Προεδρικό διάταγμα 93/91

ΠΔ 93/1991: Τροποποίηση και συμπλήρωση του υπ' αριθμόν 89/1987 προεδρικού διατάγματος Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΦΕΚ 49/Α/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 93/1991: Τροποποίηση και συμπλήρωση του υπ' αριθμόν 89/1987 προεδρικού διατάγματος Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΦΕΚ 49/Α/1991), (ΦΕΚ 43/Α/1991).

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ1052/02-05-1990 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αχιλλέα Καραμανλή (ΦΕΚ 311/Β/1990) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν Υ1087/28-05-1990 απόφαση (ΦΕΚ 334/Β/1990).

 

3. Την υπ' αριθμόν 681/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Χρόνος ισχύος των προσφορών

Άρθρο 5: Υπογραφή σύμβασης

Άρθρο 6: Ποσοστό εργολαβικού οφέλους

Άρθρο 7: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε της δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-03-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.