Νόμος 2556/97 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996) αντικαθίστανται ως εξής:

 

1. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996) ποσά Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξακολουθούν να καταβάλλονται μέχρι 31-12-1997, στους κατά την 31-08-1997 στους δικαιούχους του Επιδόματος αυτού.

 

2. Τα ποσά της παραγράφου 1 καταβάλλονται μέχρι 31-12-1997 με τις ίδιες προϋποθέσεις και στους συνταξιούχους που θα θεμελιώσουν σχετικό δικαίωμα από 01-09-1997 μέχρι 31-12-1997.

 

3. Από 01-01-1998 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, από τους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 01-01-1998 το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

 

Επίσης όριο ηλικίας δεν απαιτείται και για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.

 

β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.680.000) δραχμές.

 

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.960.000) δραχμές και

 

δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων πενήντα (3.050.000) δραχμών.

 

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

Ειδικά για τους συνταξιούχους που κατοικούν στην αλλοδαπή, για την καταβολή του εισοδήματος απαιτείται, εκτός από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η προσκόμιση βεβαίωσης από αντίστοιχη δημόσια αρχή της χώρας που κατοικεί ο συνταξιούχος, από την οποία να προκύπτουν οποιαδήποτε εισοδήματα αποκτήθηκαν στη χώρα αυτή, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.

 

4. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγείται και σ' εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την 01-01-1998, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

Στους συνταξιούχους που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου όριο ηλικίας μετά την 01-01-1998, το Επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

 

5. Ποσό Επιδόματος:

 

α) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.530.000) δραχμές καταβάλλεται επίδομα ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων (11.900) δραχμών μηνιαίως.

 

β) Γιο συνολικά ποσά εισοδήματος από 1.530.001 δραχμές μέχρι του ποσού του 1.680.000 δραχμών καταβάλλεται ποσό μηνιαίου Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το παρακάτω:

 

Ποσό εισοδήματος

Ποσό Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Από 1.530.001 μέχρι 1.590.000

8.930 δραχμές

Από 1.590.001 μέχρι 1.630.000

5.960 δραχμές

Από 1.630.001 μέχρι 1.680.000

2.980 δραχμές

 

Τα ίδια ποσά χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

 

Στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα θα ισούται με τα 2/3 των προαναφερόμενων ποσών.

 

Οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό αναπηρίας του δικαιούχου, εντός του ιδίου έτους στο οποίο καταβάλλονται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του Επιδόματος.

 

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε ταμείου.

 

Στους συνταξιούχους καταβάλλεται επιπλέον ένα Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως δώρο Χριστουγέννων και από μισό Επίδομα ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

 

6. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις για να δικαιούνται Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το μέχρι 31-12-1997 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμά τους και, εφόσον αυτό δεν έχει παραγραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996).

 

7. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταβάλλεται μέχρι 31-12-1998 με τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις. Για το εφεξής χρονικό διάστημα και σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από 01-01-1999, τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς προσαυξήσεις.

 

Επίσης, με ίδια απόφαση, αναπροσαρμόζονται και το ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις από 01-01-1999 και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους της αναπροσαρμογής.

 

Τα ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που καταβλήθηκε από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 

8. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, το Δημόσιο ή το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, επιλέγουν με αίτησή τους το φορέα ο οποίος θα καταβάλλει το Επίδομα. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του Επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά του στοιχεία ή πολλαπλής είσπραξης, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του Επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξής του, σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού οργανισμού.

 

9. Το ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθένειας των οικείων ταμείων, ούτε στην ειδική εισφορά συνταξιούχων του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992).

 

10. Η δαπάνη των ασφαλιστικών φορέων για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.