Νόμος 1828/89 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) δραχμών. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές για καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά του αγοραστή, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) δραχμές για το τέταρτο και καθένα από τα επόμενα παιδιά του.

 

Εφ' όσον η οικία ή το διαμέρισμα βρίσκεται εκτός της διοικητικής περιφέρειας των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης η απαλλασσόμενη κατά τα προηγούμενα εδάφια αξία προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τα εκατό (10%). Σε καμιά περίπτωση δεν οφείλεται φόρος για αξία ακινήτου που αντιστοιχεί σε εμβαδόν διαμερίσματος ή κατοικίας, που, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1591/1986 θεωρείται ότι καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή,

 

Προκειμένου για αγορά οικοπέδου η απαλλαγή παρέχεται για ποσό της αξίας αυτού μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές, εφ' όσον το οικόπεδο βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια οποιουδήποτε νομού της Χώρας, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και για ποσό μέχρι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές, εφ' όσον το οικόπεδο βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια των νομών αυτών.}

 

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά την αγορά πρώτης κατοικίας από ενήλικους άγαμους με εξαίρεση τα τέκνα των προσώπων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου τα οποία σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτήν η απαλλαγή παρέχεται για ποσό αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) δραχμές ή μέχρι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές προκειμένου για αγορά οικοπέδου.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του νόμου [Ν] 1078/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, για αγορά οικίας ή διαμερίσματος, παρέχεται απαλλαγή για μια ακόμη φορά και με τις ίδιες προϋποθέσεις, μετά πάροδο διετίας τουλάχιστον από της αρχικής αγοράς, εφ' όσον εκποιήθηκε η παλαιά οικία ή διαμέρισμα το οποίο δεν πληρούσε τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του, όχι όμως σε συγγενείς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του πρώτου βαθμού.}

 

4. Στο άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

 

{6. Η επανάληψη συμβολαίου μεταξύ των αυτών προσώπων ή των ειδικών ή καθολικών διαδόχων τους, για το αυτό ακίνητο, για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και η διόρθωση συμβολαίου, εφ' όσον δεν αναφέρεται στο όνομα του αγοραστή και πωλητή, στο τίμημα, στην έκταση ή στη θέση και στην περιγραφή του ακινήτου, δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου. Αν με μεταγενέστερο συμβόλαιο διευκρινίζεται μόνο ότι η έκταση που αγοράστηκε είναι μεγαλύτερη από αυτή που περιγράφεται στο αρχικό συμβόλαιο, φόρος οφείλεται μόνο για την αξία της επί πλέον έκτασης. Αντίθετα αν με μεταγενέστερο συμβόλαιο διευκρινίζεται μόνο ότι η έκταση που αγοράστηκε είναι μικρότερη από αυτήν που περιγράφεται στο αρχικό συμβόλαιο, δεν οφείλεται φόρος.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο ανεγείρεται ή πρόκειται να ανεγερθεί πολυκατοικία, με σχέδιο εγκεκριμένο από την πολεοδομική υπηρεσία πριν από τη μεταβίβαση, θεωρείται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι μαζί με το ιδανικό μερίδιο του οικοπέδου μεταβιβάζεται αποπερατωμένο διαμέρισμα της πολυκατοικίας που αντιστοιχεί σ' αυτό, εφ' όσον η πολυκατοικία πρόκειται να ανεγερθεί από αυτόν τον ίδιο τον πωλητή του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου ή από τον εργολάβο ο οποίος ανέλαβε με αντιπαροχή την ανέγερση της πολυκατοικίας ή από τρίτον που ενεργεί για λογαριασμό τους.}

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 16 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ματαίωσης ή ακύρωσης πλειστηριασμού.

 

7. Το πρόστιμο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 820/1978, όπως ισχύει, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβαρύνει τους συμβαλλομένους που συνυπογράφουν τη φορολογική δήλωση.

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής ή πόλεις και για όλα τα ακίνητα ή για ορισμένη κατηγορία τούτων.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος σε φόρο δύναται, χωρίς φορολογική επιβάρυνση, εφ' όσον διαπιστώσει ότι έγινε οποιοδήποτε λογιστικό λάθος κατά τη σύνταξη του φύλλου υπολογισμού της αξίας των ακινήτων ή εσφαλμένη επιλογή των προκαθορισμένων τιμών εκκίνησης ή των συντελεστών αυξομείωσής τους, να υποβάλει νέα δήλωση και να ζητήσει επαναπροσδιορισμό του φόρου, εφ' όσον δεν καταρτίστηκε οριστικό συμβόλαιο με βάση την αρχική δήλωση. Στην περίπτωση αυτήν, εάν ο φόρος που προκύπτει με τη νέα δήλωση είναι μεγαλύτερος, συμψηφίζεται με τον καταβληθέντα, εάν είναι μικρότερος, η επί πλέον διαφορά επιστρέφεται. Αν ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία του εικοσαημέρου από της υποβολής της δήλωσης διαπιστώσει εσφαλμένο υπολογισμό του φόρου, από υπαιτιότητα της υπηρεσίας, δύναται να προσκαλέσει το φορολογούμενο για την υποβολή, μέσα στην ίδια εικοσαήμερη προθεσμία, συμπληρωματικής δήλωσης και επαναπροσδιορισμό του φόρου.}

 

10. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση αν στην περιφέρεια, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ο αναρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον οποίο επιδίδεται η δήλωση του φόρου μεταβίβασης χορηγεί αντίγραφο της δήλωσης για τη σύνταξη συμβολαίου και στη συνέχεια τη μεταβιβάζει στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για έλεγχο των προσδιοριστικών στοιχείων του ακινήτου που δηλώθηκαν.}

 

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί να συντάξει συμβόλαιο αν από την ημέρα έκδοσης του αντιγράφου της δήλωσης έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

 

Σε όσες περιοχές εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982, συντάσσεται συμβόλαιο με βάση το αντίγραφο της δήλωσης που κατατέθηκε και πέρα από την προθεσμία που ορίζεται με το προηγούμενο εδάφιο, εφ' όσον μέχρι τη σύνταξη του συμβολαίου δεν έχει δημοσιευθεί απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών που να τροποποιεί το αντικειμενικό σύστημα στη συγκεκριμένη περιοχή.}

 

12. Στο άρθρο 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 προστίθεται περίπτωση θ', που έχει ως εξής:

 

{θ) Η αγορά ακινήτου κατά το ποσοστό που καλύπτεται η αγοραία αξία του με κεφάλαια που αποδεδειγμένα εισάγονται από την αλλοδαπή:

 

α) από Έλληνες που εργάζονται ή εργάστηκαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο εξωτερικό για τρία (3) τουλάχιστο χρόνια,

 

β) από Έλληνες ναυτικούς που εργάζονται ή εργάστηκαν σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία για τρία (3) τουλάχιστο χρόνια που εκτελούσαν πλόες εξωτερικού έστω και αν προσεγγίζουν και σε ελληνικά λιμάνια και ο βασικός μισθός τους προβλέπεται από το μισθολόγιο που ισχύει κάθε φορά ότι καταβάλλεται σε ξένο νόμισμα και

 

γ) από ομογενείς εγκατεστημένους στο εξωτερικό τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται κάθε φορά οι λεπτομέρειες διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος.}

 

13. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1084/1971 (ΦΕΚ 277/Α/1971) και οι διατάξεις της παραγράφου 1Β)δ του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 καταργούνται.

 

14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977 (ΦΕΚ 186/Α/1977), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, εφ' όσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για το μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές τμήμα της κατά στρέμμα αγοραίας αξίας τους και μέχρι εμβαδόν σαράντα (40) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε αυτές συντελούνται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις. Η απαλλαγή παρέχεται εφ' όσον ο δικαιούχος δεν έχει γεωγραφική ή κτηνοτροφική έκταση μεγαλύτερη από 100 στρέμματα.}

 

15. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Για προσύμφωνα που καταρτίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η μέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, αν το οριστικό συμβόλαιο συντάσσεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από την κατάρτιση του προσυμφώνου.}

 

16. Η διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 καταργείται.

 

Η διάταξη αυτή εξακολουθεί να ισχύει για προσύμφωνα που υπογράφτηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφ' όσον το οριστικό συμβόλαιο υπογραφεί μέχρι 30-04-1989.

 

17. Σε περίπτωση μεταβίβασης με αντάλλαγμα, κατά την έννοια των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950, όπως αυτός ισχύει, της κυριότητας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, που πραγματοποιείται μέχρι 30-04-1989 σε εκτέλεση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου το οποίο καταρτίστηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται:

 

α) Στη φορολογητέα αξία του ακινήτου κατά το χρόνο κατάρτισης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, όπως αυτή προκύπτει με εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, εφ' όσον κατά το χρόνο τούτο ίσχυε στην περιοχή του ακινήτου το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας.

 

β) Στη φορολογητέα αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της πρώτης εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, μειωμένης κατά ποσοστό 5% για κάθε προγενέστερο χρόνο μέχρι του χρόνου κατάρτισης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου και μέχρι σαράντα τα εκατό (40%), κατ' ανώτατο όριο, της αξίας του χρόνου της πρώτης εφαρμογής του συστήματος, αν κατά το χρόνο κατάρτισης του προσυμφώνου δεν ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα στην περιοχή του προσυμφώνου δεν ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα στην περιοχή του ακινήτου. Χρονικό διάστημα μέχρι και έξι μήνες δεν υπολογίζεται, ενώ μεγαλύτερο τούτου λογίζεται ως έτος.

 

γ) Στην αξία κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, προκειμένου για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας.

 

18. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού αρχίζει από 22-08-1988.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.