Προεδρικό διάταγμα 85/95

ΠΔ 85/1995: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 23/1993 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 1971/304, 1971/305, 1978/669, 1989/440 και 1989/665 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΦΕΚ 8/Α/1995)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 85/1995: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 23/1993 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 1971/304, 1971/305, 1978/669, 1989/440 και 1989/665 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΦΕΚ 8/Α/1995), (ΦΕΚ

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχής της Ελλάδα στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 1775/1988 εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1988) και με το άρθρο 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992) και το άρθρο δεύτερο του νόμου 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του αυτού νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2155/1993 Κύρωση Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού (ΦΕΚ 104/Α/1993).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992)

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

6. Την απόφαση αριθμόν ΥΠ/123/15-07-1994 του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

7. Την αριθμόν 716/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-03-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε από το άρθρο 37 του προεδρικού διατάγματος 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.