Προεδρικό διάταγμα 9/7/90b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στα όρια του χαρακτηριζομένου με το προηγούμενο άρθρο οικισμού ως παραδοσιακού, καθορίζονται κατά τομείς Α και Β όπως τα όριά τους φαίνονται με διακεκομμένη - εστιγμένη και συνεχή μαύρη γραμμή αντίστοιχα στο παραπάνω διάγραμμα ως εξής:

 

Ι. Τομέας Α

 

1. α. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο 12 m και
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο όριο του οικισμού, με την επιφάνεια και τις διαστάσεις που είχαν την 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και ήταν άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 75% της επιφανείας τους.

 

3. α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

i. για το τμήμα του οικοπέδου από 0 μέχρι 100 m2 συντελεστής δόμησης: 1.

ii. για το τμήμα του οικοπέδου από 100 m2 μέχρι 200 m2 συντελεστής δόμησης: 0.5.

iii. για το τμήμα του οικοπέδου από 200 m2 μέχρι 300 m2 συντελεστής δόμησης: 0.3.

iv. για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 300 m2 συντελεστής δόμησης: 0.03.

 

β. Η συνολική επιφάνεια των ορόφων των κτιρίων σε κάθε οικόπεδο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 270 m2.

 

ΙΙ. Τομέας Β

 

1. α. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο όριο του οικισμού, με την επιφάνεια και τις διαστάσεις που είχαν την 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και ήταν άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

 

γ. Για την αρτιότητα των οικοπέδων προσμετράται και η έκταση που παραχωρείται από την ιδιοκτησία για τυχόν δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 20% της επιφανείας τους.

 

3. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων στα οποία ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις και κτίρια κοινής ωφελείας, ορίζεται σε 60% της επιφανείας αυτών.

 

4. α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

i. για το τμήμα του οικοπέδου από 0 μέχρι 100 m2 συντελεστής δόμησης: 1.

ii. για το τμήμα του οικοπέδου από 100 m2 μέχρι 200 m2 συντελεστής δόμησης: 0.5.

iii. για το τμήμα του οικοπέδου από 200 m2 μέχρι 300 m2 συντελεστής δόμησης: 0.3.

iv. για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 300 m2 συντελεστής δόμησης:0.03.

 

β. Η συνολική επιφάνεια των ορόφων των κτιρίων σε κάθε οικόπεδο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 270 m2.

 

5. α. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου, ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων στα οποία ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις και κτίρια κοινής ωφελείας, ορίζεται ως εξής:

 

i. για το τμήμα του οικοπέδου από 300 m2 μέχρι 2.000 m2 συντελεστής δόμησης: 0.3.

ii. για το τμήμα του οικοπέδου από 2.000 m2 μέχρι 4.000 m2. συντελεστής δόμησης: 0.2.

iii. για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 4.000 m2 συντελεστής δόμησης: 0.02.

 

β. Η συνολική επιφάνεια των ορόφων των κτιρίων σε κάθε οικόπεδο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 m2.

 

ΙΙΙ. Γενικές διατάξεις Επιπλέον των ανωτέρω και για τους δύο τομείς Α και Β ισχύουν τα εξής:

 

1. α) Στον συντελεστή δόμησης προσμετράται η επιφάνεια όλων των υπαρχόντων μέσα στο οικόπεδο κτισμάτων ανεξάρτητα από τη χρήση που εξυπηρετούν.

 

β) Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται: i. Οι ημιυπαίθριοι χώροι ( Χαγιάτια) όπως αυτοί ορίζονται με την παράγραφο 32 του άρθρου 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός εφόσον η επιφάνεια τους δεν υπερβαίνει το 20% της μεγίστης επιτρεπόμενης επιφάνειας ορόφων του κτιρίου.

 

ii. Ο χώρος υπογείου (κατώγι) που κατασκευάζεται κατά τον παραδοσιακό για τον οικισμό της Καρυάς τρόπο λόγω κλίσεως εδάφους, όπου ο χώρος αυτός από τις τρεις πλευρές είναι υπόγειος ενώ από τη μια πλευρά εμφανίζεται ισόγειος και χρησιμεύει αποκλειστικά για χώρο σταυλισμού αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, ή γεωργικών μηχανημάτων.

 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η καλυπτόμενη επιφάνεια του οικοπέδου είναι μεγαλύτερη των 500 m2 το ανεγερθησόμενο κτίριο διασπάται υποχρεωτικά σε περισσότερα του ενός κτίρια, σύμφωνα και με τη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης, ορίζεται σε 7.5 m.

 

μετρούμενο σε όλες τις όψεις του κτιρίου από τη φυσική ή ελαφρά διευθετημένη στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους.

 

4. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2. Κατ' εξαίρεση στην πλευρά του κτιρίου που λόγω κλίσεως του εδάφους είναι δυνατή η διαμόρφωση του χαρακτηρισμού για τον οικισμό υπογείου χώρου (κατώγι), το μέγιστο ύψος μπορεί να φτάσει τα 9 m και μόνο στο απαραίτητο τμήμα της όψης όπου παρουσιάζεται το κατώγι σαν ισόγειο.

 

5. Η στέγη του κτιρίου είναι ξύλινη τετράρριχτη επικαλύπτεται με κεραμίδια βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου, έχει ελάχιστη κλίση 27% και μέγιστη 35% και προεξέχει του περιγράμματος του κτιρίου μέχρι 0.30 m κατά τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

 

Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική αμέσως μετά την αποπεράτωση του φέροντα οργανισμού του κτίσματος ακόμη και να προβλέπεται μελλοντική καθ' ύψος προσθήκη.

 

6. Το μέγιστο ύψος των αναλημματικών τοίχων, η κατασκευή των οποίων επιτρέπεται μόνο μετά από γνώμη της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) ορίζεται σε 1.3 m.

 

7. Οι παραπάνω τοίχοι κατασκευάζονται από εμφανή λιθοδομή ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό που καλύπτεται με λευκό αδρό κονίαμα.

 

8. Τα κουφώματα είναι ξύλινα καρφωτά ή ταμπλαδωτά με διαστάσεις 1:2 περίπου και η θέση τους ορίζεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

9. Οι τοίχοι των κτιρίων και περιφράξεων κατασκευάζονται από εμφανή λιθοδομή ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό που καλύπτεται με αδρό λευκό κονίαμα.

 

Για το ύψος των μαντρότοιχων ακολουθούνται τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

10. Το μέγιστο πλάτος και μήκος των εξωστών ορίζεται σε 1.1 m2 και 2.2 m αντίστοιχα και η θέση τους στις όψεις του κτιρίου ορίζεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

11. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και με τα παρακάτω κριτήρια.

 

α) Να μην βλάπτεται ο παραδοσιακός ιστός του οικισμού και

 

β) να προστατεύεται και να μην υποβαθμίζεται η θέα των κοινοχρήστων χώρων και των όμορων ιδιοκτησιών όπως και να μην δημιουργούνται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι μεταξύ των ιδιοκτησιών και των κοινοχρήστων χώρων.

 

12. Για τις κατά τα παραπάνω, εκτελούμενες εργασίες, όπως και για κάθε είδους δόμηση γενικά ή διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και οικοδομική εργασία απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

13. Σε περίπτωση ερειπωμένων κτισμάτων επιτρέπεται η ανακατασκευή τους μετά από τεκμηριωμένη έρευνα από την οποία αποδεικνύεται σαφώς η αρχική θέση, μορφή και όγκος του υπόψη κτιρίου, έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

14. Απαγορεύεται:

 

α. Κάθε κατασκευή με αλουμίνια.

 

β. Η στήριξη των κτιρίων με υποστηλώματα (pilotis).

 

γ. Η τοποθέτηση πλαστικών οποιουδήποτε είδους, μορφής και χρήσης όχι μόνο στα κτίσματα αλλά και σε στοιχεία εξωτερικού εξοπλισμού του οικισμού (κρήνες, μνημεία, πλατείες).

 

δ. Η πολυχρωμία των κουφωμάτων και τοίχων στο ίδιο κτίριο όπως και η χρήση χρωμάτων που δεν ανήκουν στα παραδοσιακά χρώματα του οικισμού.

 

ε. Κάθε είδους κατασκευή πάνω από την κατά την παράγραφο 5 της παρούσας ενότητας στέγης εξαιρουμένων:

 

i. των παραδοσιακών για τον οικισμό καπνοδόχων

ii. μιας κεραίας τηλεοράσεως για κάθε κτίριο.

 

στ. Η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων.

 

ζ. Κάθε είδους περίφραξη οποιουδήποτε χώρου μέσα στα όρια του οικισμού πλην του μαντρότοιχου όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου αυτού.

 

η. Η τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος και γενικώς κάθε άλλου στοιχείου των παροχών των οργανισμών κοινής ωφέλειας στις κύριες όψεις των κτιρίων.

 

θ. Η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση των ακινήτων του οικισμού καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο των οικοπέδων ή μπροστά απ' αυτά.

 

Επιτρέπονται μόνο επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και οι οποίες τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Οι παραπάνω επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η ύπαρξη μαζί με την ελληνόγλωσση επιγραφή και ξενόγλωσσων, που μεταφράζουν την ελληνική με τον όρο ότι τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν σε μέγεθος τα ελληνικά.

 

ι. Κάθε είδους εκσκαφή και αλλοίωση της φυσικής στάθμης του εδάφους του οικισμού, εκτός από τις απαραίτητες εκσκαφές για τη θεμελίωση των κτισμάτων και για την κατασκευή των απολύτως αναγκαίων αναλημματικών τοίχων που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 της παρούσας ενότητας ΙΙΙ. Παρέκκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται μόνο με έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και σε περιπτώσεις απολύτου ανάγκης όπου επιβάλλεται για λόγους τεχνικούς και αισθητικούς και με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή αυτή μπορεί να ενταχθεί αισθητικά στο περιβάλλον.

 

κ. Κάθε είδους δομική εργασία χωρίς την προηγούμενη έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

λ. Η τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση των παραδοσιακών δρόμων του οικισμού που είναι λιθόστρωτοι.

 

15. Σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε νομίμως υφιστάμενο κατά την δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος κτίριο επιτρέπεται η υπέρβαση των καθοριζομένων με την παράγραφο 3 της παρούσας ενότητας υψών κατά 1 m μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

16. Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως και οι διατάξεις του νόμου 880/1979 για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης στον οικισμό αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.