Εγκύκλιος 9/12

Εγκύκλιος 9/2012: Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκύκλιος Δ17Α/01/68/ΦΝ 433Α/26-04-2012.

 

Εγκύκλιος 9/2012: Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

 

1. Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 86/Α/2012) ο νόμος [Ν] 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ανωτέρω νόμου περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία στο άρθρο 25 του νόμου 3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12.

 

Ειδικότερα, στην ως άνω παράγραφο 10 προβλέπεται ότι στις διακηρύξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει εφεξής να προστίθεται στις διακηρύξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων ο σχετικός όρος περί χορήγησης προκαταβολής.

 

Επίσης στην ίδια παράγραφο 10 προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 3669/2008, η δυνατότητα να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι 10% του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας) ακόμα κι αν δεν προβλέπεται η χορήγησή της από τη διακήρυξη, σε συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων που προκηρύχτηκαν μέχρι τις 15-03-2012 (ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της διακήρυξης).

 

Στην περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες που έχουν αναθέσει συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου μας, θα πρέπει να ενημερώσουν το ταχύτερο δυνατόν τη Διεύθυνση Προγράμματος, Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων (Δ11) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για την επιπλέον δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη χορήγηση προκαταβολών εντός του έτους 2012.

 

3. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της. Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.