Απόφαση 37691/07 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Προδιαγραφές εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Σκοπός της μελέτης

 

Η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του Α' Σταδίου των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, έχει σκοπό τον κατ' αρχήν εντοπισμό τμημάτων κατ' αρχήν καταλλήλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες καθώς επίσης και περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος καθώς και προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.

 

ΙΙ. Αντικείμενο της μελέτης

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι:

 

Η αναγνώριση και οριοθέτηση, (με την ακρίβεια της κλίμακας αναφοράς}, τμημάτων της υπό εξέταση περιοχής στα οποία εμφανίζονται ή είναι δυνατόν να εκδηλωθούν φυσικοί ή ανθρωπογενείς γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ' αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού επικινδυνότητας σε κάθε τμήμα.
Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθμού γεωλογικής καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις, ο εντοπισμός και η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα αυτά θα είναι κατηγοριοποιημένα με κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων.
Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με την δόμηση χρήση, περιοχές ως προς:

- Την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων

- Την διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και της γεωλογικής κληρονομιάς.

- Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.

- Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω.

 

ΙΙΙ. Εξεταζόμενη περιοχή

 

Η γεωλογική μελέτη εκπονείται στην έκταση εκπόνησης της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή του Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης. Οι παρατηρήσεις είναι δυνατόν να αναφέρονται σε ευρύτερη ζώνη, η έκταση της οποίας εξαρτάται από το εάν οι γεωλογικές συνθήκες της ζώνης αυτής επηρεάζουν άμεσα την προς μελέτη περιοχή.

 

IV. Εργασίες προς εκτέλεση

 

Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης απαιτούνται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω εργασίες:

 

Συγκέντρωση των διαθέσιμων πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή από κάθε είδους γεωλογικές, υδρογεωλογικές, σεισμολογικές, εδαφοτεχνικές μελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί από διάφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και επιστημονικές δημοσιεύσεις από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και ερμηνεία αεροφωτογραφιών για τις περιοχές ενδιαφέροντος και την ευρύτερη περιοχή.
Έρευνα πεδίου και γεωλογικές παρατηρήσεις για την επαλήθευση των διαθεσίμων από προγενέστερες έρευνες στοιχείων.
Επεξεργασία και αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων ανάλογα με τη συμβολή τους στους άμεσους στόχους της μελέτης και αναγωγή τους στην κλίμακα σχεδιασμού.
Σύνταξη τεύχους της μελέτης το οποίο περιλαμβάνει:

- Τεχνικογεωλογική Έκθεση

- Γεωλογικό Χάρτη Προσαρμογής ή Χάρτη Γεωλογικών Συνθηκών

- Χάρτη Σχετικής Γεωλογικής Καταλληλότητας

- Σχέδια, φωτογραφίες

Συσχέτιση των συμπερασμάτων της γεωλογικής μελέτης με τις απαιτήσεις της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνες, μέτρα προστασίας και αντίστοιχα έργα, εφόσον κριθεί ότι απαιτούνται.

 

V. Περιεχόμενα τεύχους της μελέτης

 

V1. Τεχνική έκθεση

 

Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο μελετητής και που έχουν σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αφού τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας.

 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

 

Εισαγωγή

 

Γίνεται αναφορά στο ιστορικό ανάθεσης, το αντικείμενο και το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης, τη γεωγραφική θέση της έκτασης, περιγραφή της υπό μελέτη έκτασης και βασικά στοιχεία για τις υφιστάμενες πολεοδομικές ενότητες της περιοχής.
Δίνεται υποχρεωτικά απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη κλίμακας μικρότερης από την κλίμακα αναφοράς της μελέτης όπου θα απεικονίζεται με συνοπτικό τρόπο η θέση της υπό μελέτη έκτασης στην ευρύτερη περιοχή.

 

Α' Μέρος: Ανάλυση στοιχείων

 

Γίνεται κατ' αρχήν εκτίμηση των γεωλογικών συνθηκών της υπό μελέτη περιοχής με βάση στοιχεία από διαθέσιμες σχετικές μελέτες, έρευνες και βιβλιογραφία.

 

Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

 

1. Γεωμορφολογία

 

1.1 Ενότητες του γεωμορφολογικού αναγλύφου.

 

1.2 Χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου.

 

1.3 Έκταση των λεκανών απορροής στα ανάντη.

 

1.4 Γεωμορφολογικές ενότητες που σχετίζονται με αστάθειες και πλημμυρικές καταστάσεις.

 

1.5 Τεχνητές τροποποιήσεις του αναγλύφου και ιδιαίτερα του υδρογραφικού δικτύου.

 

2. Γεωλογία

 

Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής.

 

Γίνεται αναφορά στη γεωλογία και την τεκτονική της ευρύτερης περιοχής και αναφέρεται η επιρροή τους στην περιοχή που ερευνάται.

 

Γεωλογία της περιοχής που ερευνάται.

 

2.1 Γεωλογικοί σχηματισμοί με την ακρίβεια της κλίμακας αναφοράς. (Ενδεικτικές γεωλογικές τομές, εάν απαιτείται)

 

2.2 Σπουδαιότερα τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής (ρήγματα, ενδεικτικά στοιχεία στρώσης, σχιστότητας κ.λ.π.).

 

2.3 Εκτίμηση της έκτασης και του μήκους των ρηγμάτων και των ρηξιγενών ζωνών. Κατηγοριοποίηση των ρηγμάτων από την άποψη της ενεργότητάς τους, εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

 

3. Υδρολογία - Υδρογεωλογία

 

3.1 Δίαιτα των επιφανειακών υδάτων. Αξιόλογες πηγές.

 

3.2 Υδρολιθολογικές ενότητες

 

3.3 Χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφοριών (είδος, βάθος, κατευθύνσεις υπόγειας ροής, παροχές, υδραυλικές παράμετροι κ.λ.π.), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

 

3.4 Υδροχημικά χαρακτηριστικά επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Επισήμανση θέσεων με έντονα προβλήματα ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων ή υφαλμύρινσης από τη θάλασσα και εντοπισμός θέσεων με εκτεταμένες ανθρωπογενείς αποθέσεις.

 

4. Γεωδυναμικές εργασίες και γεωλογικοί κίνδυνοι

 

4.1 Εντοπισμός γεωλογικών καταστροφικών φαινομένων, φυσικών ή οφειλόμενων σε ανθρωπογενείς επεμβάσεις όπως σεισμοί, κινητικότητα εδαφών, εδαφικές καθιζήσεις ή διογκώσεις, ρευστοποιήσεις, πλημμύρες, διαβρωτική δράση του νερού κ.α.

 

4.2 Αίτια, προϋποθέσεις εκδήλωσης του αντιστοίχου γεωλογικού καταστροφικού φαινομένου και εκτιμήσεις για την συχνότητα εμφάνισής του.

 

5. Σεισμικότητα

 

5.1 Διαθέσιμα σεισμολογικά - σεισμοτεκτονικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής και διάκριση σε ζώνες σεισμικότητας.

 

5.2 Διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία για την εκδήλωση κυμάτων βαρύτητας (tsunami).

 

6. Τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών

 

6.1 Ομαδοποίηση των εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών σε αναφορά με τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά, εφόσον είναι διαθέσιμα.

 

6.2 Διάκριση των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων σε συνάρτηση με τις παραμέτρους των προηγούμενων εδαφίων 1 έως 5 και περιγραφή της συμπεριφοράς τους.

 

6.3 Εξετάζεται η επίδραση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών στην οικιστική ανάπτυξη και στις άλλες χρήσεις γης.

 

7. Γεωλογικοί Πόροι

 

Εντοπισμός των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων και συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών όπως χωρική εξάπλωση, συνοπτική περιγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών τους χαρακτηριστικών, καθεστώς εκμετάλλευσής τους, διαχείριση υδατικών πόρων κ.λ.π., εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

 

Ειδικότερα γίνεται αναφορά στα παρακάτω:

 

7.1 α) συνθήκες υδροφορίας μέσα στους διαφόρους γεωλογικούς σχηματισμούς,

β) υδρογεωλογικές λεκάνες,

γ) επιφανειακοί υδατοταμιευτήρες,

δ) σημαντικές πηγές και καλλιέργειά τους,

ε) περιοχές εμπλουτισμού υπογείων υδάτων,

στ) εκμετάλλευση υδρογεωτρήσεων.

 

7.2 α) βιομηχανικά ορυκτά, μεταλλεύματα και

β) φυσικά δομικά υλικά.

 

7.3 ενεργειακές πρώτες ύλες.

 

8. Γεωπεριβάλλον

 

Αναγνώριση και εντοπισμός σημαντικών από γεωλογική περιβαλλοντική άποψη θέσεων, οι οποίες χρειάζονται προστασία ή ανάδειξη.

 

Ειδικότερα γίνεται αναφορά στα παρακάτω:

 

8.1 γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές,

 

8.2 ακτές επιδεκτικές σε διάβρωση και κατολισθήσεις.

 

8.3 θέσεις υποβαθμισμένου γεωλογικού περιβάλλοντος οι οποίες χρειάζονται βελτίωση και αναβάθμιση,

 

8.4 περιοχές ιδιαιτέρου γεωεπιστημονικού ενδιαφέροντος (γεώτοποι).

 

Β' Μέρος: Αξιολόγηση Δεδομένων

 

Προσδιορίζονται οι παράγοντες συσχετισμού των παραμέτρων που αφορούν στις γεωλογικές συνθήκες με τις υπό διαμόρφωση κατευθύνσεις της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης. Οι παράμετροι αυτές αναφέρονται στους τίτλους των κεφαλαίων 1 έως 8 του Α' μέρους.

 

Διαμορφώνονται κριτήρια βαθμονόμησης και ακόλουθης κατηγοριοποίησης του κάθε παραπάνω παράγοντα σε συνάρτηση με τις γεωλογικές παραμέτρους, που τον προσδιορίζουν καθώς και ενδεχόμενες άλλες προϋποθέσεις και περιορισμούς. Καθορίζονται κατ' ελάχιστο τρεις κατηγορίες.
Τα κριτήρια βαθμονόμησης και ακόλουθης διάκρισης των κατηγοριών του κάθε παράγοντα είναι σχετικά και αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά τις ιδιαιτερότητες του γεωλογικού καθεστώτος μέσα στα όρια κάθε περιοχής που ερευνάται.
Γίνεται διαχωρισμός της περιοχής που ερευνάται σε επιμέρους τμήματα κατά κατηγορίες κάθε αντιστοίχου παράγοντα.
Για κάθε τμήμα αναφέρονται επιγραμματικά τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία των γεωλογικών παραμέτρων που συνεισφέρουν στη βαθμονόμηση της αντίστοιχης κατηγορίας του κάθε παράγοντα.

 

Οι παράγοντες συσχετισμού είναι οι παρακάτω:

 

1. Σχετική γεωλογική καταλληλότητα για οικιστική και άλλες συναφείς χρήσεις

 

Προσδιορίζεται η κατ' αρχήν γεωλογική καταλληλότητα για οικιστική, βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί την σχετική γεωλογική καταλληλότητα που προκύπτει από τη βαθμονόμηση των παραμέτρων που την προσδιορίζουν, με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων που αναλύονται στο Α' μέρος της μελέτης. Ομοίως προσδιορίζεται και η γενική γεωλογική καταλληλότητα για τα συνδεδεμένα με τις παραπάνω χρήσεις μεγάλα έργα υποδομής.

 

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού της σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας, προσμετράται και η κατ' αρχήν εκτιμώμενη διαθεσιμότητα των γεωλογικών πόρων, ιδιαίτερα των υδατίνων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις πιθανές χρήσεις γης στην περιοχή αναφοράς της μελέτης.

 

2. Γεωλογική καταλληλότητα για ειδικές χρήσεις

 

Διατυπώνονται εναλλακτικές προτάσεις, ως προς την κατ' αρχήν γεωλογική καταλληλότητα θέσεων της περιοχής, που προορίζονται για υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων, διάθεση λυμάτων, λειτουργία κοιμητηρίων και άλλων ειδικών χρήσεων, με βάση τις σχετικές παραμέτρους που αναφέρονται στο Α' μέρος του τεύχους της μελέτης.

 

Ως γενικό κριτήριο βαθμονόμησης των διαφόρων εναλλακτικών θέσεων λαμβάνεται η σχετική ασφάλεια μη διάδοσης ρυπογόνων ουσιών στο γεωπεριβάλλον σε συνάρτηση με τις τιμές και / ή τις ποιοτικές κατηγορίες των παραμέτρων αυτών.

 

3. Δυναμικό Γεωλογικών Πόρων

 

Το δυναμικό των γεωλογικών πόρων μέσα στην περιοχή που ερευνάται προσδιορίζεται σε συνάρτηση με την κλίμακα αναφοράς, από τις γεωλογικές παραμέτρους και στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο 7 του Α' μέρους της μελέτης.

 

4. Προστασία γεωπεριβάλλοντος

 

Ο βαθμός προστασίας και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος εκτιμάται σε σχέση με τα στοιχεία και τις παραμέτρους που αναφέρονται στο Α' μέρος της μελέτης και η εκτίμηση γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 

4.1 αξία των υδατίνων πόρων ως βάση για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων

4.2 επιδεκτικότητα σε φυσικές ή τεχνητές δυσμενείς γεωπεριβαλλοντικά μεταβολές

4.3 δυνατότητα αναβάθμισης υποβαθμισμένων περιοχών

4.4 αισθητική και επιστημονική αξία των γεωμορφολογικών και γεωλογικών δομών

 

Οι ζώνες σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας για διάφορες χρήσεις, οι θέσεις όπου πιέσεις στο γεωπεριβάλλον λόγω ειδικών χρήσεων, είναι ανεκτές υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς, οι ζώνες των αξιοποιήσιμων και εκμεταλλεύσιμων γεωλογικών πόρων, οι ζώνες ή οι θέσεις προστασίας, βελτίωσης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος, οριοθετούνται στο χάρτη Κατ' αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας (στοιχείο Β' στο V2 μέρος των προδιαγραφών), με ιδιαίτερη και χαρακτηριστική οριογραμμή και κωδικό γραμματαριθμητικό σύμβολο, που προσδιορίζει αντιστοίχως το βαθμό της σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας για κάθε προτεινόμενη χρήση γης, το βαθμό της σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας για κάθε ειδική χρήση, το δυναμικό του κάθε γεωλογικού πόρου, τη γεωπεριβαλλοντική αξία της κάθε ζώνης ή θέσης.

 

Γ' Μέρος: Προτάσεις

 

Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται γενικές προτάσεις για την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων για την εξασφάλιση των κατ' αρχήν γεωλογικά κατάλληλων περιοχών ή την ενδεχόμενη αναβάθμιση του επιπέδου γεωλογικής καταλληλότητας τμημάτων της περιοχής μελέτης για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη καθώς και μέτρων που επιβάλλονται από την ανάγκη παράλληλης προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων και του γεωπεριβάλλοντος.

 

Οι προτάσεις πρέπει να είναι διατυπωμένες κατά τρόπο που να διευκολύνει τον προσδιορισμό των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης της περιοχής που ερευνάται με την υπόδειξη εναλλακτικών τμημάτων για οικιστική και άλλες προτεινόμενες χρήσεις και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών όρων και περιορισμών που πρέπει να ισχύουν σε ζώνες αξιοποίησης γεωλογικών πόρων καθώς και περιοχών ή θέσεων όπου το γεωπεριβάλλον χρήζει ειδικής προστασίας.
Τα τμήματα της περιοχής που ερευνάται διαχωρίζονται και χαρακτηρίζονται ως διαφόρου βαθμού κατ' αρχήν γεωλογικής καταλληλότητας για τις προβλεπόμενες χρήσεις με την επισήμανση των επί μέρους προϋποθέσεων και περιορισμών.

 

Πηγές - Βιβλιογραφία

 

Θα αναφέρονται τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης όπως γεωλογικοί χάρτες, αεροφωτογραφίες, μελέτες και έρευνες, επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα.

 

V2. Χάρτες

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της αξιολόγησης των στοιχείων και παραμέτρων που αφορούν στη μελέτη και είναι δυνατόν να αποτυπωθούν, σε σχέση με την κλίμακα αναφοράς, θα απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες της περιοχής που ερευνάται, οι οποίοι είναι:

 

Α1. Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής και πληροφόρησης

 

Ο χάρτης αυτός θα προέρχεται από την προσαρμογή υφιστάμενων γεωλογικών χαρτογραφήσεων με βάση και τις παρατηρήσεις από την έρευνα πεδίου. Η κλίμακα σύνταξης του γεωλογικού χάρτη προσαρμογής είναι η ίδια με αυτή του πολεοδόμου μελετητή στο Α' Στάδιο (1:25.000).

 

Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, γεωδυναμικών, σεισμολογικών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων της περιοχής που ερευνάται καθώς και στοιχείων που αφορούν στους γεωλογικούς πόρους και στο γεωπεριβάλλον.

 

Περιλαμβάνει επίσης τις θέσεις παρατηρήσεων ειδικού ενδιαφέροντος και φωτογράφησης, καθώς και τις θέσεις προγενεστέρων μελετών, ερευνών, επιτόπου μετρήσεων, γεωτρήσεων ή άλλων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης. Επιπρόσθετα ο χάρτης περιλαμβάνει τις θέσεις ερευνών, μελετών, δράσεων και έργων που προτείνονται στην τεχνικογεωλογική έκθεση.

 

Α2. Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών

 

Ο χάρτης αυτός προέρχεται από γεωλογική χαρτογράφηση στο πεδίο και συντάσσεται αντί του προαναφερόμενου, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης γεωλογικές χαρτογραφήσεις, ανάλογης κλίμακας. Κατά τα λοιπά ο χάρτης αυτός περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο Α1.

 

Β. Χάρτης κατ' αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας

 

Οριοθετούνται σε κλίμακα 1:25.000 οι παρακάτω ζώνες:

 

ζώνες σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας,
ζώνες ή θέσεις προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης και διατήρησης του γεωπεριβάλλοντος
ζώνες δυναμικού εκμεταλλεύσιμων γεωλογικών πόρων και το είδος τους
ζώνες ή θέσεις όπου ειδικές χρήσεις είναι ανεκτές υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς.

 

Η λεπτομέρεια των παρουσιαζόμενων στοιχείων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη της κλίμακας παρουσίασής τους. Για τη σύνταξη των χαρτών θα χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα τοπογραφικά διαγράμματα αντίστοιχης κλίμακας.

 

Οι συμβολισμοί των παραπάνω χαρτών είναι για τον χάρτη Α1, ίδιοι με τους αντίστοιχους που παρουσιάζονται στο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές που έχουν εγκριθεί με την υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 16374/3696/1998 (ΦΕΚ 723/Β/1998). Για τον χάρτη Α2 ακολουθούνται οι συμβολισμοί της Διεύθυνσης Χαρτογράφησης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Για το χάρτη Β ισχύουν οι συμβολισμοί του Παραρτήματος Ι.

 

Σχέδια - Φωτογραφίες

 

Στο τεύχος της μελέτης περιλαμβάνονται σχέδια από υπάρχοντα στοιχεία, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που κρίνονται απαραίτητα από το μελετητή να επισυναφθούν στη μελέτη για την πληρέστερη τεκμηρίωσή της.

 

Περιλαμβάνονται επίσης έγχρωμες φωτογραφίες (ή έγχρωμα φωτοαντίγραφά τους) στις οποίες απεικονίζονται χαρακτηριστικές περιοχές της έκτασης που ερευνάται καθώς και επί μέρους χαρακτηριστικές θέσεις παρατηρήσεων που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.

 

Οι φωτογραφίες ή τα φωτοαντίγραφά τους μεμονωμένες ή σε σύνθεση μεταξύ τους πρέπει να είναι, ενσωματωμένες στην τεχνική έκθεση κατά τρόπο που να εντάσσονται αρμονικά (χωρίς προεξοχές) στο αντίστοιχο τεύχος.

 

Πίνακας: Συμβολισμοί χάρτη καταρχήν γεωλογικής καταλληλότητας

 

Γραμματαριθμητικοί Συμβολισμοί

 

Ζώνη σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας για διάφορες χρήσεις

 

Κ1.3: ζώνη γεωλογικής καταλληλότητας 1ης κατηγορίας για την χρήση 3

 

Κ3.2: ζώνη γεωλογικής καταλληλότητας 3ης κατηγορίας για τη χρήση 2

 

Ζώνη ή θέση προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος (Π)

 

Ζώνη Δυναμικού αξιοποιήσιμων και εκμεταλλεύσιμων γεωλογικών πόρων (Γ) με τον αντίστοιχο κωδικό συμβολισμό

 

Ζώνη ή θέση όπου ειδική χρήση (ΕΧ) είναι ανεκτή υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς με τον αντίστοιχο κωδικό συμβολισμό

 

Χρωματικοί Συμβολισμοί

 

Οι ζώνες της σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας απεικονίζονται με διαφορετικό χρώμα για κάθε χρήση ξεχωριστά και με διαφορετική ένταση (τόνο) ανάλογα με τον αντίστοιχο βαθμό της σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ράστερ για να παρουσιασθούν περισσότερες της μιας κατηγορίες στην ίδια περιοχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.