Απόφαση 3046/304/89

Απόφαση 3046/304/1989: Κτιριοδομικός κανονισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3046/304/1989: Κτιριοδομικός κανονισμός, (ΦΕΚ 59/Δ/1989), 03-02-1989.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Τη με αριθμό 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

3. Τη με αριθμό 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί για την εφαρμογή του παρόντος

Άρθρο 3: Ταξινόμηση των κτιρίων και των δομικών κατασκευών σύμφωνα με τη χρήση τους για την εφαρμογή του παρόντος

Άρθρο 4: Πληθυσμός

Άρθρο 5: Ασφάλεια και αντοχή κτιρίων

Άρθρο 6: Δόμηση κοντά σε ρέματα

Άρθρο 7: Πυροπροστασία

Άρθρο 8: Ελεύθερο ύψος και καθαρός όγκος των χώρων των κτιρίων

Άρθρο 9: Τοίχοι, ανοίγματα και κουφώματα

Άρθρο 10: Τοίχοι στα όρια των οικοπέδων - μεσότοιχοι - περιφράγματα

Άρθρο 11: Φυσικός φωτισμός και αερισμός

Άρθρο 12: Ηχομόνωση - ηχορύπανση

Άρθρο 13: Κλίμακες

Άρθρο 14: Κεκλιμένα επίπεδα κυκλοφορίας πεζών (ράμπες)

Άρθρο 15: Στηθαία

Άρθρο 16: Χειρολισθήρες (κουπαστές)

Άρθρο 17: Κινητά προστεγάσματα

Άρθρο 18: Απομάκρυνση ομβρίων από εξώστες και δώματα

Άρθρο 19: Εσωτερικές στοές

Άρθρο 20: Πλάτη παρόδιων στοών όπου δεν ορίζονται αριθμητικά σε υφιστάμενα ρυμοτομικά σχέδια

Άρθρο 21: Προσπέλαση προς εισόδους - εξόδους κτιρίων

Άρθρο 22: Κατασκευές και εγκαταστάσεις κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων

Άρθρο 23: Φύτευση οικοπέδων

Άρθρο 24: Πεζοδρόμια

Άρθρο 25: Υποχρέωση υποβολής μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 26: Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 27: Εγκαταστάσεις θέρμανσης

Άρθρο 28: Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού

Άρθρο 29: Ανελκυστήρες

Άρθρο 30: Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 31: Αλεξικέραυνα

Άρθρο 32: Γραμματοκιβώτια

Άρθρο 33: Κιβώτια προσωρινής αποθήκευσης απορριμάτων

Άρθρο 34: Πρότυπα - τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποιητικά

Άρθρο 35: Αρμόδια αρχή

Άρθρο 36: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 37: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 38: Καταργούμενες διατάξεις νομοθετικών διαταγμάτων

Άρθρο 39: Σχήματα

Άρθρο 40: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-01-1989.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.