Προεδρικό διάταγμα 48/95

ΠΔ 48/1995: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α/1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 48/1995: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α/1991). Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες, (ΦΕΚ 36/Α/1995), 20-02-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 5 παράγραφοι α, β και γ, το άρθρο 6 εδάφιο 4, 5, 8 και το άρθρο 10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 821/Α/1950) Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 17-12-1953 βασιλικό διάταγμα και ειδικότερα το άρθρο 1 ειδικότητα ΣΤ και Θ, τα άρθρα 2, 5, 8, 12 και επόμενα.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986) Σύσταση, Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

4. Το νόμο [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) Περί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άρθρο 64 παράγραφος 1.

 

5. Την ΥΠ/122/1994 (ΦΕΚ 550/Β/1994) Απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο.

 

6. Την ΥΠ/123/1994 (ΦΕΚ 550/Β/1994) Απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κ. Γείτονα.

 

7. Την Η/5615/1994 (ΦΕΚ 567/Β/1994) Απόφαση του Πρωθυπουργού Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

8. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

10. Την 710/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-02-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.