Νόμος 1473/84 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Φορολογία Χαρτοσήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ποσό που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος της [ΠΔ] 28-07-1931 (ΦΕΚ 239/Α/1931), για την είσπραξη του οφειλόμενου αναλογικού τέλους χαρτοσήμου με χρήση κινητού επισήματος, αυξάνεται σε εξακόσιες (600) δραχμές.

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος της [ΠΔ] 28-07-1931 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή σε άλλους ειδικούς νόμους, εισπράττονται, εάν δεν υπερβαίνουν τις εξακόσιες (600) δραχμές, με κινητό επίσημα και αν υπερβαίνουν το ποσό αυτό είτε με κινητό επίσημα είτε με αποδεικτικό πληρωμής του δημοσίου ταμείου, κατά την κρίση του υπόχρεου.}

 

3. Οι διατάξεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται ανάλογα από το ημερολογιακό έτος 1984 και μετά, και στα κέρδη των αστικών εταιρειών και των κοινωνιών του αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος της [ΠΔ] 28-07-1931 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως ολικό αντίτιμο λογίζεται το τίμημα της πώλησης προσαυξημένο κατά τα ποσά των τόκων λόγω πίστωσης του τιμήματος, των δασμών, φόρων, εισφορών και επιβαρύνσεων γενικά, που επιρρίπτονται σε βάρος του αγοραστή.}

 

5. Ο τίτλος Β' του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος της [ΠΔ] 28-07-1931 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Β' Σχέδια - Προϋπολογισμοί - Εκθέσεις - Μελέτες

 

1. Στα σχέδια, προϋπολογισμούς, κάθε φύσεως εκθέσεις και μελέτες των μηχανικών και αρχιτεκτόνων, καθώς και στα αντίγραφα αυτών, που υποβάλλονται:

 

α) Στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2‰, που υπολογίζεται στον προϋπολογισμό του έργου, όπως αυτός λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της αδείας. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 2.50 €.

 

Εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ποσοστό του τέλους μειώνεται στο ένα τέταρτο (1/4).

 

Το τέλος χαρτοσήμου της περίπτωσης αυτής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 622/1977 (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] ΓΔΔ/1803/2001 (ΦΕΚ 1587/Β/2001) με έναρξη ισχύος 01-01-2002.

 

β) Στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα έργα αυτά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση α', επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (2‰), που υπολογίζεται στην αμοιβή του μελετητή του έργου. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από χίλιες (1.000) δραχμές και καταβάλλεται από το μελετητή του έργου στο δημόσιο ταμείο με αποδεικτικό πληρωμής, πριν από την είσπραξη της αμοιβής του.

 

2. Στα σχέδια, προϋπολογισμούς, εκθέσεις και μελέτες μηχανικών και αρχιτεκτόνων και στα αντίγραφά τους, που συντάσσονται σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και στους προϋπολογισμούς, εκθέσεις και μελέτες εμπειρογνωμόνων και εκκαθαριστών και στα αντίγραφά τους επιβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου είκοσι (20) δραχμών, κατά φύλλο, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του προεδρικού διατάγματος της [ΠΔ] 28-07-1931 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στην πράξη της παραγράφου 1, η οποία μπορεί να εκδίδεται και για περισσότερα από 1 έτη, αναγράφονται τα ποσά του κύριου τέλους και του προστίμου.

 

Μαζί με την πράξη κοινοποιείται στον υπόχρεο και αντίγραφο της οικείας έκθεσης ελέγχου, στην οποία μνημονεύονται και οι σχετικές διατάξεις, που επιβάλλουν το τέλος αυτό και το πρόστιμο. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζεται το περιεχόμενο της παραπάνω πράξης.}

 

7. Στο άρθρο 3 της απόφασης [Α] Δ304/1978 του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 827/1978 (ΦΕΚ 194/Α/1978), προσθέτεται περίπτωση γ, που έχει ως εξής:

 

{γ. Επίσης, τα τιμολόγια, αποδείξεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται για τις πωλήσεις, στο εσωτερικό της χώρας, μερών, εξαρτημάτων και λοιπών υλικών, από τους κατασκευαστές τους, προς τις εγχώριες βιομηχανίες και βιοτεχνίες για την κατασκευή, διασκευή ή συναρμολόγηση των ειδών, που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου. Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία που ισχύει και για την απαλλαγή των πωλήσεων αυτών από το φόρο κύκλου εργασιών.}

 

8. Τα απαλλασσόμενα, από τα τέλη χαρτοσήμου και άλλα δικαιώματα, ποσά στεγαστικών δανείων 600.000 δραχμών για απόκτηση κατοικίας ή 200.000 δραχμών για αγορά οικοπέδου, τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3783/1957 (ΦΕΚ 201/Α/1957), όπως ισχύει, ή και άλλων νομοθετημάτων, που παραπέμπουν στις διατάξεις του, αυξάνονται σε 1.000.000 και 300.000 δραχμές αντιστοίχως. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για αρχικές δανειακές συμβάσεις που καταρτίζονται από 01-06-1984.

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 641/1977 (ΦΕΚ 200/Α/1977), όπως αυτές ισχύουν, έχουν εφαρμογή και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στα παραρτήματά τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.