Απόφαση 3653/12/4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πρόγραμμα ενεργοποίησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων

 

1 - Φορέας Εφαρμογής

 

Σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος ΣΤ, 23, 34 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης η αρμοδιότητα παρακολούθησης εφαρμογής Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου είναι των αιρετών περιφερειών.

 

Παράλληλα το άρθρο 6 του νόμου 2508/1997, αναφέρει ότι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μπορεί να συνίσταται, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με επωνυμία Οργανισμός Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδίου νομού Λάρισας, που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου του Νομού.

 

Μετά τα παραπάνω καθίσταται απαραίτητη η κίνηση της διαδικασίας σύστασης του Οργανισμού Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδίου Νομού Λάρισας από την αιρετή περιφέρεια, προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο της ενεργοποίησης του ως Φορέα Εφαρμογής του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών. Ως προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει ως επισπεύδων ο Δήμος προκειμένου να συντομευτεί η προαναφερθείσα διαδικασία.

 

2 - Απαραίτητα Έργα - Μελέτες

 

 

Τίτλος Μελέτης

Πηγές χρηματοδότησης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1

Μελέτη Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

2

Μελέτη ελεγχόμενης βόσκησης ζώων

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

3

Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων

Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ ή Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

25.000

4

Μελέτη καταλληλότητας νερού πηγών

ΣΔΙΤ (με αξιολόγηση προσφορών)

 

5

Μελέτη σκοπιμότητας εμφιάλωσης νερού πηγών

ΣΔΙΤ (με αξιολόγηση προσφορών)

 

6

Διαχειριστικές μελέτες Δασών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

50.000

7

Μελέτη Οριοθέτησης ποταμολίμνης στο Καστρί Λουτρό

Ίδιοι Πόροι

5.000

8

Μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης ΔΕΥΑ Κάτω Ολύμπου

Ίδιοι Πόροι

3.000

9

Υδροχημική έρευνα εντοπισμού υφάλμυρων υδάτων στο πεδινό τμήμα του Δήμου και προσδιορισμός καταλληλότητας χρήσης τους

Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ

15.000

10

Υδρογεωλογική Μελέτη με αντικείμενο τον περιορισμό των αντλήσεων, τον καθορισμό των μεθόδων εμπλουτισμού της υπόγειας υδροφορίας στις ζώνες υφαλμύρινσης, τον καθορισμό επιρροής της ρύπανσης

Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ

15.000

11

Μελέτες διάβρωσης του εδάφους

Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ

15.000

12

Μελέτη φέρουσας χωρητικότητας ανθρωπίνων ή μη δραστηριοτήτων σε αμμοθίνες

Πρόγραμμα ΕΓΙΓΙΕΡ

11.000

13

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική και Η/Μ αναστήλωσης και επανάχρησης των Ελληνοτουρκικών φυλακίων, Παλιού Τελωνείου, Σ. Σταθμού και του Κτίσματος Μεταξά στο Παπαπούλι

Πρόγραμμα ΕΠΠ λ ή ΠΕΠ Θεσσαλίας

400.000

14

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάδειξης και αξιοποίησης του χώρου της Αγίας Παρασκευής Τεμπών

ΠΕΠ Θεσσαλίας

183.000

15

Ειδική Αρχιτεκτονική & περιβαλλοντική μελέτη αποκατάστασης & ανάπλασης περιοχής Ελαιώνα Πυργετού

Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ

45.000

16

Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Κουλούρας

Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας ή Δήμος Τεμπών

 

17

Μελέτη Πολεοδόμησης και Επέκτασης Πυργετού

ΠΕΠ Θεσσαλίας

320.000

18

Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης οικισμού Ραψάνης

ΓΙ Ε Π Θεσσαλίας

60.000

19

Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης οικισμού Κρανιάς

Π ΕΠ Θεσσαλίας

60.000

20

Προκαταρκτική Μελέτη - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Οριστική Μελέτη αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου (εκτός Κουλούρας και Πυργετού)

ΠΕΠ Θεσσαλίας

200.000

21

Μελέτη Δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς Ραψάνη, Αιγάνη, Κάτω Αιγάνη, Κουλούρα

ΠΕΠ Θεσσαλίας

500.000

22

Μελέτη και Κατασκευή Βιολογικής Εγκατάστασης Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στη Ραψάνη

Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ

35.000

23

Μελέτη και Κατασκευή Βιολογικής Εγκατάστασης Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην Αιγάνη

Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ

25.000

24

Μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για την ίδρυση Οινοποιείου από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας

Ίδιοι πόροι-Ιδιωτικά κεφάλαια

60.000

25

Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση & εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού Πάρκου

Ιδιωτικά κεφάλαια ή ΣΔΙΤ (με αξιολόγηση προσφορών)

 

26

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιοχής Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου

Ίδιοι Πόροι

 

27

Μελέτη οριοθέτησης του Δ του Πηνειού ποταμού

ΥΠΕΚΑ

 

α/α

Τίτλος έργου

Πηγές χρηματοδότησης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ή Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

 

2

Αποκατάσταση λειτουργικότητας αποστραγγιστικών καναλιών (Παπαπούλι Παλιοπόταμος)

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

3

Κατασκευή αρδευτικού ταμιευτήρα στη θέση Σμίξη Ραψάνης

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

4

Κατασκευή Κεντρικού Εκθετηρίου στην Περαταριά

Leader ή Ίδιοι Πόροι

70.000

5

Έργα επέκτασης, βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των μεταφορικών κυρίως υποδομών (των υπαρχόντων δρόμων καθώς και των νέων μονοπατιών)

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

6

Κατασκευή Τουριστικών Περιπτέρων σε Ραψάνη, Πυργετό, Μεσάγγαλα και Τέμπη

Ίδιοι Πόροι

10.000

7

Διαμόρφωση περιπατητικών διαδρομών

Leader

 

8

Δημιουργία δημοτικών κατασκηνώσεων στην περιοχή του Δέλτα Πηνειού

Leader ή Ιδιωτικά κεφάλαια - ιδιωτικές επενδύσεις

135.000

9

Δημιουργία Βοτανικού κήπου και εγκαταστάσεων αναβίωσης μεθόδου βαφής με Ριζάρι

Leader ή Ίδιοι δημοτικοί Πόροι ή ιδιωτική επένδυση

300.000

10

Δημιουργία Οικοεθνοαρχαιολογικού Πάρκου

ΕΠΠ λ

 

11

Κατασκευή Ανισόπεδου κόμβου Ραψάνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (σύμβαση παραχώρησης)

 

12

Βελτίωση Γεωμετρικών χαρακτηριστικών ΠΑΘΕ - Ραψάνης στη θέση Σμίξη

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

13

Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Αιγάνη Πυργετός και ειδικότερα της διαδρομής Ιεράς Μονής Αγίου Ραφαήλ - Αιγάνη.

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

14

Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Ραψάνη - Ιτέα και Κρανιά - Καλλιπεύκη

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

15

Κατασκευή δρόμου Πυργετός - Ραψάνη με ενδιάμεσο προορισμό την Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

16

Κατασκευή οδικής παράκαμψης Πυργετού του δρόμου Πυργετός- Κρανιά

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

17

Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ή νέα χάραξη του δρόμου που οδηγεί από την ΠΑΘΕ στον οικισμό Μεσάγγαλα.

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

18

Βελτίωση διαβάσεων Κάτω Αιγάνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (σύμβαση παραχώρησης)

 

19

Ολοκλήρωση του οδικού δικτύου Παλαιόπυργου

Κουλούρας - Παραλίας Κουλούρας Μεσαγγάλων

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

20

Συμπλήρωση (όπου δεν υπάρχει) και ανακατασκευή με σύγχρονες προδιαγραφές της υπάρχουσας σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης).

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

21

Κατασκευή συστήματος παράλληλων κυματοθραυστών στην Παραλία Αιγάνης

ΠΕΠ Θεσσαλίας

 

22

Έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης σε όλους τους οικισμούς του Δήμου, εκτός Πυργετού και Κουλούρας

ΠΕΠ Θεσσαλίας -Ταμείο Συνοχής

 

23

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Πυργετού - Παλαιόπυργου - Κουλούρας

ΠΕΠ Θεσσαλίας -Ταμείο Συνοχής

 

24

Κατασκευή 4 αρδευτικών γεωτρήσεων

Ίδιοι Πόροι

 

25

Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης Ραψάνης, Αιγάνης, Κάτω Αιγάνης, Κουλούρας

ΠΕΠ Θεσσαλίας -Ταμείο Συνοχής

 

26

Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βούζια - Δεξαμενή του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιγάνης και Ντζί Δημοτικού Διαμερίσματος Κρανιάς (μελέτες - έργο).

Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ

240.000

27

Έργα προστασίας αμμοθινών

ΕΠΠΕΡ

 

28

Υποδομές ευρυζωνικών δικτύων στον Πυργετό

ΠΕΠ Θεσσαλίας - Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

 

29

Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Κρανιάς και επανάχρησή του ως Μουσείου Μεταβυζαντινής Τέχνης

Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ

 

30

Δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Ραψάνη

Ίδιοι Πόροι

30.000

31

Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κρανιά

Ίδιοι Πόροι

30.000

32

Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Κουλούρα

Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ

150.000

33

Έργα αποκατάστασης - προστασίας και ανάδειξης Βυζαντινού φρουρίου στο Καστρί Λουτρό

ΕΠΠ λ

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.