Νόμος 2130/93 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Προσωπικό δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του νόμου 1416/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συνιστώνται στο δήμο Αθηναίων μέχρι πέντε θέσεις, στους δήμους Θεσσαλονίκης και Πειραιώς μέχρι τρεις και στους λοιπούς δήμους με πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ανά μια (1) θέση ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών.}

 

2. Στο άρθρο 132 του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

 

{7. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 1 - 4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου από δήμο σε κοινότητα και αντίστροφα.

 

8. Σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου από δήμο ή κοινότητα του Α' μέρους, σε κοινότητα του Β' μέρους του παρόντος, η βαθμολογική του εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ανώτερη του καταληκτικού βαθμού στον οποίο εξελίσσεται το προσωπικό των κοινοτήτων του Β' μέρους.

 

9. Μετάταξη υπαλλήλου ιδρύματος ή νομικού προσώπου, δήμου ή κοινότητας σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δήμου ή κοινότητας, επιτρέπεται, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού και εφόσον υφίσταται αντιστοιχία των διατάξεων συνταξιοδότησης του μετατασσόμενου υπαλλήλου προς τις διατάξεις του προσωπικού του φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος.}

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 102 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977 (ΦΕΚ 198/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του νόμου [Ν] 1943/1991 και ισχύει μετά το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/1992), εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του Α' μέρους και του Κεφαλαίου Α' του Β' μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981, καταργουμένων των διατάξεων των παραγράφων 3 του άρθρου 112 και 5 του άρθρου 235 του νόμου [Ν] 1188/1981.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 του νόμου [Ν] 1943/1991, προστίθενται τα εξής:

 

{Η απόσπαση υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται πάντοτε ύστερα και από γνώμη του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης από το οποίο αποσπάται ο υπάλληλος. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου αν ένας μόνον υπηρετεί τον κλάδο στον οποίο αυτός ανήκει.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 του νόμου [Ν] 1943/1991, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η μισθοδοσία και οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς των αποσπώμενων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για το χρόνο της απόσπασης, καταβάλλονται από τους φορείς στους οποίους αποσπώνται.}

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984) αμοιβή για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς και τους εισηγητές των υπηρεσιακών συμβουλίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986). Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται μόνον όταν αυτά συνεδριάζουν εκτός του ωραρίου εργασίας, βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατανέμεται σε βάρος αυτών ανάλογα με τα έσοδα και τον αριθμό των υπηρετούντων σ' αυτούς υπαλλήλων, με απόφαση του οικείου νομάρχη.

 

7. Το προσωπικό που υπηρετεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει προσληφθεί μέχρι την 31-12-1990 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την κάλυψη πρόσκαιρων, εποχιακών και επειγουσών αναγκών, κατατάσσεται με απόφαση του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες και από την αρχική του πρόσληψη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης μεγαλύτερο από τα 2/3 του χρόνου που μεσολαβεί από την αρχική πρόσληψη μέχρι την ως άνω δημοσίευση.

 

Η ανωτέρω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει το διοικητικό και καλλιτεχνικό προσωπικό ως και το επιστημονικό προσωπικό και τους επιστημονικούς συνεργάτες.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το προσωπικό που έχει προσληφθεί, μέχρι 30-6-1992 σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 300.000 κατοίκους και μόνον εφόσον αυτό υπηρετεί στις υπηρεσίες καθαριότητας. Τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής βεβαιώνει το οικείο δημοτικό, κοινοτικό ή διοικητικό συμβούλιο.

 

Η κατάταξη του ως άνω προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την κειμένη νομοθεσία προσόντα διορισμού, εκτός της συνδρομής των τίτλων σπουδών και του ορίου ηλικίας, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 21ο έτος και ανώτερο του 60ου έτους.

 

Η κατάταξη γίνεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία όπου ο καθένας υπηρετεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου και εφόσον δεν υπάρχουν σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη κατάταξης και καταργούνται με την αποχώρησή τους, με οποιονδήποτε τρόπο.

 

8. Οι παράγραφοι 8 έως και 11 καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου 2218/1994 (90/Α/1994). Έναρξη ισχύος ένα μήνα μετά την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 123 του νόμου [Ν] 1188/1981 απαιτούμενος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας μετεκπαίδευσης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αλλοδαπή ορίζεται τρία έτη. Η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή από της ισχύος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1400/1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων (ΦΕΚ 156/Α/1983).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.