Απόφαση p1-622/95

Απόφαση Π1/622/1995: Ορισμός χρηματικών ποσών του άρθρου 2 (παράγραφος 12 εδάφιο γ και 13 εδάφιο VII) του νόμου 2286/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Π1/622/1995: Ορισμός χρηματικών ποσών του άρθρου 2 (παράγραφος 12 εδάφιο γ και 13 εδάφιο VII) του νόμου 2286/1995, (ΦΕΚ 223/Β/1995), 28-03-1995.

 

Ο Υπουργός Εμπορίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

β) Του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων.

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου Β3/356/1994 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου (ΦΕΚ 567/Β/1994), αποφασίζουμε:

 

Ορίζουμε σε δραχμές μέχρι 1.000.000 ετησίως, κατά κωδικό αριθμό είδους, το ποσό για προμήθεια αγαθών με απ' ευθείας ανάθεση και σε δραχμές μέχρι 3.000.000 ετησίως κατά κωδικό αριθμό είδους το ποσό για προμήθεια αγαθών που πραγματοποιούνται με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός). Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας.

 

Οι ανωτέρω προμήθειες εκτελούνται αποκεντρωμένα, δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 13-03-1995

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.