Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 188

Άρθρο 188: Εμπειρικοί τύποι υπολογισμού πλημμυρικών παροχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τύπος FULLER.

 

Ο κατωτέρω τύπος του FULLER ισχύει μόνο για την περιοχή για την οποία βρέθηκε και επομένως δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτόν σε άλλες λεκάνες, αλλά μόνο για μια πρώτη εκτίμηση των πλημμυρικών παροχών. Εάν υπάρχουν επαρκή στατιστικά δεδομένα, ενδείκνυται να καθοριστούν πάλι οι σταθερές του τύπου.
 

Eqn058

 

όπου:

Q1: είναι η μέση ημερήσια παροχή της μέγιστης πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς ενός έτους, εκφρασμένη σε m3/sec.

F: η λεκάνη απορροής σε km2 (οριζόντια προβολή).

Τ: η περίοδος επαναφοράς σε έτη.

β: συντελεστής που μπορεί να ληφθεί ίσος με 0,8 η να προσδιορισθεί ακριβέστερα βάσει παρατηρήσεων.

 

Το Q1 μπορεί να καθορισθεί βάσει παρατηρήσεων η να υπολογισθεί από τη σχέση Eqn059a κατόπιν υπολογισμού των συντελεστών (C και α). Μία πρώτη μορφή της σχέσης αυτής μπορεί να είναι η:

 

Eqn059

 

Ο δεύτερος όρος του υπόψη τύπου επιτρέπει τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής δια διαφόρους περιόδους επαναφοράς. Δίδονται στη συνέχεια τιμές αναφερόμενες σε χαρακτηριστικές περιόδους.

 

 

Περίοδος έτη

1

5

10

20

30

1+0.8T=

1.00000

1,55920

1,80000

2,04080

2,18168

Περίοδος έτη

40

50

100

 

 

1+0.8T=

2,28168

2,35920

2,60000

 

 

 

Ο τελευταίος όρος του υπόψη τύπου είναι συντελεστής αιχμής και επιτρέπει την αναγωγή της μέσης ημερήσιας παροχής σε στιγμιαία παροχή.

 

2. Τύποι της μορφής Eqn060 όπου:

 

F: η λεκάνη απορροή σε km2 (οριζόντια προβολή).

β: συντελεστής με συνήθη τιμή β=1/2 και

C: συντελεστής εύστοχα εκλεγόμενος.

 

3. Λοιποί εμπειρικοί τύποι που εκλέγονται εύστοχα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.