Νόμος 1882/90 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Φορολογικά κίνητρα σε συγχωνευόμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί συγχωνεύσεως βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών ή λατομικών επιχειρήσεων οποιαδήποτε μορφής, πλην ανώνυμης εταιρείας, με σκοπό τη δημιουργία βιοτεχνικής, βιομηχανικής, μεταλλευτικής ή λατομικής ανώνυμης εταιρείας, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος ποσοστό μέχρι 10% των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισμό της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας κατά τα πρώτα 5 οικονομικά έτη από το χρόνο της συγχώνευσης, με την προϋπόθεση ότι η εκ της συγχωνεύσεως προερχόμενη ανώνυμη εταιρεία θα έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο όχι κατώτερο των 100.000.000 δραχμών και οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου, στη συνιστώμενη νέα εταιρεία, κεφαλαίου θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους επί μία πενταετία από τη συγχώνευση.

 

2. Η προβλεπόμενη από την πιο πάνω παράγραφο απαλλαγή μέρους των κερδών παρέχεται και σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών και λατομικών ανώνυμων εταιρειών ή μια εξ αυτών με μία ή περισσότερες βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, με σκοπό τη σύσταση νέας βιοτεχνικής, βιομηχανικής, μεταλλευτικής και λατομικής ανώνυμης εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι η εκ της συγχώνευσης προερχόμενη ανώνυμη εταιρεία θα έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο όχι κατώτερο των 200.000.000 δραχμών και οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου, στη συνιστώμενη νέα εταιρεία, κεφαλαίου θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους επί μία πενταετία από τη συγχώνευση.

 

3. Το απαλλασσόμενο ποσό κερδών εμφανίζεται στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και φορολογείται σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της προελθούσης από τη συγχώνευση εταιρείας κατά το χρόνο της διανομής ή της διάλυσης της επιχείρησης αντίστοιχα.

 

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, αίρεται αυτοδικαίως η παρασχεθείσα απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των κερδών, καθώς και οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972), εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 5 του ίδιου νομοθετήματος.

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 8 και 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 εφαρμόζονται ανάλογα και επί των συγχωνεύσεων του παρόντος άρθρου.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που θα γίνουν μέχρι την 31-12-1992.

 

7. Η περίπτωση α' του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) ότι η από τη συγχώνευση ή μετατροπή προερχόμενη εταιρεία θα έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή σύστασής της, ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο όχι κατώτερο, αν μεν είναι ανώνυμη εταιρεία, των 60.000.000 δραχμών, αν δε είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, των 30.000.000 δραχμών.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι αναφερόμενες στα άρθρα 2 και 3 φορολογικές απαλλαγές παρέχονται, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως και 6, και σε περίπτωση εισφοράς, από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων βιομηχανικών κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο μετά την εισφορά, της εταιρείας που απορροφά τον κλάδο ή της νέας εταιρείας που συστήνεται, δεν είναι κατώτερο των 100.000.000 δραχμών και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης, αν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος, δεν είναι μικρότερο, μετά την εισφορά του κλάδου, του ελάχιστου ορίου κεφαλαίου που καθορίζει το άρθρο 4 το παρόντος.}

 

9. Η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 παρατείνεται μέχρι 31-12-1992.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.