Νόμος 1882/90 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αφορολόγητα ποσά, απαλλαγές και εκπτώσεις από το εισόδημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Ποσοστό της δαπάνης του ενοικίου που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του οριζόμενο σε 60% μέχρι το ποσό των 200.000 δραχμών, 30%, για το ποσό από 200.001 μέχρι 400.000 δραχμές και 15% για το ποσό από 400.001 μέχρι 800.000 δραχμές.}

 

2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ποσά του ετήσιου ενοικίου δεν υπόκεινται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τη χρήση 1990.

 

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ) Ποσό ίσο με ποσοστό 50% μέχρι το ποσό των 120.000 δραχμών της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλεται για το φορολογούμενο, καθώς και για κάθε τέκνο που βαρύνει αυτόν σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη φύλαξη αυτών, καθώς και για δίδακτρα για την παρακολούθηση ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, εν γένει φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή μαθημάτων οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας της δημόσιας εκπαίδευσης, ωδείων, μπαλέτων και γυμναστηρίων.}

 

4. Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Επίσης, από το ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές που εκμισθώνονται ως κύρια κατοικία σε πολυμελή οικογένεια, εκπίπτει πρόσθετο πάγιο ποσοστό επί του εισοδήματος αυτού, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των παιδιών που βαρύνουν τον ενοικιαστή της οικοδομής ή τον άλλο σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και ορίζεται σε 5% για το δεύτερο και 10% για το τρίτο και καθένα μετά το τρίτο παιδί και μέχρι το ποσοστό 100% του εισοδήματος από αυτήν την οικοδομή.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση του δικαιώματος διενέργειας των πρόσθετων ποσοστών εκπτώσεων, που ορίζονται στην περίπτωση αυτήν, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.}

 

5. Προσαυξάνεται κατά 100.000 δραχμές το όριο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, όπως το όριο αυτό θα διαμορφωθεί την 01-01-1991, μετά την τιμαριθμοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ίδιου νομοθετήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.