Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 179

Άρθρο 179: Τυποποίηση βασικών εκφράσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βροχόπτωση: Είναι κάθε μεμονωμένη βροχόπτωση, που προσδιορίζεται από την ημερομηνία, τη διάρκεια και το ύψος η ακόμη και τη χρονική κατανομή του ύψους κατά τη διάρκεια αυτής.

 

2. Ημερήσια βροχόπτωση (Η.Β.): Είναι το ύψος βροχής που σημειώνεται κατά τη διάρκεια κάθε 24ώρου, με έναρξη 24ώρου την 8η πρωινή της προηγούμενης ημέρας (π.χ. ημερήσιο ύψος βροχής της 03-04-1965 είναι το ύψος βροχόπτωσης που σημειώθηκε από την 8.01 πρωινή ώρα της 02-04-1965). Σε περίπτωση κατά την οποία οι μετρήσεις δεν ανταποκρίνονται στις προαναφερόμενες ώρες πρέπει να γίνεται μνεία στους πίνακες που δίδονται.

 

3. Μηνιαία μέγιστη ημερήσια βροχόπτωσης (Μ.ΜΓ.Η.Β.): Είναι η μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου μήνα (π.χ.η Μ.ΜΓ.Η.Β. του μήνα Ιανουαρίου 1965 σημειώθηκε την 25η του μήνα αυτού και ανήλθε σε 90 mm).

 

4. Ετήσια μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση (Ε.ΜΓ.Η.Β.): Είναι η μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση η οποία παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου έτους (π.χ. η Ε.ΜΓ.Η.Β. του έτους 1965, που σημειώθηκε την 12η Φεβρουαρίου, ανήλθε σε 90 mm).

 

5. Ημερήσια μέγιστη βροχόπτωση (Η.ΜΓ.Β.Μ.) κάποιου μήνα κ.λ.π. της περιόδου των παρατηρήσεων. Είναι η μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση, η οποία σημειώθηκε κατά τον εξεταζόμενο μήνα όλων των ετών της περιόδου των παρατηρήσεων (π.χ. η Η.ΜΓ.Β.Μ. Σεπτεμβρίου της περιόδου 1960 - 1964, σημειώθηκε κατά το έτος 1962 και ανήλθε σε 60 mm)

 

6. Ημερήσια μέγιστη βροχόπτωση (Η.ΜΓ.Β.) περιόδου παρατηρήσεων. Είναι η μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (π.χ. η Η.ΜΓ.Β. της περιόδου 1960-64, σημειώθηκε την 01-01-1963 και ανήλθε σε 40 mm).

 

7. Μηναίο ύψος βροχοπτώσεων (Μ.Ι.Β.): Είναι το άθροισμα υψών του συνόλου των βροχοπτώσεων που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου μήνα (π.χ. το Μ.Ι.Β. του μήνα Ιανουαρίου του έτους 1965 ανήλθε σε 40 mm).

 

8. Μηνιαίο ελάχιστο ύψος βροχοπτώσεων (Μ.Ε.Υ.Β.) κάποιου μήνα της περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι το ελάχιστο μηνιαίο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά τον εξεταζόμενο μήνα της εξεταζόμενης περιόδου (π.χ. Μ.Ε.Υ.Β. του μήνα Σεπτεμβρίου της πενταετούς περιόδου 1960 - 1964, παρατηρήθηκε το έτος 1963 και ανήλθε σε 20 mm).

 

9. Μηνιαίο μέσο ύψος βροχοπτώσεων (Μ.ΜΣ.Υ.Β.) κάποιου μήνα της περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των μηνιαίων υψών βροχής κατά τον εξεταζόμενο μήνα της εξεταζόμενης περιόδου (π.χ. το Μ.ΜΣ.Ι.Β. του μήνα Αυγούστου της πενταετίας 1960 - 1964 ανήλθε σε 30 mm).

 

10. Μηνιαίο μέγιστο ύψος βροχοπτώσεων (Μ.ΜΓ.Υ.Β.) κάποιου μήνα της περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι το μέγιστο μηνιαίο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά τον εξεταζόμενο μήνα της εξεταζόμενης περιόδου (π.χ. το Μ.ΜΓ.Υ.Β. του μήνα Αυγούστου της πενταετίας 1960 - 1964, παρατηρήθηκε το έτος 1962 και ανήλθε σε 40 mm).

 

11. Ετησίως ελάχιστο μηνιαίο ύψος βροχοπτώσεων (Ε.Ε.Μ.Υ.Β.): Είναι το ελάχιστο μηνιαίο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά το έτος αυτό (π.χ. το Ε.Ε.Μ.Υ.Β. του έτους 1950, σημειώθηκε κατά τον μήνα Αύγουστο και ανήλθε σε 10 mm).

 

12. Ετησίως μέγιστο μηνιαίο ύψος βροχοπτώσεων (Ε.ΜΓ.Μ.Υ.Β.): Είναι το μέγιστο μηνιαίο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά το έτος αυτό (π.χ. το Ε.ΜΓ.Μ.Υ.Β. του έτους 1950, σημειώθηκε κατά τον μήνα Φεβρουάριο και ανήλθε σε 60 mm).

 

13. Μηνιαίο μέγιστο ύψος βροχοπτώσεων (Μ.ΜΓ.Υ.Β.) περιόδου παρατηρήσεων: Είναι το μέγιστο μηνιαίο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο αυτή (π.χ. το Μ.ΜΓ.Υ.Β. της περιόδου 1960 - 1964, σημειώθηκε κατά τον μήνα Ιανουάριο του έτους 1962 και ανήλθε σε 60 mm).

 

14. Μηνιαίο ελάχιστο ύψος βροχοπτώσεων (Μ.Ε.Υ.Β.) περιόδου παρατηρήσεων: Είναι το ελάχιστο μηνιαίο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο αυτή (π.χ. το Μ.Ε.Υ.Β. της περιόδου 1960 - 1964, σημειώθηκε κατά τον μήνα Αύγουστο του 1962 και ανήλθε σε 5 mm).

 

15. Ελάχιστη τιμή μέσων μηνιαίων υψών βροχοπτώσεων (Ε.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β.) περιόδου παρατηρήσεων: Είναι η ελάχιστη τιμή όλων των μέσων μηνιαίων υψών βροχής της εξεταζόμενης περιόδου (π.χ. Ε.Τ.ΜΕ.Μ.Υ.Β. της περιόδου 1960 - 1964 είναι το μέσο μηνιαίο ύψος βροχής του μήνα Σεπτεμβρίου της περιόδου αυτής και ανήλθε σε 10 mm).

 

16. Μέγιστη τιμή μέσων μηνιαίων υψών βροχοπτώσεων (ΜΓ.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β.) περιόδου παρατηρήσεων: Είναι η μέγιστη τιμή όλων των μέσων μηνιαίων υψών βροχής της εξεταζόμενης περιόδου (π.χ. ΜΓ.Τ.ΜΣ.Μ.Υ.Β. της περιόδου 1960 - 1964 είναι το μέσο μηνιαίο ύψος βροχής του μήνα Νοεμβρίου της περιόδου αυτής και ανήλθε σε 60 mm).

 

17. Ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων (Ε.Υ.Ε.): Είναι το άθροισμα των υψών του συνόλου των βροχών που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια του εξεταζόμενου έτους: π.χ. το Ε.Υ.Β. του έτους 1950 ανήλθε σε 600 mm.

 

18. Ετήσιο ελάχιστο ύψος βροχοπτώσεων (Ε.Ε.Υ.Β.) κάποιας περιόδου παρατηρήσεων: Είναι το ελάχιστο ετήσιο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο (π.χ. το Ε.Ε.Υ.Β. της πενταετίας 1960 - 1964, παρατηρήθηκε κατά το έτος 1963 και ανήλθε σε 500 mm).

 

19. Ετήσιο μέσο ύψος βροχοπτώσεων (Ε.ΜΣ.Ι.Β.) κάποιας περιόδου παρατηρήσεων: Είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των ετησίων υψών βροχής της εξεταζόμενης περιόδου (π.χ. το Ε.Μ.Σ.Υ.Β. της πενταετίας 1960 - 1964 ανήλθε σε 650 mm)

 

20. Ετήσιο μέγιστο ύψος βροχοπτώσεων (Ε.ΜΓ.Υ.Β.) κάποιας περιόδου παρατηρήσεων: Είναι το μέγιστον ετήσιον ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο (Π.χ. το Ε.ΜΓ.Υ.Β. της πενταετίας 1960 - 1964 παρατηρήθηκε κατά το έτος 1962 και ανήλθε σε 700 mm).

 

21. Θερμοκρασίες ημέρας: Οι παρατηρήσεις θερμοκρασίας που γίνονται κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας συνοδεύονται με αναγραφή της ώρας παρατήρησης.

 

22. Μέση ημερήσια θερμοκρασία: Ανάλογα με τις υπάρχουσες παρατηρήσεις είναι:

 

α) Μέση τιμή που συνάγεται από την ταινία θερμογράφου η

β) Μέσος όρος μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας κάθε 24ώρου η

γ) Μέσος όρος των παρατηρήσεων 24ώρου, που εξάγεται με συντελεστές βαρύτητας, ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των παρατηρήσεων.

 

Για την προέλευση των στοιχείων πρέπει να γίνεται μνεία και να προσδιορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίσθηκε η μέση θερμοκρασία. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μετρήσεις δεν ανταποκρίνονται στους ανωτέρω όρους, πρέπει να γίνεται μνεία περί αυτού και να προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίσθηκε η μέση θερμοκρασία.

 

23. Απολύτως μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία κάποιου μήνα της περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι η μέγιστη θερμοκρασία που παρατηρήθηκε κατά τις διάφορες ώρες λήψης κατά τον εξεταζόμενο μήνα της περιόδου.

 

24. Μέγιστη τιμή της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας κάποιου μήνα κ.λ.π. της περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι η μέγιστη τιμή μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας κατά τον εξεταζόμενο μήνα της περιόδου.

 

25. Απολύτως ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία κάποιου μήνα της περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι η ελάχιστη θερμοκρασία που παρατηρήθηκε κατά τις διάφορες ώρες λήψης κατά τον εξεταζόμενο μήνα της περιόδου.

 

26. Ελάχιστη τιμή της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας κάποιου μήνα της περιόδου των παρατηρήσεων: Είναι η ελάχιστη τιμή μέση ημερήσιας θερμοκρασίας κατά τον εξεταζόμενο μήνα της εξεταζόμενης περιόδου.

 

27. Μέση θερμοκρασία κάθε μήνα ξεχωριστά, κάποιας περιόδου παρατηρήσεων: Είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των μέσων ημερησίων θερμοκρασιών κάθε εξεταζόμενου μήνα της περιόδου.

 

28. Μέση θερμοκρασία κάποιου μήνα της περιόδου παρατηρήσεων: Είναι ο αριθμητικός μέσος όρος του προαναφερθέντος μεγέθους, αναφερόμενος στο σύνολο της περιόδου.

 

29. Με ανάλογο τρόπο τυποποιούνται και οι σχετικές εκφράσεις των λοιπών υδρολογικών μεγεθών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.