Νόμος 1772/88 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός προστίθεται δεύτερο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων και των εγκαταστάσεων Ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου 1577/1985 προστίθεται η φράση ή σε περίπτωση επισκευών για λόγους υγιεινής και χρήσης κτιρίων.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 1577/1985 προστίθενται τα εξής:

 

{Οικόπεδα που δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό ή οδό προϋφιστάμενη του έτους 1923 εφόσον δεν προέρχονται από υπαίτια κατάτμηση μετά το διάταγμα ρυμοτομίας της περιοχής και προϋφίσταται της ισχύος του νόμου 651/1977, όταν προσκυρώνουν καταργούμενη ιδιωτική οδό ή γενικά καταργηθέντα κοινόχρηστο χώρο και δεν αποκτούν πρόσωπο ή εμβαδόν κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής θεωρούνται οικοδομήσιμα, εφόσον αποκτούν τουλάχιστον 4,00 m πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό ή οδό προϋφιστάμενη του 1923 και εγγράφουν στο οικοδομήσιμο τμήμα τους κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25,0 m2 και ελάχιστη πλευρά 4,00 m.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.