Απόφαση 158/16

Απόφαση 158/2016: Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παράγραφος 4 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 158/2016: Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παράγραφος 4 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, (ΦΕΚ 3698/Β/2016), 16-11-2016.

 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 53 παράγραφος 5, 79 παράγραφος 4 και 281 παράγραφος 5 του νόμου 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του νόμου [Ν] 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν 87288/24-08-2016 (ΦΕΚ 454/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 7535/06-11-2013 (ΦΕΚ 563/ΥΟΔΔ/2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα Διορισμός τακτικών μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 7070/14-10-2013 (ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 3396/05-03-2012 (ΦΕΚ 94/ΥΟΔΔ/2012) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 122/2012 (ΦΕΚ 215/Α/2012) Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α/2012) Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), όπως ισχύει.

 

9. Την υπ' αριθμόν 3605/23-08-2016 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Αρχής με θέμα την έκδοση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παράγραφος 4 του νόμου 4412/2016.

 

10. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε κατόπιν ανάρτησης σχεδίου του παρόντος, από 09-09-2016 έως 17-09-2016, στο διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/.

 

11. Το θέμα 5ο της 77/11-10-2016 Συνεδρίασης της Αρχής για την Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παράγραφος 4 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την έκδοση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παράγραφος 4 του νόμου 4412/2016, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης, της οποίας η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 235 του νόμου 4412/2016.

 

2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του νόμου 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του νόμου 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 235 του νόμου 4412/2016.

 

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25-10-2016

 

Ο Πρόεδρος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.