Νόμος 1221/81 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του αυτού ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{1. Το κατά τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου έσοδον του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, ως και το προϊόν των κατά τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 3 και παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος προστίμων τα οποία επίσης περιέρχονται εις το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, διατίθενται αποκλειστικώς δια την δημιουργίαν δημοσίας χρήσεως χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων προς εξυπηρέτησιν της περιοχής της υπαγόμενης εις τα Διοικητικά όρια των Δήμων ή Κοινοτήτων εξ ων τούτο προέρχεται, μη αποκλειόμενης της διαθέσεως προς τον σκοπόν τούτον και ετέρων πόρων του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Προς τούτο χρηματοδοτούνται ή δανειοδοτούνται υπό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων κατά προτεραιότητα:

 

α) Δήμοι ή Κοινότητες ή Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις,

β) το Δημόσιο,

γ) Δημόσιες Επιχειρήσεις,

δ) Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας,

 

ή και δανειοδοτούνται:

 

α) Συνεταιρισμοί,

β) Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.

 

Το ήμισυ των ανωτέρω προστίμων αποδίδεται υπό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εις τους οικείους Δήμους ή Κοινότητας εντός τριμήνου από της εγκρίσεως της μελέτης ανεγέρσεως δημοσίας χρήσεως σταθμού αυτοκινήτων από τις αρμοδίας αρχάς χρησιμοποιούμενο πάντοτε δια τον αυτόν σκοπόν.}

 

2. Η παράγραφος 2 του αυτού ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{2. Από της δημιουργίας δημοσίας χρήσεως χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, κατά την ως άνω παράγραφο 1, παρέχεται δικαίωμα προτεραιότητας αποκτήσεως χώρου σταθμεύσεως ή και απλής σταθμεύσεως εις τον χώρο τούτον, δια τους έχοντας καταβάλει το σύνολον της επί τη δηλώσει κατά το άρθρο 5 του παρόντος οφειλομένης εισφοράς, εφ' όσον ο χώρος σταθμεύσεως δεν απέχει πλέον των οκτακοσίων (800) m από του κτιρίου δια το οποίον κατεβλήθη η εισφορά. Το εκάστοτε καθοριζόμενο χρηματικό αντάλλαγμα δια την απόκτηση του χώρου σταθμεύσεως και την παροχή δικαιώματος σταθμεύσεως εις τους εν λόγω σταθμούς μειώνεται δια τους κατά την παρούσα παράγραφο δικαιούχους κατά το ήδη καταβληθέν υπ' αυτών ποσόν εισφοράς προσαυξημένο κατά τον νόμιμο τόκο τον αντιστοιχούντα εις το ως άνω ποσόν εισφοράς δια το χρονικόν διάστημα από της καταβολής της εισφοράς μέχρι τη παροχής του υπ' όψιν δικαιώματος σταθμεύσεως.

 

Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα προτεραιότητος δεσμεύει τον αρμόδιο φορέα επί εξάμηνο από της προς τούτο προσκλήσεως των ενδιαφερομένων δια του τύπου, η δε προβλεπομένη καταβολή μειωμένης εισφοράς ισχύει επί μιαν πενταετία από της ενάρξεως λειτουργίας του δημοσίας χρήσεως σταθμού αυτοκινήτων.}

 

3. Εις το τέλος της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου προστίθενται τα κάτωθι δύο εδάφια:

 

{Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο ιδιοκτήτης ακινήτου, χαρακτηρισθέντος κατά τα ανωτέρω ως χώρος δια την ανέγερση σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, δηλώσει ταυτοχρόνως προς τον οικείο Δήμο και την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ότι προτίθεται εντός εξαμήνου από της τοιαύτης δηλώσεως να ανεγείρει σταθμό αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εις το εν λόγω ακίνητο, δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά γνώμη του οικείου Δήμου ή Κοινότητος, να επιτραπεί η τοιαύτη ανέγερσις, επιτρεπομένης εν ταύτα και της χρησιμοποιήσεως ποσοστού του ισχύοντος συντελεστού δομήσεως του ακινήτου, δι' άλλες χρήσεις, του ποσοστού τούτου καθοριζομένου δια της αυτής ως άνω αποφάσεως.

 

Παν θέμα αναγόμενο εις την διαδικασίαν και τον τρόπον εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω εδαφίου καθορίζεται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.