Απόφαση 146776/16 - Άρθρο k2

Κεφάλαιο 2: Ανάρτηση δασικού χάρτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

2.1 Περιεχόμενο της ανάρτησης

 

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, κατά την έννοια του άρθρου 14 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει.

 

Μέσω της δημοσιότητας του δασικού χάρτη, που επιτυγχάνεται με την ανάρτησή του, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση του περιεχομένου του και να αμφισβητήσει, το χαρακτήρα ή τη μορφή ή/και τη θέση εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί σε αυτόν.

 

Η ανάρτηση περιλαμβάνει τον θεωρημένο δασικό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών και την απόφαση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία είναι ενσωματωμένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

 

Κατά την ανάρτηση, οι οριογραμμές των πολυγώνων δασικού εν γένει χαρακτήρα στο δασικό χάρτη εμφανίζονται ως συνεχείς με πράσινο χρώμα. Οι οριογραμμές των πολυγώνων δασικού εν γένει χαρακτήρα στον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη εμφανίζονται ως συνεχείς με κόκκινο χρώμα.

 

Επίσης, μέσω της ανάρτησης δημοσιοποιούνται τα πεδία της περιγραφικής βάσης, που αφορούν στον χαρακτήρα και μορφή κάθε οριοθετημένου πολυγώνου του δασικού χάρτη, ήτοι, τα πεδία KATHGORDX, KATHGORAL1, KATHGORAL2 και LANDTYPE και το πεδίο KATHGOR45 (ιστορικός ορθοφωτοχάρτης).

 

Ο δασικός χάρτης αμέσως μετά τη θεώρησή του, καθώς και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, αποστέλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, στην ΕΚΧΑ ΑΕ προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την ηλεκτρονική ανάρτησή τους. O θεωρημένος δασικός χάρτης και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, αποστέλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών στην ΕΚΧΑ ΑΕ σε αρχεία μορφής shapefile τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες, πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης.

 

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες τοπικές ή δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα) ή έναν Δήμο, όπως αυτοί ορίζονται μετά τον νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

Στην περίπτωση που έχει καταρτιστεί και θεωρηθεί δασικός χάρτης που αφορά σε ολόκληρη Περιφερειακή Ενότητα, η ανάρτηση αφορά στο σύνολο αυτής. Δασικοί χάρτες, που συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν στα πλαίσια των πιλοτικών και του πρώτου κύριου προγράμματος, για τους οποίους απαιτούνται εργασίες επικαιροποίησης, δύνανται να εξαιρεθούν της ανάρτησης αυτής, με έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών.

 

2.2 Δημοσιοποίηση της ανάρτησης

 

Η οικεία Διεύθυνση Δασών εκδίδει απόφαση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία είναι ενσωματωμένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. Η απόφαση αυτή και ανακοίνωσή της, συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα και η έκδοσή της δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης θεώρησης του δασικού χάρτη (υπόδειγμα 1, 2). Η ως άνω απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 22 του νόμου 3861/2010.

 

Στην ανωτέρω απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στην διεύθυνση πρόσβασης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη διεύθυνση της έδρας του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη και στην προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων, κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη (ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αντιρρήσεων), στο ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων, και στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν συντρέχει λόγος υποβολής αντίρρησης ή δεν καταβάλλεται το προβλεπόμενο ειδικό τέλος. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων δεν μπορεί να απέχει πάνω από 15 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.

 

Η ανωτέρω απόφαση και η ανακοίνωση αποστέλλονται στην ΕΚΧΑ ΑΕ και ηλεκτρονικά αυθημερόν, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων.

 

Η ανωτέρω απόφαση της ανάρτησης μαζί με την πρόσκληση για την υποβολή των αντιρρήσεων, προκειμένου να δοθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα, αναρτάται σε εμφανή θέση στην οικεία Διεύθυνση Δασών και στο οικείο Δασαρχείο. Επίσης, αποστέλλεται από την Διεύθυνση Δασών και στα δημοτικά ή τοπικά ή διαμερισματικά καταστήματα των οικείων πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με μέριμνα των οποίων δημοσιοποιείται στους χώρους των γραφείων τους. Επίσης, εκδίδεται δελτίο τύπου από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο αποστέλλεται κατ' ελάχιστον στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιφερειακής ενότητας και στη Δημόσια Τηλεόραση. Ομοίως, με μέριμνα και δαπάνες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, εφόσον υπάρχουν πιστώσεις, η ανακοίνωση-πρόσκληση (υπόδειγμα 2) μπορεί να δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας.

 

Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτηθέντος δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.