Απόφαση 2280/92

Απόφαση 2280/1992: Νέος κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2280/1992: Νέος κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών, (ΦΕΚ 767/Β/1992), διόρθωση (ΦΕΚ 274/Β/1994), 31-12-1992.

 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, πού εδρεύει στην Αθήνα κατά την συνεδρίαση του 2280/1992 έχοντας υπόψη τη διάταξη της παραγράφου γ (εδάφιο γ)γ) του άρθρου 24 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 165/1973 περί Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ενέκρινε νέο κανονισμό Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών, σε αντικατάσταση του παλαιού ο οποίος είχε εγκριθεί κατά την συνεδρίαση του 1809/1983 και είχε δημοσιευθεί στο (ΦΕΚ 773/Β/1983). Ο νέος κανονισμός έχει ως εξής:

 

Κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών

 

(Συμπεριλαμβάνονται Γήπεδα - Οικισμοί)

 

Κεφάλαιο Α: Γενικά

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο κανονισμού - περιπτώσεις εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί - Τεχνικοί όροι

 

Κεφάλαιο Β: Εγκαταστάτες και βασικές αρχές κατασκευής Εσωτερικού Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Οικοδομής

 

Άρθρο 3: Εγκαταστάτες

Άρθρο 4: Βασικές αρχές κατασκευής

 

Κεφάλαιο Γ: Τεχνική περιγραφή κατασκευής του Εσωτερικού Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Οικοδομής

 

Άρθρο 5: Τεχνικές αρχές

Άρθρο 6: Σωλήνωση

Άρθρο 7: Κατανεμητές

Άρθρο 8: Κουτί τερματισμού

Άρθρο 9: Εσωτερικές Συνδρομητικές Γραμμές

Άρθρο 10: Θέσεις υποδοχών (πριζών)

 

Κεφάλαιο Δ: Γειώσεις

 

Άρθρο 11: Γείωση λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών συσκευών

Άρθρο 12: Γειώσεις προστασίας

 

Κεφάλαιο Ε: Τρόποι τηλεφωνοδότησης οικοδομών

 

Άρθρο 13: Αιτήσεις τηλεφωνοδότησης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προϋποθέσεις σύνδεσης οικοδομής με 4 ή περισσότερους ανεξάρτητους χώρους ή αιτήματα στο δίκτυο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

 

Άρθρο 14: Γενική διαδικασία

Άρθρο 15: Αίτηση τοποθέτησης καλωδίου εισαγωγής - Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη

Άρθρο 16: Τοποθέτηση του Καλωδίου Εισαγωγής

Άρθρο 17: Ευθύνες εγκαταστάτη - Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Ειδικές περιπτώσεις

 

Άρθρο 18: Προσωρινές λύσεις τηλεφωνοδότησης

Άρθρο 19: Επεκτάσεις υφιστάμενων οικοδομών

 

Κεφάλαιο Η: Λειτουργία και συντήρηση του εσωτερικού δικτύου οικοδομών και γηπέδων

 

Άρθρο 20: Υποχρεώσεις συνδρομητών

Άρθρο 21: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών - διαχειριστών

 

Κεφάλαιο Θ: Ισχύς του κανονισμού

 

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος του κανονισμού

Άρθρο 23: Εκκρεμείς περιπτώσεις

 

Ο Ανωτέρω Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών ισχύει 4 μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και καταργείται ο παλιός Κανονισμός. Από τον παρόντα Κανονισμό δεν προκύπτει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-12-1992

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.