Νόμος 2008/92 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Παροχή κινήτρων του νόμου 1892/1990 για επενδύσεις στις παραμεθόριες περιοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 1892/1990 προστίθεται περίπτωση (ι)η) ως εξής:

 

{ι)η. Η αγορά και εγκατάσταση μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και η αγορά ή η εισφορά σε συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο ημιτελών ή αποπερατωθεισών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων, μόνο για τους σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 2.}

 

2. Στο άρθρο 2 του νόμου 1892/1990 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις αυτού του νόμου όσον αφορά μόνο στην επιχορήγηση, εφαρμόζονται ανάλογα για νομικά πρόσωπα, που ιδρύονται στην αλλοδαπή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ασκούν την επιχειρηματικές δραστηριότητες των περιπτώσεων (α), (β), και (ι)β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 1892/1990 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι χώρες και οι συγκεκριμένες περιοχές αυτών για τις οποίες έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2, καθώς και το κατά περίπτωση ανώτατο ύψος παραγωγικών επενδύσεων ή τμήματός τους για το οποίο παρέχεται επιχορήγηση, κατά παρέκκλιση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 ύψους. Με ίδιες αποφάσεις καθορίζεται επίσης και το σύνολο ποσό των επιχορηγήσεων, που εγκρίνεται ετησίως για κάθε χώρα.}

 

4. Στο άρθρο 9 του νόμου 1892/1990 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

 

{10. Στις επενδύσεις των επιχειρήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής Δ.

 

Προκειμένου για μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 στις περιοχές που καθορίζονται με τις αποφάσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 6, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 2, έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 9, χωρίς τον περιορισμό της περιοχής από την οποία μετεγκαθίστανται και ως περιοχή μετεγκατάστασης θεωρείται η περιοχής Γ.

 

11. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου επιχειρήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις, η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7, εκδίδεται μετά από γνώμη ειδικής πενταμελούς επιτροπής, που προεδρεύεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και η οποία συνιστάται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Η υπαγωγή κατά τα ανωτέρω μπορεί να γίνει εφόσον οι προτεινόμενες για κάθε εξεταστική περίοδο επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και, επί πλέον, εφόσον συμβάλλουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στη διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραμεθόριων περιοχών και τη συγκράτηση πληθυσμών των περιοχών αυτών στον τόπο διαμονής τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.