Απόφαση 37691/07 - Άρθρο p2

Παράρτημα ΙΙ: Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Β1 Φάση)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Σκοπός μελέτης

 

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό τον καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών οι οποίες από την Α' Φάση της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης προτείνονται:

 

α) για οικιστικές περιοχές (οικισμοί και άλλοι οικιστικοί υποδοχείς και συγκεντρώσεις),

β) ως συγκεντρώσεις παραγωγικές ή μεγάλες εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα,

γ) για άλλες θεσμοθετημένες χρήσεις ή ειδικές ρυθμίσεις (π.χ. ζώνες οικιστικού ελέγχου),

δ) για γενικά δίκτυα υποδομής (μεταφορική υποδομή, ύδρευση, αποχέτευση κ.λ.π.),

 

προκειμένου να διασφαλισθεί το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες

 

ΙΙ. Περιεχόμενο μελέτης

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι:

 

Ο εντοπισμός και διαχωρισμός από απόψεως εδαφικών συνθηκών, των προς δόμηση περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση.
Η σαφής περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών ή άλλων μέτρων προστασίας που απαιτούνται ούτως ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις περιοχές να καταστεί δυνατή η δόμηση καθώς επίσης και η κατ' αρχήν εκτίμηση του κόστους λήψης των τυχόν μέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίμακα του κάθε έργου.
Η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που απαιτούνται για την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των προς δόμηση περιοχών στο βαθμό που τα στοιχεία της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον αποχαρακτηρισμό ακαταλλήλων για δόμηση περιοχών.
Για τις άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις και για τα μεγάλα τεχνικά έργα που προτείνονται από τη μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης θα γίνεται, στην κλίμακα της παρούσας μελέτης, εκτίμηση των επισφαλειών και των αναμενόμενων προβλημάτων και θα δίνονται οι σχετικές προτάσεις.

 

ΙΙΙ. Εξεταζόμενη περιοχή

 

Ο αρμόδιος φορέας οριοθετεί το χώρο που θα ερευνηθεί και που η έκτασή της δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω στο σκοπό της μελέτης . Οι επί τόπου παρατηρήσεις θα αφορούν ευρύτερη ζώνη, η έκταση της οποίας εξαρτάται από το βαθμό που οι γεωλογικές συνθήκες της ζώνης αυτής επηρεάζουν άμεσα την προς μελέτη περιοχή.

 

IV. Εργασίες προς εκτέλεση

 

Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης απαιτούνται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω εργασίες:

 

Συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή από κάθε είδους γεωλογικές, υδρογεωλογικές, σεισμολογικές, εδαφοτεχνικές μελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί από διάφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και επιστημονικές δημοσιεύσεις από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση αεροφωτογραφιών για τις περιοχές ενδιαφέροντος και την ευρύτερη περιοχή κρίνεται επίσης απαραίτητη.
Αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων ανάλογα με τη συμβολή τους στους άμεσους στόχους της μελέτης.
Έρευνα πεδίου και γεωλογική χαρτογράφηση της προς μελέτη περιοχής.
Επεξεργασία και αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων και με βάση αυτή, σύνταξη χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας.
Σύνταξη της σχετικής τεχνικής έκθεσης.

 

V. Περιεχόμενα τεύχους της μελέτης

 

Το τεύχος της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 

Τεχνική Έκθεση
Χάρτες
Σχέδια - Φωτογραφίες

 

V.1 Τεχνικογεωλογική έκθεση

 

Στην τεχνική έκθεση θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο μελετητής και που έχουν σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αφού τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας.

 

Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει:

 

α. Εισαγωγή

 

Θα περιλαμβάνει το ιστορικό ανάθεσης, το αντικείμενο και το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης, τη γεωγραφική θέση της έκτασης, περιγραφή της έκτασης.
Θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά απόσπασμα χάρτη μικρότερης κλίμακας στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση της προς μελέτη έκτασης τοποθετημένη στην ευρύτερη περιοχή.
Εφόσον διαπιστωθεί στο χάρτη αυτό ότι η προς μελέτη περιοχή βρίσκεται σε γειτονία ή διασχίζεται από υδατορέματα τότε σημειώνονται σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας τα όρια των λεκανών απορροής τους.

 

β. Γεωμορφολογία

 

Θα γίνεται κατ' αρχήν γενική περιγραφή της γεωμορφολογίας της προς μελέτη περιοχής και η σύνδεσή της με γεωμορφολογικές δομές της ευρύτερης περιοχής.
Θα περιγράφονται οι ενότητες του γεωμορφολογικού αναγλύφου από τις οποίες απαρτίζεται η περιοχή με ποσοτικά στοιχεία όπου είναι δυνατόν (εδαφικές κλίσεις κ.λ.π.).
Θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου και οι τεχνητές τροποποιήσεις που έχει τυχόν υποστεί.
Θα αναλύονται όλες εκείνες οι γεωμορφολογικές διεργασίες που καθορίζουν την ύπαρξη σταθερής ή διαχρονικά μεταβαλλόμενης τοπογραφίας. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί κατά πόσον η γεωμορφολογία της περιοχής υπόκειται σε μεταβολές οι οποίες οφείλονται σε γεωδυναμικές διεργασίες και ανθρώπινες παρεμβάσεις ή σε συνδυασμό αυτών όπως έλλειψη ευστάθειας φυσικών πρανών, ερπυσμούς εδαφών, κατολισθήσεις κλιτύων, φαινόμενα αποσάθρωσης - διάβρωσης (επενέργειες της θάλασσας και των χειμάρρων - ποταμών), καρστικοποίησης καθώς και ανθρώπινες δράσεις, όπως δανειοληψίες, λατομεία, απορρίψεις μπάζων, επιχωματώσεις κ.α.

 

γ. Γεωλογία

 

Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής:

 

Αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία για τη γεωλογία της ευρύτερης περιοχής όπως έχουν προκύψει από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης. Ειδικότερα:

 

Θα αναφέρονται οι γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και επηρεάζουν άμεσα την προς μελέτη περιοχή.
Θα ερευνάται η σχέση μεταξύ των λεπτομερέστερων τεκτονικών δομών (ασυνέχειες, ρήγματα, μικροπτυχές, κ.λ.π.) που τυχόν συναντώνται στη στενή περιοχή με τις μακροδομές που εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή (ρηξιγενείς ζώνες, μεγάλες πτυχώσεις κ.ά.)

 

Γεωλογία της προς μελέτη περιοχής:

 

Θα προσδιορίζονται και θα οριοθετούνται στον αντίστοιχο χάρτη, οι γεωλογικοί σχηματισμοί, που συναντώνται επιφανειακά στην περιοχή.
Θα εκτιμάται με βάση τις επιτόπου παρατηρήσεις και τα άλλα υπάρχοντα στοιχεία, η λιθολογική σύσταση μέχρι το βάθος των 20 m, όπου τούτο είναι δυνατόν και όπως συνάγεται από τη γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαιτέρως θα εκτιμάται το βάθος του γεωλογικού υποβάθρου.
Θα προσδιορίζονται τα σπουδαιότερα τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής και θα εκτιμάται ο βαθμός επίδρασής τους στη δόμηση.
Θα εκτιμάται ο βαθμός εξαλλοίωσης, διαγένεσης, αποσάθρωσης, διάρρηξης και κερματισμού των διαφόρων λιθολογικών σχηματισμών. Γενικότερα θα εκτιμάται η φυσική κατάσταση των επιφανειακών βραχωδών και εδαφικών σχηματισμών και η αναμενόμενη συμπεριφορά τους για το αντικείμενο της μελέτης.

 

δ. Υδρολογία- Υδρογεωλογία

 

Αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία για την υδρολογία και υδρογεωλογία της ευρύτερης περιοχής όπως έχουν προκύψει από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης. Ειδικότερα, για τις προς μελέτη περιοχές, τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται ως εξής:

 

Θα εξετάζεται σε γενικές γραμμές η δίαιτα των επιφανειακών νερών όπως η λεκάνη απορροής, η κατεύθυνση, η συγκέντρωση, απορρόφηση η εκβολή των επιφανειακών νερών και θα καταγράφονται πιθανές πηγές, κυρίως σε πόδες ή πλευρές πρανών.
Θα γίνονται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, κατ' αρχήν εκτιμήσεις για το πλεόνασμα νερού το οποίο αναμένεται να κατεισδύει στο υπέδαφος καθώς και το ποσοστό το οποίο θα απορρέει επιφανειακά. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από προηγούμενες μελέτες θα δίνονται οι υδραυλικές παράμετροι. των υδρολιθολογικών ενοτήτων.
Θα γίνεται εκτίμηση της υδροπερατότητας των λιθολογικών σχηματισμών της υπό μελέτη περιοχής με βάση τις επιτόπου μακροσκοπικές παρατηρήσεις και τα υπάρχοντα στοιχεία και βιβλιογραφικά δεδομένα.
Θα εκτιμάται το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα, με βάση στοιχεία από γεωτρήσεις και φρέατα της περιοχής, αν υπάρχουν, καθώς και εκτίμηση των πιθανών κατευθύνσεων της υπόγειας ροής όπου αυτό είναι δυνατόν.
Θα δίνεται η εκτίμηση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής όσο και των δυνατοτήτων υδροδότησής της καθώς και προτάσεις για την πληρέστερη δυνατή εκμετάλλευση της υδροφορίας της ευρύτερης περιοχής.
Θα επισημαίνονται εφόσον αναφέρονται σε διαθέσιμες μελέτες - έρευνες, οι υδροχημικές ιδιότητες των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως pH, αλατότητα, διαβρωτική ικανότητα κ.ά., καθώς και περιπτώσεις τυχόν μολύνσεως και ρυπάνσεως των υδροφόρων οριζόντων από την εισδοχή ουσιών (λύματα - χημικά) στα υπόγεια νερά ή από τη θάλασσα στις παράκτιες περιοχές λόγω υπεραντλήσεων, και θα γίνονται προτάσεις για την διάθεση των αποβλήτων με υδρολιθολογικά κριτήρια.

 

ε. Στοιχεία Σεισμικότητας - Εδαφικής Σεισμικής Επικινδυνότητας

 

Αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία για τη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής όπως έχουν προκύψει από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης. Επιπρόσθετα:

 

Θα εκτιμάται η εδαφική σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής μελέτης με βάση τα στοιχεία των επιτόπου μακροσκοπικών παρατηρήσεων και άλλων διαθέσιμων σχετικών πληροφοριών και θα γίνει καταρχήν κατάταξη των εδαφών σύμφωνα με τις κατηγορίες του ισχύοντα αντισεισμικού κανονισμού.
Είναι απαραίτητο να αναφέρονται στοιχεία αν υπάρχουν από τη συμπεριφορά των κατασκευών σε προηγούμενους σεισμούς.

 

στ. Τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών

 

Θα εκτιμάται η τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών της προς μελέτη περιοχής με βάση τις επιτόπου μακροσκοπικές παρατηρήσεις, τα υπάρχοντα στοιχεία από προηγούμενες έρευνες στην περιοχή καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία.
Θα γίνεται συσχετισμός των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων των βραχωδών και εδαφικών σχηματισμών όπως βαθμού εξαλλοίωσης και αποσάθρωσης, βαθμού διαγένεσης, συνεκτικότητας, κοκκομετρικής διαβάθμισης, διαβρωσιμότητας, βαθμού διάρρηξης και κερματισμού, καρστικοποίησης κ.ά, με τη φυσικομηχανική τους συμπεριφορά. Θα γίνει ομαδοποίηση των σχηματισμών αυτών σε σχέση με τα ομοειδή τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν.
Θα γίνεται εντοπισμός και οριοθέτηση στο χάρτη γεωλογικών συνθηκών, για τμήματα της προς μελέτη περιοχής στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπάρχει εν δυνάμει κίνδυνος να εμφανιστούν, φυσικά ή οφειλόμενα σε ανθρωπογενείς επεμβάσεις γεωλογικά καταστροφικά φαινόμενα όπως π.χ. αστοχία πρανών και κατολισθήσεις, αποκολλήσεις και καταπτώσεις βραχωδών όγκων, ερπυσμοί, καθιζήσεις λόγω παρουσίας χαλαρών εδαφών ή υπογείων καρστικών εγκοίλων ή άντλησης των υπογείων υδάτων, πλημμύρες από ασυνήθεις υψηλές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την παρουσία ρεμάτων ή από παλιρροϊκά κύματα, διογκώσεις και ρευστοποίηση εδαφών κ.ά.
Θα συσχετίζονται οι συνθήκες θεμελίωσης των κατασκευών με την τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών και θα αναλύονται οι επιπτώσεις των υπαρκτών ή δυνητικών γεωλογικών κινδύνων και συναφών καταστροφικών φαινομένων. Θα αναφέρονται οι συνθήκες οι οποίες ευνοούν την εμφάνιση και ανάπτυξη των φαινομένων αυτών καθώς και εκτιμήσεις με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, για την ένταση και τη συχνότητα εμφάνισής τους.
Θα επισημαίνονται κατ' αρχήν ενδεχόμενα προβλήματα αστάθειας που μπορεί να εμφανίζονται στα ορύγματα εκσκαφών σε συσχετισμό με τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών και το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα.
Θα γίνεται εκτίμηση των τυχόν αναμενόμενων ανεπιθύμητων αλλαγών του βάθους του υδροφόρου ορίζοντα και θα γίνονται προτάσεις για την αποφυγή τους ιδιαίτερα σε σχέση με πιθανές εισροές νερού σε εκσκαφές.
Τέλος θα γίνεται καταγραφή και περιγραφή εκείνων των έργων, ανεξάρτητα κλίμακας, των οποίων η σημερινή κατάσταση και συμπεριφορά στο παρελθόν κρίνεται ότι είναι ενδεικτική τυχόν δυσμενών τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή σε τμήμα της. (Θα αναφέρονται παραδείγματα).

 

ζ. Γεωλογική καταλληλότητα

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο χαρακτηρισμό των διαφόρων τμημάτων της προς μελέτη περιοχής ως προς την γεωλογική τους καταλληλότητα.

 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται πλήρως αιτιολογημένη κατάταξη των τμημάτων της περιοχής ενδιαφέροντος σε τρεις (καταρχήν) κατηγορίες καταλληλότητας:

 

α) κατάλληλων για δόμηση,

β) κατάλληλων για δόμηση υπό προϋποθέσεις (π.χ. κατασκευή προτεινομένων προστατευτικών έργων ή λήψη άλλων μέτρων προστασίας) και

γ) ακατάλληλων για δόμηση πάντοτε σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία.

 

Όταν λείπουν βασικά στοιχεία ώστε να μην μπορεί να γίνει ακριβής χαρακτηρισμός ενός ή περισσοτέρων τμημάτων από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας, αυτό θα επισημαίνεται στην Τεχνική έκθεση και τα τμήματα αυτά θα κατατάσσονται σε μία τέταρτη κατηγορία, της αμφίβολης καταλληλότητας για δόμηση.

 

Για την κατάταξη μιας περιοχής στην κατηγορία ακατάλληλης για δόμηση, θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης (ανεπαρκής ευστάθεια ως προς πιθανές κατολισθήσεις ή μετακινήσεις εδαφικών ή βραχωδών μαζών, υπερβολικά μεγάλες καθιζήσεις κ.λ.π.) που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ή που η αντιμετώπισή τους συνεπάγεται υπερβολικά μεγάλη δαπάνη.

 

στ. Προτάσεις

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και διατυπωμένες με σαφήνεια ώστε να μπορεί να γίνει άμεση αξιοποίησή τους.
Ιδιαίτερα για την περίπτωση των κατάλληλων υπό προϋποθέσεις ή αμφίβολης καταλληλότητας περιοχών, θα πρέπει να επισημαίνεται το είδος, η θέση και ενδεικτικά οι ποσότητες των προτεινομένων πρόσθετων ερευνών και μελετών, ή των έργων και μέτρων προστασίας που απαιτούνται στη συνέχεια ώστε να καθίσταται κάθε παρόμοια περιοχή ασφαλής και να χαρακτηρίζεται σαν κατάλληλη για δόμηση.
Οι προτάσεις για τις παραπάνω εξειδικευμένες μελέτες - έρευνες και επί μέρους έργα και μέτρα προστασίας θα λαμβάνουν υπόψη το είδος της οικιστικής χρήσης (π.χ. Α' ή Β' κατοικία, Βιομηχανικά Πάρκα κ.λ.π) και τη σπουδαιότητα των προς ανέγερση δομημάτων (π.χ. πολυόροφες ή διώροφες οικοδομές βιομηχανικές μονάδες αντίστοιχα κ.λ.π.) σε συνάρτηση πάντοτε με τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν κατά περίπτωση.

 

η. Πηγές - βιβλιογραφία

 

Θα αναφέρονται τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης και συγκεκριμένα:

 

Οι γεωλογικοί χάρτες, ο εκδότης τους, ο συντάκτης τους και οι χρονολογίες σύνταξης και έκδοσης.
Οι αεροφωτογραφίες, η προέλευσή τους η κλίμακα και η χρονολογία αεροφωτογράφησης.
Οι μελέτες και έρευνες, οι συντάκτες τους, οι φορείς που είχαν την ευθύνη εκπόνησης τους και οι χρονολογίες κατά τις οποίες υποβλήθηκαν.
Τα επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα, οι συγγραφείς και οι εκδότες τους και η χρονολογία έκδοσής τους.

 

θ. Παράρτημα

 

Στο παράρτημα θα παρουσιάζονται σχέδια, γεωλογικές τομές σε κλίμακα ανάλογη με την κλίμακα του γεωλογικού χάρτη, σκαριφήματα, τεκτονικά διαγράμματα, φωτογραφίες και κάθε άλλη σχετική πληροφορία ή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα από το μελετητή να επισυναφθούν στη μελέτη για την πληρέστερη τεκμηρίωσή της. Οπωσδήποτε θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα και φωτογραφίες στις οποίες θα παρουσιάζεται συνοπτικά το σύνολο κατά το δυνατόν της προς μελέτη έκτασης.

 

V.2 Χάρτες

 

Όλα τα στοιχεία των παρατηρήσεων της επιτόπου μακροσκοπικής έρευνας της αξιολόγησης των προγενεστέρων εργασιών και της σχετικής βιβλιογραφίας που είναι δυνατόν να αποτυπωθούν θα απεικονίζονται σε χάρτες της προς μελέτη περιοχής, οι οποίοι θα είναι:

 

Χάρτης πληροφόρησης

 

Θα περιλαμβάνει τις θέσεις παρατηρήσεων ειδικού ενδιαφέροντος, τυχόν δειγματοληψίας ή επιτόπου μετρήσεων, γεωτρήσεων, φωτογράφησης και μελετών, ερευνών ή στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης. Επίσης θα απεικονίζονται οι θέσεις και το είδος των προτεινομένων ερευνών και μελετών ή έργων.

 

Χάρτης γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων

 

Θα περιλαμβάνει την οριζόντια εξάπλωση των γεωλογικών σχηματισμών, τα τεκτονικά τους χαρακτηριστικά, τα υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής, την οριοθέτηση τμημάτων ή τη σημείωση θέσεων με ιδιαίτερα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά ή εμφάνιση γεωλογικών και άλλων συναφών κινδύνων και την απεικόνιση των στοιχείων του υδρογραφικού δικτύου και την οριοθέτηση με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των τμημάτων ή των θέσεων οι οποίες έχουν υποστεί τεχνητές αλλοιώσεις ή έχουν επιχωματωθεί.

 

Χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας

 

Θα οριοθετούνται με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα τμήματα της προς μελέτη περιοχής τα οποία κατατάσσονται σε κάθε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της μελέτης. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα τμήματα τα οποία χαρακτηρίζονται κατάλληλα υπό προϋποθέσεις, αμφιβόλου καταλληλότητας ή ακατάλληλα για οικιστική ανάπτυξη, θα προσδιορίζονται, εκτός από το βασικό σχετικό σύμβολο και με αύξοντα αριθμό ο οποίος θα αντιστοιχεί στους διαφορετικούς λόγους χαρακτηρισμού του κάθε τμήματος από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας.

 

Η σύνταξη των παραπάνω χαρτών θα γίνεται σε κλίμακα 1:5.000. Η λεπτομέρεια και η ακρίβεια των παρουσιαζόμενων στοιχείων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη της κλίμακας παρουσίασής τους. Για τη σύνταξη των χαρτών θα χρησιμοποιούνται σαν υπόβαθρα τοπογραφικά διαγράμματα αντίστοιχης κλίμακας.

 

Για τους συμβολισμούς των χαρτών ισχύουν όσα σχετικά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της υπ' αριθμόν 16374/3696/1998 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 723Β/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.