Νόμος 2040/92 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 η παράγραφος 6, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1740/1987 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. Τα ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά της αλιείας μέτρα, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να επιβάλλονται για τους ίδιους λόγους με αποφάσεις του νομάρχη, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους εσωτερικούς χώρους του νομού.}

 

2. Το άρθρο 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1740/1987, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 11: Κυρώσεις

 

1. Οι παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων και αποφάσεων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 10, τιμωρούνται με τις εξής διοικητικές ποινές:

 

α) Οι παραβάτες των διατάξεων που καθορίζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο να αλιευθεί μέγεθος (διαστάσεις, βάρος κ.λ.π.) ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών, τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο δραχμές, και με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη, καθώς και της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση από τριάντα ημέρες μέχρι ένα χρόνο.

 

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια διετία, ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση και τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Επίσης ο χρόνος αφαίρεσης της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη, εφόσον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, διπλασιάζεται.

 

β) Οι παραβάτες των διατάξεων, που καθορίζουν τους τύπους και τις προδιαγραφές των σκαφών και γενικά των πλωτών μέσων με τα οποία επιτρέπεται η αλιεία, τιμωρούνται με πρόστιμο από εκατό χιλιάδες μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές και προσωρινή αφαίρεση της άδειας αλιείας του σκάφους που δεν τηρεί τους τύπους και της προδιαγραφές, όπως αυτές, καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Η έναρξη της ποινής της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας αλιείας του σκάφους αρχίζει με την πιστοποίηση του γεγονότος από τις αρμόδιες αρχές της παραγράφου 2 και λήγει με την πιστοποίηση από τις ίδιες αρχές της συμμόρφωσης των προδιαγραφών του σκάφους προς τα εκάστοτε ισχύοντα. Εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους από την πιστοποίηση του γεγονότος, χωρίς ο πλοιοκτήτης να προβεί σε συμμόρφωση των χαρακτηριστικών του σκάφους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές και τύπους, παρέχεται εξάμηνη ανατρεπτική προθεσμία μετά το τέλος της οποίας η προσωρινή αφαίρεση της άδειας μετατρέπεται σε οριστική, εφόσον δεν έχει συμμορφωθεί ο ενδιαφερόμενος.

 

γ) Οι παραβάτες των άλλων διατάξεων τιμωρούνται με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη καθώς και της άδειας αλιείας του σκάφους, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση, από δέκα ημέρες μέχρι δύο μήνες και με πρόστιμο από εκατό χιλιάδες μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές, με εξαίρεση τα σκάφη μηχανότρατες, γριγρί και τράτες, για τα οποία το πρόστιμο ορίζεται από διακόσιες χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο δραχμές.

 

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια διετία, ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας του σκάφους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση και τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Επίσης ο χρόνος αφαίρεσης της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη, εφόσον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, διπλασιάζεται.

 

Η αφαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση δεν αίρεται με τη μετονομασία ή με τη μετανηολόγησή του ή την αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του κυβερνήτη του.

 

2. Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται με αποφάσεις των προϊσταμένων των οικείων:

 

α) κεντρικών λιμεναρχείων, λιμεναρχείων και υπολιμεναρχείων αν πρόκειται για παραβάσεις σε θαλάσσιες περιοχές και λιμνοθάλασσες,

β) δασικών υπηρεσιών, αν πρόκειται για παραβάσεις σε ορεινά ρέοντα ύδατα,

γ) αστυνομικών αρχών αν πρόκειται για παραβάσεις σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια και άλλα υδάτινα συστήματα).

 

Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και εκδίδονται μετά τη λήψη της απολογίας του παραβάτη ή αφού περάσει άπρακτη ή προθεσμία που του ορίστηκε με έγγραφη πρόσκληση για να απολογηθεί. Η έκτιση της ποινής αφαίρεσης των αδειών αλιείας (ατομικής - σκάφους) αρχίζει αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών και σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή μετά την κοινοποίηση της απόρριψής της. Η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών δεν αναστέλλει την καταβολή του προστίμου.

 

Στην περίπτωση που η κοινοποίηση της απόρριψης της προσφυγής συμπίπτει με χρονικούς περιορισμούς απαγόρευσης του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση, η έκτιση της ποινής των αδειών αλιείας (ατομικής - σκάφους) μεταφέρεται στην έναρξη της επόμενης αλιευτικής περιόδου.

 

3. Εκτός από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ποινές, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν:

 

α) Στην κατάσχεση και εκποίηση του προϊόντος που αλιεύθηκε.

β) Στην κατάσχεση και καταστροφή των μη επιτρεπομένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράνομη αλιεία ή βρίσκονται πάνω στο σκάφος.

 

Ως μη επιτρεπόμενα νοούνται τα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές των οποίων από τις κείμενες διατάξεις απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους σ' όλη τη χώρα. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων (τράτα, αργαλειός, γκαγκάβα κ.λ.π.) και των κυκλικών διχτυών (γριγρί, ζαργανόδιχτο κ.λ.π.) σε καταστροφή υπόκεινται το τμήμα εκείνο, που δεν πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές.

 

γ) Στην κατάσχεση και εκποίηση των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν ή βρίσκονται πάνω στο σκάφος χωρίς άδεια κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων και αποφάσεων και ειδικότερα όταν από τις διατάξεις αυτές και αποφάσεις:

 

α)α) Απαγορεύεται η χρήση τους σε μισθωμένους ή μη χώρους λιμνοθαλασσών και λιμνών του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή παραχωρημένους σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β)β) Είναι περισσότερα από τα επιτρεπόμενα.

γ)γ) Δεν προβλέπεται η χρησιμοποίησή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία άδειας αλιείας σκάφους.

 

Τα κατασχεθέντα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές φυλάσσονται από την αρμόδια για την επιβολή της ποινής αρχή μέχρις ότου εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών, οπότε και εκποιούνται. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η φύλαξη γίνεται μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών, η οποία αναφέρεται και στην εκποίηση ή επιστροφή τους.

 

Σε περίπτωση που η αρμόδια για την επιβολή της ποινής αρχή δεν διαθέτει χώρους για την ασφαλή φύλαξη, τα κατασχεθέντα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές παραδίδονται για φύλαξη στις υπηρεσίες αλιείας ή τελωνείου. Η εκποίηση των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών γίνεται με πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της αρμόδιας για την επιβολή της ποινής αρχής, της υπηρεσίας αλιείας του νομού και της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

 

Αν υπάρξουν τρεις άγονοι διαγωνισμοί, που πραγματοποιούνται το αργότερο εντός τριών μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την κοινοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών, που διατάσσει την εκποίηση για λόγους δυσχερούς φύλαξης ή φθοράς, τα ως άνω αλιευτικά εργαλεία και συσκευές καταστρέφονται. Για τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την εκποίηση εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

 

4. Κατά της απόφασης της επιβολής των κυρώσεων, που προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 14.

 

5. Οι αρμόδιες, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αρχές προβαίνουν στην κατάσχεση των αλιευμάτων, καθώς και των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών τα οποία ανευρίσκονται σε περιοχές αλιείας, που απαγορεύεται η χρήση τους και δεν εξακριβώνεται η ταυτότητα του παραβάτη ιδιοκτήτη, εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 

6. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται να αυξάνονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό πρόστιμα έως το διπλάσιο.}

 

3. Το άρθρο 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1740/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Παράνομη αλιεία σε εκμεταλλεύσεις ιχθυοτρόφων υδάτων και υδατοκαλλιεργειών - ιχθυοκλοπή

 

1. Όποιος αλιεύει σε ιχθυοτροφεία, λιμνοθάλασσες, λίμνες, θυννεία, ιχθυοτρόφους ποταμούς, μονάδες υδατοκαλλιέργειας και γενικά σε ιχθυοτρόφα ύδατα, καθώς και στην προστατευτική τους ζώνη εφόσον ορίζεται, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή έχουν παραχωρηθεί σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε ιδιώτες, χωρίς τη συναίνεση αυτού που έχει το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης ή χωρίς τη ειδική άδεια ελεύθερης αλιείας της αρμόδιας αρχής, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η διενέργεια ελεύθερης αλιείας στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών, καθώς και με αφαίρεση της άδειας αλιείας σκάφους και κυβερνήτη από ένα μέχρι τρεις μήνες. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση εκείνου που έχει το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης και αυτεπαγγέλτως εφόσον την εκμετάλλευση έχει το Δημόσιο.

 

2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται ο μισθωτής ή ο έχων τη χρήση και εκμετάλλευση των χώρων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι ελεύθεροι αλιείς, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή αποφάσεις η διενέργεια ελεύθερης αλιείας υπό προϋποθέσεις στους χώρους αυτούς με τη συγκατάθεση ή μη του έχοντος το δικαίωμα της εκμετάλλευσης, που αλιεύουν με αλιευτικά εργαλεία και συσκευές φθοροποιά ή μη επιτρεπόμενα ή με καλυμμένα ή αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Τα μη επιτρεπόμενα ή φθοροποιά εργαλεία και συσκευές στις προαναφερόμενες εκμεταλλεύσεις - χώρους ορίζονται είτε από τις κείμενες διατάξεις είτε από ειδικές αποφάσεις είτε από συμβάσεις μίσθωσης.

 

3. Τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές για τις παραβάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού δημεύονται κατά το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα.

 

4. Όποιος προξενεί υπαίτια ασθένειες, θανάτους ή απώλεια μέρους ή του συνόλου του εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου των παραπάνω μονάδων με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών.

 

5. Με τις ποινές των άρθρων 1, 2 και 3 του νόμου [Ν] 1300/1982 (ΦΕΚ 129/Α/1982) τιμωρείται η κλοπή υδρόβιων ζώων από κλουβιά ή δεξαμενές εντατικών υδατοκαλλιεργειών (ιχθυοκλοπή).}

 

4. Στο άρθρο 51 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 οι παράγραφοι 1 και 2, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1740/1987, αντικαθίστανται ως εξής:

 

1. Το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς συνίσταται σε ποσοστό:

 

α) στα αλιεύματα του μισθωμένου ιχθυοτρόφου ύδατος που αλιεύονται καθημερινά από το μισθωτή αλιευτικό συνεταιρισμό και

β) στις αποδόσεις των ελευθέρων αλιέων προς το μισθωτή αλιευτικό συνεταιρισμό όταν επιτρέπεται ελεύθερη αλιεία στο μίσθιο.

 

Τα ποσοστά αυτά ορίζονται στη σύμβαση μίσθωσης και είναι τουλάχιστον δέκα στα εκατό (10%) της καθημερινής παραγωγής αλιευμάτων του μισθωτή αλιευτικού συνεταιρισμού και δέκα τα εκατό (10%) των αποδόσεων (αξία αλιευμάτων) των ελεύθερων αλιέων προς το μισθωτή συνεταιρισμό. Οι αποδόσεις των ελεύθερων αλιέων δεν μπορεί να είναι κατώτερες του δέκα στα εκατό (10%) της αξίας της παραγωγής που αλιεύεται από αυτούς.

 

2. Στη σύμβαση μίσθωσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, εκτός των άλλων ορίζονται:

 

α) Κατώτατη ετήσια ποσότητα αλιευμάτων και αξία αυτής, που υπολογίζεται με βάση της παραγωγή του μισθίου των προηγουμένων ετών.

 

β) Υποχρέωση του μισθωτή για καταβολή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού πέντε τα εκατό (5%) της αξίας της καθημερινά αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου. Το ποσοστό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο, για την κατασκευή μόνιμων έργων και εξοπλισμού των ιχθυοτροφείων του Δημοσίου. Η κατώτατη αξία της ετήσιας αλιευόμενης ποσότητας αυξομειώνεται στο τέλος κάθε ιχθυοτροφικού έτους, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 λόγοι.}

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να συνιστώνται τριμελή Συμβούλια Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών (ΣΕΑΠ). Με το διάταγμα αυτό ορίζεται ο αριθμός, η έδρα και η περιφέρεια των Συμβουλίων αυτών.

 

Τα Συμβούλια Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών έχουν ως έργο την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των προσφυγών κατά αποφάσεων που επιβάλλουν χρηματικές ποινές για αλιευτικές παραβάσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 και του νόμου [Ν] 1740/1987.

 

Τα Συμβούλια Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών αποτελούνται από:

 

α) έναν εφέτη ή πρωτοδίκη, ως πρόεδρο,

β) το λιμενάρχη της οικείας περιφέρειας,

γ) τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Αλιείας της έδρας του Συμβουλίου, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Τα Συμβούλια Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία ορίζεται και ο εισηγητής των υποθέσεων. Η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων αυτών εξασφαλίζεται από την Εποπτεία Αλιείας της έδρας του Συμβουλίου.

 

Κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοσή της σ' αυτόν, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή στο Συμβούλιο Αλιείας, εφόσον επιβάλλεται πρόστιμο, σε όλες τις προβλεπόμενες περιπτώσεις, μεγαλύτερο του πενήντα στα εκατό (50%) του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου προστίμου ή εφόσον επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης της άδειας για τριάντα ημέρες σε περιπτώσεις που προβλέπεται αφαίρεση της άδειας μέχρι εξήντα ημέρες ή τουλάχιστο για τρεις μήνες σε περιπτώσεις που προβλέπεται αφαίρεση της άδειας μέχρι δώδεκα μήνες. Κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών και του Συμβουλίου Αλιείας επιτρέπεται ουσιαστική προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο. Η τυχόν αποδοχή της προσφυγής δεν συνεπάγεται έννομο συμφέρον για τη διεκδίκηση αξιώσεων επί των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που καταστρέφονται ή εκποιούνται.

 

Μέχρι τη σύσταση και συγκρότηση των Συμβουλίων Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών οι αλιευτικές προσφυγές ασκούνται ενώπιον του Συμβουλίου Αλιείας και εξετάζονται από αυτό.

 

6. Προσφυγές που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο Συμβούλιο Αλιείας και όσες άλλες υποβληθούν μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 5 εκδικάζονται από τριμελείς ειδικές επιτροπές, που συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και αποτελούνται από:

 

α) ένα πάρεδρο του γραφείου νομικού συμβούλου του Υπουργείου Γεωργίας, ως πρόεδρο.

β) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας,

γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον αρμόδιο υπουργό.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των επιτροπών και οι εισηγητές των υποθέσεων.

 

Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών αυτών εξασφαλίζεται από τη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.