Νόμος 1069/80 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Λειτουργία διοικητικού συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον συνέρχεται υποχρεωτικώς εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, ως και όταν οι υποθέσεις της επιχειρήσεως απαιτούν τούτο.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιον συγκαλείται υπό τον Προέδρου δι' εγγράφου προσκλήσεων προς εν εκάστου των μελών επιδιδόμενης τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση. Επίσης συγκαλείται υποχρεωτικώς οσάκις ζητήσει τούτο το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβούλιον. Η πρόσκλησις δέον να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Εις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκλησις δύναται να επιδοθεί την αυτήν ημέραν της συνεδριάσεως.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιον συνεδριάζει εις την έδρα της επιχειρήσεως και ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον υφίσταται απόλυτος πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών αυτού. Απόλυτος πλειοψηφία είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος του ημίσεος του αριθμού τούτου.

 

4. Εις ην περίπτωσιν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άρτιος, τούτο ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον παρίσταται το ήμισυ του όλου αριθμού των μελών αυτού.

 

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των παρόντων, εν ισοψηφία επικρατούσης της ψήφου του Προέδρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.