Νόμος 2643/98 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Επιτροπές των άρθρων 8 και 10 του νόμου [Ν] 1648/1986 εξακολουθούν μέχρι 31-12-1998 να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1648/1986, όπως ισχύει, αλλά μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών περαίωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν σε αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Οι Επιτροπές των άρθρων 8 και 10 του νόμου [Ν] 1648/1986 καταργούνται την 31-12-1998 και όσες αιτήσεις δεν έχουν κριθεί επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους.

 

Ειδικά, ως προς αυτούς και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, παρέχεται εφάπαξ ειδική πριμοδότηση μορίων, ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο παρέμεινε εκκρεμής η αίτησή τους στην οικεία Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου. Με την πριμοδότηση αυτή προσαυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μορίων που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου. Για την ανωτέρω ειδική πριμοδότηση υπολογίζονται 50 μόρια ανά κάθε ακέραιο χρόνο εκκρεμότητας της αίτησης, με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ως άνω Επιτροπή.

 

Διάστημα εκκρεμότητας της αίτησης μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ως ένα έτος.

 

3. Εκκρεμείς, κατά την 31-12-1998, προσφυγές ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1648/1986 κρίνονται από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 10 του νόμου αυτού. Όσες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1648/1986 στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1648/1986 κρίνονται από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.