Νόμος 1849/89 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 7 της από 10-03-1989 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που δημοσιεύθηκε με την αριθμό 12756/1989 απόφαση του Υπουργού Εργασίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 213/Β/1989), οι οποίες έχουν ως εξής:

 

α) Άρθρο 5 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που έχει ως εξής:

 

{Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 15 εβδομάδες. Πενήντα δύο (52) ημέρες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες πενήντα τρεις (53) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας (15) εβδομάδων.}

 

β) Άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που έχει ως εξής:

 

{Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α άρθρο 3 του από [ΒΔ] 16-07-1920 βασιλικού διατάγματος σε περίπτωση απόλυσης εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής:

 

α. Με τη συμπλήρωση 10 χρόνων υπηρεσίας: 52 ημερομίσθια.

β. Με τη συμπλήρωση 15 χρόνων υπηρεσίας: 65 ημερομίσθια.

γ. Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων υπηρεσίας: 78 ημερομίσθια.}

 

2. Του προβλεπόμενου από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας επιδόματος γάμου δικαιούχοι είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και ο ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

3. Το υπό του άρθρου 2 παραγράφου 2 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προβλεπόμενο πρώτο κλιμάκιο αποδοχών για τη χορήγηση ολόκληρης της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) καθορίζεται για τους εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από ειδικότερες συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ, ΔΑ, ΚΥΑ), από 01-05-1989 σε 80.000 δραχμές.

 

Κατά τα λοιπά και κατά το μέρος που δεν τροποποιείται με την παρούσα ισχύει η με αριθμό 2001854/110/0022/1989 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

4. Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] 16626/1989 (ΦΕΚ 595/Β/1989)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.