Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 186

Άρθρο 186: Πλημμυρικές παροχές και μέθοδοι υπολογισμού αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπολογίζονται οι πλημμυρικές παροχές με μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση και ανταποκρίνονται στη φύση και τη σημασία των έργων που μελετώνται και το σκοπό της μελέτης.

 

2. Κατά περίπτωση, γίνεται εφαρμογή μιας η περισσότερων από τις παρακάτω μεθόδους:

 

α) Εμπειρικές μέθοδοι π.χ.

 

α)α) μέθοδος καθορισμού μέγιστης πλημμυρικής παροχής βάσει σημειωμένων σημαντικών πλημμυρών, εισάγοντας και ένα συντελεστή ασφάλειας,

α)β) μέθοδοι που βασίζονται στην εφαρμογή διάφορων εμπειρικών τύπων υπολογισμού της μέγιστης πλημμυρικής παροχής και

α)γ) μέθοδος που βασίζεται στην κατάρτιση περιβαλλόντων καμπυλών πλημμυρικών παροχών που έχουν σημειωθεί, συναρτήσει της επιφάνειας λεκανών που τελούν κάτω από παρόμοιες υδρολογικές συνθήκες.

 

β) Στατιστικές μέθοδοι που βασίζονται σε στατιστική επεξεργασία των υφιστάμενων μετρήσεων παροχής και στάθμης πλημμυρών και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε περιόδους επαναφοράς, μεγαλύτερων της περιόδου των παρατηρήσεων.

 

γ) Η λεγομένη ορθολογική μέθοδος.

 

δ) Η λεγομένη μέθοδος χάραξης ισόχρονων καμπυλών.

 

ε) Υδρομετεωρολογικές μέθοδοι, όπως π.χ.:

ε)α) Μέθοδος των υπαρχουσών βροχομετρικών παρατηρήσεων, στην περίπτωση ανεπάρκειας μετρήσεων παροχής.

ε)β) Η μέθοδος της μετατοπίσεως των βροχοπτώσεων ήτοι χρησιμοποιήσεως στοιχείου βροχής λεκανών που τελούν κάτω από ανάλογες υδρολογικές συνθήκες, όπου όμως σημειώθηκαν σημαντικότερες βροχοπτώσεις και προδικάζεται ότι το αυτό μπορεί να συμβεί και στην εξεταζόμενη περίπτωση.

ε)γ) Η μέθοδος του μοναδιαίου υδρογραφήματος και

ε)δ) Η μέθοδος απευθείας χαράξεων υδρογραφημάτων και συνθέσεων αυτών.

 

3. Κατά την εφαρμογή των μεθόδων που προαναφέρθηκαν παρατίθενται, εκτός των άλλων κατά περίπτωση, και εφόσον είναι αναγκαία, τα ακόλουθα στοιχεία και υπολογισμοί:

 

α) Η οριζοντιογραφία της λεκάνης απορροής επί χάρτη σε κατάλληλη κλίμακα π.χ. 1:50.000, η υψομετρική καμπύλη, το μέσο υψόμετρο της λεκάνης, το υψόμετρο ίσων επιφανειών, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής και τα στοιχεία χλωρίδας.

β) Υπολογισμός με επέκταση της σχέσης παροχών προς την περίοδο επαναφοράς, για περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερες της περιόδου των παρατηρήσεων.

γ) Διερεύνηση ύπαρξης η μη σχέσης μεταξύ εντάσεων βροχοπτώσεων, για την περίοδο επαναφοράς, προς τις παροχές της ιδίας περιόδου επαναφοράς, η διερεύνηση ύπαρξης η μη σχέσης μεταξύ μέσου ύψους βροχής κατά ΤHIESSEN, για την περίοδο επαναφοράς, προς τις παροχές της ιδίας περιόδου επαναφοράς. Επέκταση για περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερων της περιόδου των παρατηρήσεων.

δ) Συντελεστές απορροής αιχμών πλημμύρας ως προς τη μέση ένταση βροχοπτώσεων.

ε) Συντελεστές απορροής όγκου πλημμύρας, ως προς το μέσο ύψος βροχοπτώσεων κατά ΤHIESSEN.

στ) Διερεύνηση της δυνατότητας καθορισμού συντελεστών τραχύτητας βάσει των υπαρχουσών μετρήσεων.

ζ) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες από μακροχρόνιες παρατηρήσεις είναι δυνατόν να καθορισθεί πιθανή κατανομή της εντάσεως των βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια μιας και της αυτής βροχής και όταν αυτό δικαιολογείται από τη σημασία του έργου, είναι ενδεδειγμένη η εφαρμογή της μεθόδου του μοναδιαίου υδρογραφήματος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει εξαχθεί από παρατηρήσεις και ότι η μορφή αυτού δεν θα μεταβληθεί ουσιωδώς λόγω της εκτέλεσης των έργων.

η) Διερεύνηση ύπαρξης η μη σχέσης διορθώσεως των υπολογιζομένων πλημμυρικών παροχών, κατά την εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων υπολογισμού που προαναφέρθηκαν, βάσει των σχέσεων μεγίστων που έχουν βρεθεί παροχής - περιόδου επαναφοράς και εντάσεως βροχοπτώσεων - παροχής.

θ) Οι μέγιστες παροχές πλημμύρας που τελικά γίνονται δεκτές και τα αντίστοιχα υδρογραφήματα για τον υπολογισμό των έργων.

ι) Υπολογισμός ανάσχεσης πλημμύρας και υδρογραφήματα ακραίων, για τον υπολογισμό των κατάντη έργων, προκειμένου για ταμιευτήρα.

ι)α) Οι παροχές υπολογισμού των έργων ασφάλειας που γίνονται τελικά δεκτές, στοιχεία των έργων αυτών.

ι)β) Καθορισμός των παροχών υπολογισμού των έργων προσωρινής παροχετεύσεως των πλημμυρικών και συνήθων παροχών κατά τη διάρκεια κατασκευής φράγματος.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.