Προεδρικό διάταγμα 8/7/88 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομείς Ι και ΙΙ:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 1, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) Εφόσον είχαν στις 10-10-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) Που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζωνών οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,6.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται: συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2 και συντελεστής δόμησης 0,8 για οικόπεδα μέχρι 200 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Οι παραπάνω εξαιρέσεις έχουν εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται σύμφωνα με το νόμο 1337/1983. Επίσης, ο ίδιος συντελεστής δόμησης 1,20 ορίζεται και για οικόπεδα που δημιουργούνται με την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

 

7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται:

 

α) για τον τομέα Ι σε 7,5 m.

β) για τον τομέα ΙΙ σε 10 m.

 

Β. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και για τους δύο τομείς:

 

1. Επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης σε όλα τα ανεγειρόμενα κτίσματα των τομέων Ι και ΙΙ. Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.