Νόμος 2469/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κατάργηση - Συγχώνευση Φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Διαρκής Γνωμοδοτική Επιτροπή Φορέων του δημόσιου τομέα. Η Επιτροπή απαρτίζεται από: 1) το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του το Γενικό Διευθυντή Διοικητικής οργάνωσης και Διαδικασιών του ίδιου Υπουργείου. 2) το Γενικό Γραμματέα οικονομικής Πολιτικής και Συστημάτων του Υπουργείου οικονομικών ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ειδικό Γραμματέα του Τομέα Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 3) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής οικονομίας ως μέλος, με αναπληρωτή του το Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου, 4) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, 5) ένα μέλος από τη Μονάδα οικονομικής Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής οικονομίας, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Στην ίδια Επιτροπή συμμετέχει κατά περίπτωση και ο Γενικός Γραμματέας του εποπτεύοντος Υπουργείου των εξεταζόμενων φορέων ή ο αναπληρωτής του. Στην Επιτροπή είναι δυνατόν να συμμετέχουν και έως τρεις (3) ειδικοί εμπειρογνώμονες που δεν συνδέονται υπηρεσιακώς με οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα. Οι εμπειρογνώμονες ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, με τις οποίες ορίζεται και το ύψος της αμοιβής αυτών, το συγκεκριμένο έργο και η χρονική διάρκεια συμμετοχής τους στην Επιτροπή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στα μέλη της Επιτροπής, πλην των εμπειρογνωμόνων, δεν καταβάλλεται αμοιβή.

 

2. Με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών συγκροτείται η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της και η γραμματειακή της υποστήριξη. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζεται ότι στις συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής συμμετέχουν και τα αναπληρωματικά μέλη ή ορισμένα από αυτά.

 

3. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή γνωμοδοτήσεων στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με:

 

α. τις δημόσιες υπηρεσίες και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή μέρος αυτών, το έργο των οποίων έχει ολοκληρωθεί ή παρουσιάζουν ασήμαντο έργο ή οι δραστηριότητές τους δεν δικαιολογούν το κόστος λειτουργίας τους ή παρουσιάζουν σημαντική επικάλυψη δραστηριοτήτων και μπορούν να συγχωνευθούν,

 

β. τις δυνατότητες μετατροπής φορέων ή μέρους αυτών, που σήμερα υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση αλλά ασκούν ή θα μπορούσαν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα υπό την ευρεία έννοια, σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μικτού χαρακτήρα με δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο,

 

γ. την αναδιάρθρωση φορέων του δημόσιου τομέα και

 

δ. τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 3 έως 8 του παρόντος άρθρου, το οποία υποβάλλει στους αρμόδιους Υπουργούς.

 

4. Η Επιτροπή υποχρεούται να ζητά τη γνώμη των αρμόδιων φορέων και των εποπτευόντων υπουργείων των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι οποίοι υποχρεούνται να καταθέτουν γραπτώς τις απόψεις τους στην Επιτροπή το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η Επιτροπή δύναται να καλεί για διαβουλεύσεις όποιον κρίνει σκόπιμο. Η Επιτροπή έχει ελεύθερη και άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των υπηρεσιών και φορέων που κρίνει αναγκαία για τη διευκόλυνση του έργου της.

 

5. Αναστέλλεται μέχρι 30-06-1997 η δημιουργία νέων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου από τις κεντρικές υπηρεσίες ή από άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από αυτές, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα και η σκοπιμότητα λειτουργίας τους ως Ανώνυμες Εταιρείες, εκτός εάν τα υπό σύσταση νομικά αυτά πρόσωπα έχουν τη μορφή Ανώνυμων Εταιρειών.

 

6. Με προεδρικά διατάγματα, που προτείνονται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ή Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών συγχωνεύονται ή καταργούνται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή μέρος της δραστηριότητας αυτών ή μετατρέπονται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Ανώνυμες Εταιρείες.

 

7. Το πλεονάζον μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό των φορέων του δημόσιου τομέα που καταργούνται ή συγχωνεύονται μετατάσσεται με το αυτό καθεστώς σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και οικονομικών, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του Δημοσίου και αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα των ενδιαφερομένων και η τυχόν εκδηλωθείσα προτίμησή τους στις δημοσιοποιούμενες θέσεις. Το μετατασσόμενο σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προηγούμενου ή του νέου ασφαλιστικού φορέα.

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως φορείς του δημόσιου τομέα νοούνται οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί όταν το Κράτος κατέχει πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και σε εν γένει φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι κατέχουν πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου.

 

8. Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.