Ανασγκαστικός νόμος 2344/40 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάντα τα γήπεδα τα δι' έργων ή ένεκα των έργων των δαπάναις των Λιμενικών Ταμείων εκτελούμενων σχηματιζόμενα εκ προσχώσεως τεχνητής ή φυσικής επί της θαλάσσης ή του αιγιαλού ανήκουν κατά κυριότητα εις το Δημόσιο και χρησιμεύουν κατά πρώτο μεν λόγο και εφ' όσον ήθελον περιληφθεί εντός της ζώνης του λιμένος δια σκοπούς λιμενικούς, παραχωρούμενης προς τον σκοπό τούτο της χρήσεως και εκμεταλλεύσεως αυτών, κατά δεύτερον δε λόγους δια σκοπούς κοινοχρήστους ή κοινωφελείς, ως και δια δημοσίας ανάγκες εν γένει, παραχωρούμενης υπό του Δημοσίου μόνον της χρήσεως. Το πλεόνασμα των ως άνω γηπέδων, εφ' όσον δε εμπίπτει εντός της ζώνης του λιμένος, ούτε προβλέπεται να περιληφθεί εντός ταύτης μελλοντικά ή να χρησιμεύσει δια σκοπούς κοινοχρήστους ή κοινωφελείς ή δια δημοσίας ανάγκες εν γένει, εκποιείται υπό του Δημοσίου, το δε προϊόν της εκποιήσεως κατατίθεται εις το Λιμενικό Ταμείο και διατίθεται μόνον προς εκτέλεσιν καθαρώς λιμενικών έργων.

 

Περί των ανωτέρω παραχωρήσεων και εκποιήσεων αποφασίζουν δια κοινής αποφάσεως των οι υπουργοί Οικονομικών και Συγκοινωνίας, της εκποιήσεως ενεργούμενης κατά τις περί εκποιήσεως των δημοσίων κτημάτων διατάξεις.

 

2. Κατά τον αυτόν τρόπον διατίθενται εφεξής και τα μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος σχηματισθέντα κατά τα ανωτέρω γήπεδα, τα δε λιμενικά ταμεία είναι υπόχρεα όπως εν τη διαχείριση και διοικήσει των γηπέδων τούτων ακολουθούν τα εν τη προηγουμένη παραγράφω 1 διατασσόμενα, της αληθούς έννοιας των διατάξεων του άρθρου 9 του από [Ν] 28-06-1923 νομοθετικού διατάγματος και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 23-09-1926, σε συνδυασμό προς το άρθρον 56 του υπ' αριθμόν [Ν] 1179/1938 αναγκαστικού νόμου, ούσης ότι τα εν τη προηγουμένης παραγράφω 1 μνημονευόμενα γήπεδα, τα δαπάναις των Λιμενικών Ταμείων σχηματισθέντα εκ προσχώσεως, ανήκουν μεν κατά κυριότητα εις το Δημόσιον, η εκποίησις όμως τούτων είχαν επιτραπεί να γίνεται υπό των Λιμενικών Ταμείων, ως ειδικώς εν τη περιπτώσει ταύτη εκπροσωπούντων το Δημόσιον, και προς τον σκοπόν όπως το προϊόν της εκποιήσεως διατίθεται δια τις ανάγκες των Λιμενικών Ταμείων.

 

3. Αναγνωρίζονται ως έγκυροι όλες οι μέχρι τούδε γενόμενες μεταβιβάσεις των περί ων το προηγούμενο άρθρο γηπέδων, οι παραχωρηθείσες όμως υποθήκες επί τοιούτων γηπέδων λογίζονται και παραμένουν άκυροι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.