Νόμος 2072/92 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ίδρυση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δύνανται να ιδρύονται μονάδες κοινωνικής προστασίας με τη μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως σκοπών του τομέα κοινωνικής πρόνοιας υπαγόμενες στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Κοινωφελείς οργανισμοί, που εδρεύουν στην αλλοδαπή και που ο σκοπός τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύνανται να θέτουν σε λειτουργία παραρτήματα στην Ελλάδα ή να συνάπτουν σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με λειτουργούντα ήδη νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου παρεμφερούς σκοπού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων αυτών, το επιτελούμενο έργο και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Όπου υλοποιείται πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας με τη συμμετοχή περισσότερων νομικών προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή με συνεργασία των νομικών αυτών προσώπων με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς, δύναται να συνιστάται εταιρεία του αστικού κώδικα διεπόμενη από τις οικείες διατάξεις. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.