Νόμος 2289/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αληθής έννοια του όρου συναφείς δαπάνες, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1488/1984, είναι ότι σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αμοιβές παροχής υπηρεσιών, που καταβλήθηκαν στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού για την εκτέλεση των πράξεων που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο ή για τη χρηματοδότηση που πέτυχαν από το τραπεζικό σύστημα προς εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων ή και για την προκαταβολή διυλίστρων.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1488/1984 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Επί των ανωτέρω δαπανών και των εσόδων των διυλιστηρίων και επιχειρήσεων διενεργείται έλεγχος από πενταμελές για κάθε διυλιστήριο και επιχείρηση του δημόσιου τομέα εποπτικό συμβούλιο. Το συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και αποτελείται από ένα σύμβουλο ή πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως πρόεδρο, τρεις ανώτερους υπαλλήλους των Υπουργείων Εμπορίου, Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο.

 

Το εποπτικό συμβούλιο επικουρείται στο έργο του από ελεγκτικό προσωπικό αποτελούμενο από δημόσιους υπαλλήλους που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα στον έλεγχο των δαπανών και εσόδων ως και των θεμάτων πετρελαίου.

 

Το ελεγκτικό προσωπικό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου. Το εποπτικό συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη πράξη με την οποία κηρύσσει ως ορθή τη διαχείριση ή την απορρίπτει ολικά ή μερικά. Η πράξη αυτή κοινοποιείται:

 

α) στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο και εκτελείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση και

β) στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του οικείου υπουργείου και αποτελεί δικαιολογητικό των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται για την εμφάνιση των σχετικών δαπανών στη δημόσια δοσοληψία.

 

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και το ελεγκτικό προσωπικό παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο των επιχειρήσεων που ελέγχονται και η δαπάνη αποζημίωσής τους βαρύνει τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

 

Ο τρόπος λειτουργίας και ο καθορισμός της αμοιβής των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και του ελεγκτικού προσωπικού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984, όπως αυτό ισχύει σήμερα.}

 

3. α. Η κατά την 16-06-1992 μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Δημοσίου προς τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων Ανώνυμη Εταιρεία:

 

1) των αποθεμάτων σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα του και

2) των απαιτήσεων έναντι εταιρειών εμπορίας από πωλήσεις προϊόντων του, θεωρείται από την ως άνω ημερομηνία νόμιμη κατ' απόκλιση από κάθε γενική ή ειδική αντίθετη διάταξη.

 

β. Μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος το Εποπτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων οφείλει να ολοκληρώσει:

 

1) απογραφή των απαιτήσεων και των αποθεμάτων σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα του Δημοσίου, υπαρχόντων κατά τη 16-06-1992, χρησιμοποιώντας για αυτόν το σκοπό τελωνειακά πρωτόκολλα και κάθε είδους λογιστικά παραστατικά έγγραφα,

2) υπολογισμό της οφειλόμενης, από το Δημόσιο προς τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου και το Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, κατά τη 16-06-1992, αμοιβής διυλίσεως, ως και των υποχρεώσεως τις οποίες έχει καταβάλει η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και

3) υπολογισμό των ήδη καταβληθέντων από τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων ποσών προς το Δημόσιο, για τις πιο πάνω απαιτήσεις και αποθέματα, όπως και των ποσών που καταβλήθηκαν από τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων για λογαριασμό του Δημοσίου, για την πιο πάνω αμοιβή διυλίσεως, προς τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου και το Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. Οι ανωτέρω απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Δημοσίου θα υπολογιστούν εντόκως με επιτόκιο δώδεκα τοις εκατό (12%) κατ' έτος από 16-06-1992, μέχρι την καταβολή και θα βαρύνουν τις αντίστοιχες χρήσεις.

 

Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων δεν ολοκληρώσει τις ανωτέρω πράξεις, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εκτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργείται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 279/1979, χωρίς να καταβληθεί δαπάνη εκτιμήσεως, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού Βιομηχανία, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Μετά την εκτίμηση των ανωτέρω, η διαφορά η οποία θα προκύψει από την εκκαθάριση των άνω λογαριασμών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 160.000.000 δραχμών θα κατατεθεί εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στο λογαριασμό 203 Ελληνικό Δημόσιο-Λογαριασμός Χρηματοδότησης Πετρελαιοειδών. Τυχόν δε επιπλέον διαφορά πέραν των 160.000.000 δραχμών δεν αναζητείται από το Δημόσιο.

 

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την αποπληρωμή των υπόλοιπων τοκοχρεολυτικών δόσεων των δύο δανείων με τις Τράπεζες BANK OF NEW YORK και CHASE που συνήφθησαν για το λογαριασμό 203 του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την τελική εκδίκαση εκκρεμούς υπόθεσης με την εταιρεία CARGILL.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995).

 

4. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 28 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992), οι δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί,που οφείλουν τίμημα από παραλαβές προϊόντων, υποχρεούνται να το εξοφλήσουν ως εξής:

 

α) οι οφειλές που προέρχονται από παραλαβές προϊόντων μέχρι 16-06-1992 πρέπει αμελλητί να καταβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 203 Ελληνικό Δημόσιο-Λογαριασμός Χρηματοδότησης Πετρελαιοειδών έντοκα όπως όριζαν οι κανονιστικές πράξεις που ίσχυσαν για την πιστωτική πολιτική του Δημοσίου,

β) οι οφειλές που προέρχονται από παραλαβές προϊόντων μετά την 16-06-1992 καταβάλλονται στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική που ακολουθούσε αυτή.

 

5. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αριθμό 2040825/Α4662/0024/1991, (ΦΕΚ 423/Β/291), 2070910/Α 0240/1991 (ΦΕΚ 948/Β/91), Δ2Γ/32766/1990 (ΦΕΚ 776/Β/90) και 24461/4.4.86, (ΦΕΚ 151/Β/86) καταργούνται.

 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 87/1975 καταργείται.

 

7. Τα δικαιώματα που εισπράττει η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων Ανώνυμη Εταιρεία κατ' έτος, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 33273/279/Φ.6.7)α/1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 767/Β/1985) από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της συμβάσεως του νόμου [Ν] 97/1975, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, φέρονται και εγγράφονται ως τακτικά έσοδα στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/1998).

 

8. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/1998).

 

9. Τα δικαιώματα, που έχουν εισπραχθεί μέχρι το τέλος του έτους 1992 και φέρονται στο λογαριασμό του ισολογισμού της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων ως ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-Ρευστοποιηθέντα δικαιώματα του νόμου [Ν] 98/1975, κεφαλαιοποιούνται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1995, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίς να οφείλεται τέλος χαρτοσήμου. Πράξεις επιβολής τελών χαρτοσήμου με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, που αφορούν τα πιο πάνω ποσά και έχουν εκδοθεί σε βάρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων, παύουν να ισχύουν σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν βρίσκονται, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται.

 

10. Ο τρόπος εκπλήρωσης της υποχρεώσεως της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων Ανώνυμη Εταιρεία σε φόρο προστιθέμενης αξίας των ετών 1989, 1990 και 1991, για την από αυτή διακίνηση πετρελαιοειδών, με καταβολή του φόρου στο λογαριασμό 203 του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, θεωρείται νόμιμος από την ημερομηνία καταβολής του φόρου στον πιο πάνω λογαριασμό. Πρόστιμα και προσαυξήσεις, που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων Ανώνυμη Εταιρεία για την πιο πάνω αιτία, παύουν να ισχύουν, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται.

 

11. Από 16-06-1992 στους κατά το καταστατικό της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων Ανώνυμη Εταιρεία σκοπούς αυτής περιλαμβάνονται και

 

α) προμήθειες αργού πετρελαίου και προϊόντων του, τις οποίες πραγματοποιεί με ίδιους πόρους και

β) πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων προς ίδιον όφελος.

 

12. Καταργείται κάθε χρηματική αξίωση σε δραχμές ή αλλοδαπό νόμισμα του Ελληνικού Δημοσίου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης και κάθε τέτοια αξίωση της δεύτερης κατά του πρώτου, που απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών με το διυλιστήριο πετρελαίου Θεσσαλονίκης όρων της, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 4171/1961, από 21-11-1962 σύμβασης (ΦΕΚ 208/Α/1962) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΗΟΜΑS ΡΑΡΡΑS, όπως η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με την από 02-10-1964 μεταγενέστερη σύμβαση (ΦΕΚ 175/Α/1964) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΗΟΜΑS ΡΑΡΡΑS κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλη τέτοια αξίωση, που απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή των, σύμφωνα, επίσης, με το νόμο [Ν] 4171/1961, μεταγενέστερων συμβάσεων, από 13-12-1976 (ΦΕΚ 3341/Α/76), 09-08-1978 (ΦΕΚ 127/Α/78), 24-08-1979 (ΦΕΚ 205/Α/79), 23-11-1979 (ΦΕΚ 265/Α/79), 10-07-1980 (ΦΕΚ 162/Α/80), 31-12-1980 (ΦΕΚ 311/Α/80), 31-12-1981 (ΦΕΚ 410/ΤΑΠΣ/1981), ως και της από 04-03-1971 σύμβασης, που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 911/1971 (ΦΕΚ 130/Α/1971).

 

13. Ως καταργούμενες αξιώσεις της παραγράφου 12, νοούνται όλες εκείνες, που γεννήθηκαν από τη λειτουργία των συμβάσεων της ίδιας παραγράφου, κατά τη διάρκεια του χρόνου, που οι συμβάσεις αυτές ήταν σε ισχύ και εφόσον οι αξιώσεις αυτές δεν αποσβέστηκαν με καταβολή ή άλλο νόμιμο τρόπο, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.