Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τριγωνισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο όπως και αυτές για την κατασκευή κάθε βάθρου, ορίζονται σε δραχμές στον ακόλουθο πίνακα:

 

Α/Α

Ενδείξεις εργασιών

III Τάξης

δραχμές

IV Τάξης

δραχμές

Εμπροσθοτομίες

δραχμές

Οπισθοτομίες

δραχμές

1

Τριγωνομετρικό σημείο

10.400

4.550

1.950

1.300

2

Βάθρο ύψους 1,10 (πλην βραχωδών εδαφών)

3.250

1.950

-

-

3

Βάθρον ύψους 0,40

-

-

390

390

4

Βάθρον ύψους 1,10 (επί βραχώδους εδάφους)

1.625

975

-

-

 

Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ιδίου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δυο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλάγιο παραπάνω κείμενο προστέθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Η χρήση υφιστάμενου τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή της τάξεως του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης.

 

3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας αμείβεται με 390 δραχμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε όπως παραπάνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

4. Ο καταβιβασμός εναέριου τριγωνικού σημείου αμείβεται με 1.300 δραχμές.

 

5. Για την αναγνώριση βάσεως, πασσάλωση, χωροστάθμηση πασσάλων, μέτρηση πλευρών τέσσερις φορές με μεταλλική μετροταινία ή άλλη οργανισμού της ίδιας τουλάχιστον ακρίβειας και υπολογισμό της μετρημένης βάσεως ορίζονται 1.300 δραχμές ανά εκατόμετρο.

 

6. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων θα γίνει από τον Εργοδότη με τη συμπλήρωση από τον ανάδοχο ειδικού εντύπου που περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, από τις παραπάνω τιμές τιμών αφαιρούνται 175 δραχμές ανά σημείο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.