Νόμος 2557/97 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να απονέμει διακρίσεις σε ανθρώπους του πολιτισμού, με σημαντική προσφορά στα γράμματα, στις τέχνες σε όλα τα πεδία της πολιτιστικής δημιουργίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικά, ιδίως όταν με το έργο τους έχουν συμβάλει στην ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι κατηγορίες και οι τύποι των διακρίσεων.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 37/1973 τροποποιείται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση των αρμόδιων υπουργείων, οργανισμών, πολιτιστικών ή επιστημονικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών φορέων ορίζονται τα διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και το σχετικό με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την πραγματοποίησή τους.}

 

3. Το προϊόν της φορολογίας των χορηγιών που παρέχονται σε νομικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς αποδίδεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και διατίθεται για την εφαρμογή της πολιτιστικής του πολιτικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με τις οποίες μπορεί να παρέχονται επιχορηγήσεις ή άλλα οικονομικά κίνητρα σε κυρίους ή νομείς κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1469/1950 και του άρθρου 52 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 5351/1932 και της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 ή ευρίσκονται σε οικισμούς που έχουν μνημειακό ή ιστορικό χαρακτήρα ή εν γένει παραδοσιακό χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 για την ανακατασκευή τους και τη διατήρηση των αρχιτεκτονικών, ιστορικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ακόμα και όταν η καταστροφή οφείλεται σε ανώτερη βία. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ύψος της χορηγούμενης επιχορηγήσεως σε ποσοστό της απαιτούμενης για τους ανωτέρω σκοπούς δαπάνης των εκτελεστέων έργων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να κυμαίνεται κατά οικισμούς επί τη βάσει κριτηρίων αναγομένων στην πυκνότητα (μεγάλο αριθμό ή σπάνιο) των κτιρίων του πρώτου εδαφίου σε αυτούς, τη σπανιότητα και το είδος του χαρακτήρα του οικισμού, καθώς και στον κίνδυνο και το ρυθμό αλλοιώσεως του χαρακτήρα του. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες προς τις ρυθμίσεις του.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού, καθορίζονται τα κριτήρια (κατά κατηγορία έργου) και η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας μητρώων μελετητών και κατασκευαστών αναστηλωτικών έργων για αρχαία μνημεία (προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά ή μεταβυζαντινά, που αποτελούν κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών και Γραφείων Μελετών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, καθώς και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής εξειδικευμένων επιχειρήσεων για το έργο αυτό και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Αντίγραφα των μητρώων αυτών τηρούνται και στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 

6. α. Για τη μελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων απαιτείται άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έπειτα από γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ανωτέρω Υπουργείου ή τον αναπληρωτή του και ένα μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας ή με αναπληρωτή.

 

β. Η άδεια χορηγείται σε κάθε περίπτωση εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α.α. Σε όσους διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών από Σχολή ή Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και έχουν συμπληρώσει διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.

 

β.β. Στους κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.

 

γ.γ. Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με την ειδικότητα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ειδικότητες: συντήρηση πέτρας, κεραμικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσματος, μετάλλου, οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων, ξύλου, ζωγραφικών έργων σε ύφασμα, βιβλίου, χαρτιού, τοιχογραφίας, φορητών εικόνων, δέρματος, φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων με σύγχρονα υλικά. Η ειδικότητα προσδιορίζεται από το βασικό ή και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τη βεβαίωση προγράμματος σπουδών που τον συνοδεύει, καθώς και από αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, ανά ειδικότητα. Δυνατότητα επέκτασης της άδειας και σε άλλες ειδικότητες είναι δυνατή, έπειτα από νέα γνωμοδότηση της επιτροπής βάσει του βασικού ή και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και την αντίστοιχη βεβαίωση προγράμματος σπουδών, καθώς και από αποδεδειγμένη μονοετή επαγγελματική εμπειρία σε κάθε πρόσθετη ειδικότητα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει να εξετάζονται το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημέρα συμπλήρωσης του φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση περί της χορήγησης ή μη της άδειας.

 

δ.δ. Οι κάτοχοι της παραπάνω άδειας εγγράφονται, αυτοδικαίως, στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που τηρείται στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στο μητρώο αναγράφονται υποχρεωτικά η ειδικότητα, καθώς και η επαγγελματική κατάσταση/ιδιότητα του αδειούχου συντηρητή. Όποιος είναι τακτικός ή αορίστου χρόνου υπάλληλος του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο, ούτε να καταστεί ανάδοχος δημόσιας ή ιδιωτικής σύμβασης για τη μελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης. Το μητρώο επικαιροποιείται ανά 3 μήνες.

 

ε.ε. Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται η εργασία σε έργα συντήρησης είτε του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού είτε κάθε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, εφόσον υπάρχει επιβλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και η αποκτηθείσα σε αντίστοιχους φορείς σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

στ)στ. Συστήνεται τριμελής επιτροπή πειθαρχικού ελέγχου των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, η οποία αποτελείται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον αναπληρωτή του, τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον αναπληρωτή του, και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ανωτέρω Υπουργείου ή τον αναπληρωτή του. Ο κανονισμός λειτουργίας του οργάνου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός 6 μηνών.

 

ζ.ζ. Η άδεια δεν μεταβιβάζεται και ανακαλείται, αυτοδικαίως, σε περίπτωση παράβασης της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) και της υπουργικής απόφασης με αριθμό ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11371/07-03-2000 (ΦΕΚ 382/Β/2000), κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οργάνου πειθαρχικού ελέγχου.

 

γ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει τις αρχές, τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ο Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων που θέτει ο Κώδικας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ε7.2 του άρθρου Ε του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013).

 

7. Προκειμένου περί φωτογραφιών αθλητών εκτός από τη δημοσίευση αυτών στο γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των φωτογραφιών τους, για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση (συναίνεση) των εικονιζόμενων αθλητών ή της συνδικαλιστικής ή επαγγελματικής οργανώσεως αυτών προς την οποία οι αθλητές μπορούν να μεταβιβάζουν το δικαίωμα της εμπορικής ή διαφημιστικής εκμεταλλεύσεως της φωτογραφίας τους.

 

8. Η χρήση ανιχνευτών μετάλλου ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο πόλεων ή οικισμών και να θεσπίζονται ειδικοί όροι δόμησης για μουσεία, αρχαιολογικές αποθήκες ή εργαστήρια του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτρέπεται η κατασκευή μικρών κτισμάτων ή προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια, αναγκαίων για την προστασία ή προβολή των αρχαιολογικών χώρων μέσα στους χώρους αυτούς ή σε ζώνες προστασίας τους και θεσπίζονται οι ειδικοί όροι δόμησης και άλλοι αναγκαίοι περιορισμοί.

 

10. Σε κηρυγμένα μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικές συλλογές, αρχαιολογικές αποθήκες και γενικότερα όπου φυλάσσονται ή εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα μεγάλης αξίας και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία τους, που διαπιστώνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού χορηγεί ηλεκτρικό ρεύμα κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης νόμου.

 

11. Η παράγραφος 9 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου εικοστού του νόμου [Ν] 2196/1994 (ΦΕΚ 41/Α/1994) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Ο οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 λύεται την 01-01-1998 και τίθεται υπό εκκαθάριση. Με κοινή απόφαση των εποπτευόντων και τυχόν άλλων συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού κατά την περίοδο και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, η υποκατάσταση του σε κάθε είδους σύμβαση που έχει συνάψει και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

12. Η παράβαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας κατ' την εκτέλεση δομικών ή άλλων συναφών εργασιών και ιδίως η εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια ή παρά την ανάκληση της άδειας ή παρά το αντίθετο σήμα των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Οι αστυνομικές κρατικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν την αναγκαία συνδρομή ή προστασία στην Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού αποδίδονται στο Υπουργείο Πολιτισμού χώροι που εκμεταλλεύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού οι οποίοι έχουν αρχαιολογικό ή σπηλαιολογικό ενδιαφέρον, για τη διασφάλιση της αρχαιολογικής ή κάθε άλλης συναφούς επιστημονικής έρευνας.

 

Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής μπορεί να επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2318/1995.

 

Με βάση την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση ο Υπουργός Πολιτισμού εκδίδεται πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής οποιουδήποτε νέμεται, κατέχει ή χρησιμοποιεί τους χώρους στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος αυτή.

 

Με την έκδοση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λύεται αυτοδικαίως κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ και οποιουδήποτε τρίτου και αφορά στους αποδιδόμενους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Υπουργείο Πολιτισμού χώρους.}

 

Τρίτοι που τυχόν έχουν συμβατικά δικαιώματα χρήσης των παραπάνω χώρων μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση με δικαιοπάροχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 21)β του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και με την παράγραφο 28 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.