Απόφαση 146776/16 - Άρθρο k4

Κεφάλαιο 4: Σημείο υποστήριξης ανάρτησης του Δασικού Χάρτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

4.1 Συγκρότηση του Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη

 

Για την υποστήριξη της ανάρτησης, αμέσως μετά τη θεώρηση του δασικού χάρτη, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, δια της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, εκδίδει απόφαση με την οποία συγκροτεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), το οποίο δύναται να εξυπηρετεί περισσότερους του ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, Δήμους ή το σύνολο Περιφερειακής Ενότητας. Στην απόφαση αυτή, ρυθμίζονται κατ' ελάχιστον θέματα αναφορικά με την έδρα, τη στελέχωση, τον υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του και το ωράριο λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ (υπόδειγμα 3).

 

Για τη λειτουργία του ΣΥΑΔΧ διατίθεται κατάλληλος χώρος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που δύναται να είναι η έδρα της Διεύθυνσης Δασών που είναι αρμόδια για την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Στην περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, όπως π.χ. σε νησιωτικές περιοχές, δύνανται να συγκροτούνται περισσότερα του ενός σημεία. Τα σημεία αυτά μπορεί να είναι και τα οικεία Δασαρχεία και Δασονομεία, λοιπά κτήρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο ή τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την περιοχή ευθύνης των οποίων, αναρτάται δασικός χάρτης.

 

Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει, η απόφαση συγκρότησης, εκδίδεται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. και αφορά την συγκρότηση ενός ή και περισσότερων ΣΥΑΔΧ κατ' αναλογία των παραπάνω.

 

Σε περίπτωση εφαρμογής του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, όταν ο χώρος διατίθεται από τον ανάδοχο προηγείται έγκριση για την θέση και την καταλληλότητά του, για την διαμόρφωση, τον εξοπλισμό, τη διαδικτυακή και τηλεφωνική σύνδεσή του και την εν γένει υλικοτεχνική υποδομή του ΣΥΑΔΧ, από την Υπηρεσία Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ, ορίζεται στη απόφαση συγκρότησής του και αρχίζει από την ημερομηνία της ανάρτησης του δασικού χάρτη, και λήγει με τη λήξη προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τις υπηρεσίες των παραγράφων 4.2.1 και 4.2.3, ενώ θα συνεχίσει να λειτουργεί για τις υπηρεσίες της παραγράφου 4.2.2 για τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

 

Η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια του ΣΥΑΔΧ.

 

4.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες από το Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ).

 

4.2.1 Ενημέρωση ενδιαφερομένων και παροχή πληροφοριών

 

Στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη θα παρέχονται γενικές πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, τις προθεσμίες, τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του ειδικού τέλους.

 

Επίσης, θα παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες, οδηγίες και διευκρινίσεις στους ενδιαφερόμενους που δύναται να αφορούν:

 

Στο χαρακτήρα και τη μορφή έκτασης, που περικλείεται εντός των ορίων συγκεκριμένου πολυγώνου /γεωτεμαχίου, ο ακριβής προσδιορισμός του οποίου είναι αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερομένου ή του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις.

 

Στη χρονική διάρκεια της ανάρτησης και στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων.

 

Στη χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών υποβολής αντιρρήσεων και στη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

 

Στον υπολογισμό και τους τρόπους πληρωμής του ειδικού τέλους.

 

Στην τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος.

 

Στη συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

 

Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρέχονται και τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά.

 

Με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής θα είναι δυνατή η πρόσβαση του προσωπικού που στελεχώνει το ΣΥΑΔΧ στην κεντρική βάση και η αναζήτηση στοιχείων με βάση:

 

τον αριθμό πρωτοκόλλου, τα στοιχεία υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις, την ημερομηνία παραλαβής, ώστε να παρέχονται σχετικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, θα είναι διαθέσιμη στο ΣΥΑΔΧ, σε τοπική βάση, το σύνολο της ψηφιακής πληροφορίας που συλλέχθηκε και καταγράφηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του δασικού χάρτη. Στο χώρο του ΣΥΑΔΧ, θα διατίθενται οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή των αντιρρήσεων, καθώς και για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής. Η αναπαραγωγή και διάθεση των ανωτέρω εντύπων, βαρύνει την αρμόδια Διεύθυνση Δασών εκτός από την περίπτωση εφαρμογής του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, όπου βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει χρήση μόνον των εγκεκριμένων εντύπων.

 

Στο ΣΥΑΔΧ θα είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικών υποβολής των υποβληθεισών ηλεκτρονικά αντιρρήσεων.

 

4.2.2 Παραλαβή των στοιχείων που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις

 

Στο ΣΥΑΔΧ παραλαμβάνονται επιτοπίως ή ταχυδρομικά τα στοιχεία, που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες ηλεκτρονικά αντιρρήσεις σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 3889/2010.

 

4.2.3 Υποβολή και παραλαβή αιτήσεων

 

Σε όλη την περίοδο ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά, στο ΣΥΑΔΧ, τις παρακάτω αιτήσεις:

 

α) Αιτήσεις διόρθωσης - μεταβολής. Με την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων είναι δυνατή η διόρθωση στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών συντεταγμένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγμένων θα ακολουθείται η διαδικασία ανάκλησης και υποβολής νέας αντίρρησης.

 

β) Αιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Με την υποβολή των αιτήσεων αυτών είναι δυνατή η υποβολή είτε επί πλέον στοιχείων από εκείνα που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αντίρρησης είτε στοιχείων τα οποία διαπιστώθηκε ότι λείπουν σε σχέση με τα δηλωθέντα.

 

γ) Αιτήσεις γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας, σε σχέση με τα δηλωθέντα κατά την υποβολή της αντίρρησης.

 

Για την παραλαβή των ανωτέρω αιτήσεων, θα τηρείται βιβλίο πρωτοκόλλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων αυτών, είναι η προηγούμενη υποβολή αντίρρησης, η οποία θα έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Για το λόγο αυτό προκειμένου να παραληφθούν οι αιτήσεις, θα πρέπει να ελέγχεται στην κεντρική βάση το κατά πόσον έχει υποβληθεί αντίρρηση παραδεκτή.

 

4.2.4 Έλεγχος υποβληθεισών αντιρρήσεων στο ΣΥΑΔΧ

 

Μετά την παραλαβή του φακέλου που συνοδεύει υποβληθείσα αντίρρηση, το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ επιβεβαιώνει μέσω της εφαρμογής την παραλαβή στην κεντρική βάση και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 

α) Έλεγχο της εμπρόθεσμης αποστολής του, και χαρακτηρισμό της αντίστοιχης αντίρρησης, ως εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης αναλόγως, στην κεντρική βάση.

 

β) Επιβεβαίωση της καταβολής του ειδικού τέλους,

 

γ) Έλεγχο πληρότητας των αποσταλθέντων εγγράφων, σε σχέση με τα δηλωθέντα ως συνημμένα στην υποβληθείσα αντίρρηση και ενημέρωση της κεντρικής βάσης σχετικά.

 

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί (περιπτώσεις α και β), ότι η αντίρρηση είναι εκπρόθεσμη ή ότι δεν έχει καταβληθεί το ειδικό τέλος, ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος από το ΣΥΑΔΧ, με το πιο πρόσφορο μέσο, με αναφορά στη σχετική αιτιολογία.

 

Εφόσον κατά τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων, διαπιστωθούν ελλείψεις, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος, με το πιο πρόσφορο μέσο, για την προσκόμιση των ελλειπόντων στοιχείων, μέχρι την εξέταση της υπόθεσής του από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων

 

Η αλληλογραφία με τον κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα αντιρρήσεων αρχειοθετείται στο αναλογικό αρχείο του ΣΥΑΔΧ και τηρείται σε αναλογική μορφή και συσχετίζεται μοναδικά με τις αντίστοιχες υποβαλλόμενες αντιρρήσεις.

 

4.2.5 Τήρηση αναλογικού αρχείου εγγράφων

 

Όλα τα έγγραφα, τα οποία αφορούν στις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις, στις αιτήσεις και γενικότερα όλη η εισερχόμενη και εξερχόμενη σχετική αλληλογραφία, συγκεντρώνονται και τηρούνται στο αναλογικό αρχείο του ΣΥΑΔΧ.

 

Το σύνολο των εγγράφων, που περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, στο αρχείο του ΣΥΑΔΧ συσχετίζονται και ταξινομούνται ανά αντίρρηση από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.

 

Με το πέρας της λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ, το αναλογικό αρχείο εγγράφων μεταφέρεται στην Υπηρεσία (παράγραφος 1.8 του παρόντος).

 

4.3 Χώρος και απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποδομής Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)

 

Στην απόφαση συγκρότησης του ΣΥΑΔΧ ορίζεται και ο υπεύθυνος λειτουργίας του, ώστε σύμφωνα με τα παρακάτω να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.

 

Το ΣΥΑΔΧ οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί κατά την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, η παροχή σε κάθε ενδιαφερόμενο των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών, καθώς και η εξυπηρέτησή τους στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

 

Ειδικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΥΑΔΧ πρέπει να εξασφαλίζεται:

 

Η ορθή λειτουργία όλων των συστημάτων πληροφορικής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της διαδικτύωσης του ΣΥΑΔΧ Η απρόσκοπτη πρόσβαση του ΣΥΑΔΧ μέσω των διατιθέμενων εφαρμογών στην κεντρική βάση αντιρρήσεων και στον αναρτημένο δασικό χάρτη, ώστε να παρέχονται σχετικές πληροφορίες Η ορθή εγκατάσταση σε τοπική βάση του συνόλου της ψηφιακής πληροφορίας που συλλέχθηκε και καταγράφηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του δασικού χάρτη Σε περίπτωση εφαρμογής του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, υπεύθυνος για τα παραπάνω είναι ο ανάδοχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση, στο παρόν τεύχος και στη συγγραφή υποχρεώσεων.

 

4.4 Στελέχωση του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)

 

Το ελάχιστο προσωπικό, με το οποίο στελεχώνεται κάθε ΣΥΑΔΧ, προσδιορίζεται ανά ειδικότητα στην απόφαση συγκρότησής του. Σε περιόδους αιχμής, όμως, πρέπει να διατίθεται το απαραίτητο, πλέον του ελαχίστου, προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ΣΥΑΔΧ.

 

Το προσωπικό το οποίο στελεχώνει το ΣΥΑΔΧ θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών.

 

Ο υπεύθυνος του ΣΥΑΔΧ, ή ο αναπληρωτής αυτού, οφείλει να παρευρίσκεται καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας του.

 

4.5 Ωράριο και ημέρες λειτουργίας Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)

 

Τα ΣΥΑΔΧ, κατά την περίοδο της ανάρτησης και υποβολής των αντιρρήσεων λειτουργούν, καθημερινά για το κοινό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι οποίες δεν δύνανται να είναι λιγότερες των οκτώ ημερησίως. Το ωράριο λειτουργίας δύναται να διαφοροποιηθεί, στην απόφαση της παραγράφου 4.1, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή του αναδόχου. Καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, το ωράριο λειτουργίας ενδέχεται να επιμηκυνθεί ή να επεκταθεί η λειτουργία και το Σάββατο επί οκταώρου βάσεως, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.