Νόμος 1892/90 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Σύσταση ειδικών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται οι εξής ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, για τη σύνταξη των κατωτέρω κωδικών:

 

α) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

β) Κώδικα Φορολογίας Μεταβιβάσεως Ακινήτων.

γ) Κώδικα Φορολογίας Προστιθέμενης Αξίας.

δ)Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία.

ε) Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,

στ) Κώδικα Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων της Φορολογικής Νομοθεσίας,

ζ) Κώδικα Διοικητικής και Φορολογικής Διαδικασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 προστέθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 22 του νόμου 2873/2000, ενώ οι περιπτώσεις ε', στ' και ζ' προστέθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 12 του νόμου 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α/2002).

 

2. Ο πρόεδρος και τα τακτικά μέλη κάθε επιτροπής, για κάθε έναν από τους πιο πάνω κώδικες, που θα είναι κατ' ανώτατο όριο επτά, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Καθήκοντα γραμματέα κάθε επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Ως πρόεδρος κάθε επιτροπής ορίζεται σύμβουλος ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

3. Οι επιτροπές πρέπει να τελειώσουν το έργο τους μέσα σε ένα έτος από την έναρξη των εργασιών τους και θα λάβουν υπόψη τους, για την πραγματοποίηση του έργου τους, τις κείμενες διατάξεις.

 

4. Τα κείμενα που θα συντάξουν οι πιο πάνω ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές θα υποβληθούν στην Ολομέλεια της Βουλής για κύρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, σχετικά με την επιψήφιση κωδίκων.

 

5. Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία κάθε επιτροπής, καθώς και η αποζημίωση για τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των πιο πάνω επιτροπών, η οποία μπορεί να ορίζεται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.