Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 184

Άρθρο 184: Βροχοπτώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε βροχομετρικό σταθμό χωριστά, για την περίοδο των παρατηρήσεων, καθορισμός όμβριας καμπύλης ήτοι σχέσης έντασης -διάρκειας - περιόδου επαναφοράς η σχέσης υψών - διάρκειας - περιόδου επαναφοράς, εξεταζομένων των βροχοπτώσεων του κάθε προσήκοντος ελάχιστου ορίου περιόδου επαναφοράς, ή καθορισμός σχέσεως ενστάσεως - διάρκειας (ύψους διάρκειας) για δεδομένες περιόδους επαναφοράς. Όμβρια καμπύλη για περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερης της περιόδου των παρατηρήσεων. Διερεύνηση ύπαρξης ή μη σχέσης μεταξύ εντάσεων και ημερησίων υψών βροχοπτώσεως της ίδιας συχνότητας εμφάνισης. Σχέση για περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερων της περιόδου των παρατηρήσεων.

 

2. Ενοποίηση των υφιστάμενων παρατηρήσεων των διαφόρων βροχομετρικών σταθμών της περιοχής, διερεύνηση του επιτρεπτού ή μη της ενοποιήσεως.

 

3. Καθορισμός όμβριας καμπύλης κ.λ.π. για τον ιδεατό βροχομετρικό σταθμό που προκύπτει από την ενοποίηση, ως ορίζεται παραπάνω, προκειμένου για μεμονωμένους βροχομετρικούς σταθμούς.

 

4. Καθορισμός της πιθανής μέγιστης βροχοπτώσεως, βάσει του σημείου δρόμου κ.λ.π. (μεγιστοποίηση).

 

5. Εκλογή ομβρίων καμπυλών για τον υπολογισμό των έργων.

 

6. Για κάθε βροχομετρικό σταθμό χωριστά, τυχόν απαιτουμένη συμπλήρωση των πινάκων μηνιαίων υψών βροχής με συσχέτιση με τις παρατηρήσεις γειτονικών σταθμών. Συσχέτιση των μηνιαίων υψών βροχής, βροχομετρικού προς βροχομετρικό σταθμό, για τον παραπάνω σκοπό, και διερεύνηση του επιτρεπτού της συσχέτισης.

 

7. Για κάθε βροχομετρικό σταθμό χωριστά, καθορισμός σχέσεως ετησίου ύψους βροχής και περιόδου επαναφοράς.

 

8. Για κάθε βροχομετρικό σταθμό χωριστά, καθορισμός σχέσεως μηνιαίων υψών βροχής και περιόδου επαναφοράς, εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό ή καθορισμός εποχιακών σχέσεων.

 

9. Καθορισμός σχέσεως μέσου ετησίου ύψους βροχής και υψομέτρου της θέσης στην οποία αναφέρεται.

 

10. Καθορισμός σχέσεως μέσων μηνιαίων υψών βροχής και υψομέτρου της θέσης στην οποία αναφέρονται, εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό ή καθορισμός εποχιακών σχέσεων.

 

11. Κατάτμηση της λεκάνης απορροής σε υποπεριοχές κατά THIESSEN, λαμβάνοντας υπόψη τους υδροκρίτες.

 

12. Υπολογισμός ετήσιου ύψους βροχής για το σύνολο της λεκάνης απορροής, βάσει της γενομένης κατάτμησης σε υποπεριοχές κατά ΤHIESSEN.

 

13. Υπολογισμός μηνιαίων υψών βροχής για το σύνολο της λεκάνης απορροής, βάσει της γενομένης κατάτμησης σε υποπεριοχές κατά ΤHIESSEN.

 

14. Κατάρτιση βαθμιδωτού διαγράμματος υψομετρικών συχνοτήτων της λεκάνης απορροής, το οποίο παρέχει την επιφάνεια της λεκάνης μεταξύ διαδοχικών υψομέτρων της. Το υπόψη διάγραμμα χαράσσεται σε σύστημα συντεταγμένων με τεταγμένη το εξεταζόμενο υψόμετρο (διαδοχικά υψόμετρα με σταθερή διαφορά) και τετμημένη την επιφάνεια που περιλαμβάνεται μεταξύ δύο διαδοχικών υψομέτρων (km2 η ποσοστό επί τοις εκατό της συνολικής επιφάνειας της λεκάνης απορροής - οριζόντιες προβολές).

 

15. Υπολογισμός ετήσιου ύψους βροχής για το σύνολο της λεκάνης απορροής, βάσει του προαναφερθέντος διαγράμματος υψομετρικών συχνοτήτων και της σχέσης μέσου ετησίου ύψους, βροχής και υψομέτρου που έχει βρεθεί.

 

16. Υπολογισμός εποχιακών υψών βροχής για το σύνολο της λεκάνης απορροής, βάσει του προαναφερθέντος διαγράμματος υψομετρικών συχνοτήτων και της σχέσης μέσων εποχιακών υψών βροχής και υψομέτρων που έχει βρεθεί.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.