Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 257

Άρθρο 257: Προϋπολογισμός μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Προϋπολογισμός μελέτης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α) Τις εργασίας που θα εκτελεστούν όπως ακριβώς αυτές περιγράφονται στο τιμολόγιο κατ' είδος, οι οποίες καταχωρούνται σε κατηγορίες εργασιών, τους αριθμούς των αντίστοιχων άρθρων του τιμολογίου κατ' αύξοντα αριθμό ανάλυσης τιμών, το είδος μονάδας και την ποσότητα κάθε είδους εργασίας, την τιμή μονάδας κάθε είδους εργασίας, τις προκύπτουσες από αυτές δαπάνες εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη κατ' είδος και το άθροισμα των δαπανών κατά κατηγορία εργασιών, που συμβολίζεται με το σύμβολο Σ με δείκτη το δείκτη της αντίστοιχης κατηγορίας όπως επίσης και το γενικό άθροισμα του συνόλου των δαπανών που συμβολίζεται με το σύμβολο Σσ. Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να διαχωρίζεται σε ομάδες ομοειδών εργασιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972. Κατηγορία που δεν διαχωρίζεται θεωρείται ως μία ομάδα. Εάν χορηγούνται από τον κύριο του έργου υλικά των οποίων η αξία εμπεριέχεται στις τιμές μονάδας των εργασιών στις οποίες αυτά χρησιμοποιούνται, αφαιρείται από το παραπάνω γενικό άθροισμα δαπανών, που συμβολίζεται στην περίπτωση αυτή με το σύμβολο Σσ, η αξία των υλικών αυτών και η προκύπτουσα διαφορά αποτελεί στην περίπτωση αυτή το άθροισμα δαπανών της μελέτης που συμβολίζεται με το σύμβολο Σσ.

 

β) Το χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π., για κάθε φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του ανάδοχου όπως και για το όφελος αυτού, υπολογιζόμενο βάσει του παραπάνω γενικού αθροίσματος δαπανών της μελέτης Σσ σε ποσοστό 15% αυτού, προκειμένου για έργα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ή από πηγές που απολαμβάνουν ανάλογη απαλλαγή από τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και σε 25% σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

γ) Το άθροισμα των ποσών σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια α και β αποτελεί την αξία του έργου σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία συμβολίζεται με το σύμβολο ΣΣ.

 

δ) Ποσό κατ' εκτίμηση για δαπάνες απρόβλεπτες ή που δεν μπορούν να εκτιμηθούν εκ των προτέρων. Το άθροισμα της παραπάνω αναφερόμενης αξίας σύμφωνα με τη μελέτη (ΣΣ) και του κατά το παρόν εδάφιο ποσού δαπανών, αποτελεί τη συνολικά προβλεπόμενη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τη μελέτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.