Προεδρικό διάταγμα 46/98

ΠΔ 46/1998: Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 46/1998: Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (ΦΕΚ 51/Α/1998), 16-03-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο δ του νόμου [Ν] 1566/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167/Α/1985).

 

β) Του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση β υποπερίπτωση V του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992).

 

γ) Της υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ Φ.1/20199/05-09-1997 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β/1997), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20-10-1997 (ΦΕΚ 924/Β/1997) όμοιά της.

 

δ) Της υπ' αριθμόν 11071 47/1239/006Α/07-10-1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β/1996).

 

2. Την πρόταση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 16/29-08-1997).

 

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 7.840.000 δραχμών η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται σε 3.500.000 δραχμές για την καταβολή του επιδόματος ευθύνης προϊσταμένων και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση (Φορέας 19-250 ΚΑΕ 5184). Για την επόμενη πενταετία 1998-2002 η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την αντίστοιχη μείωση των λειτουργικών δαπανών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης (άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997)).

 

4. Τις 422/1997 και 555/1997 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α: Βασική διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2: Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις

Άρθρο 3: Γραμματείες

Άρθρο 4: Αυτοτελή Γραφεία

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες διευθύνσεων

 

Άρθρο 5: Διεύθυνση Διοικητικού

Άρθρο 6: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 7: Διεύθυνση Πληροφορικής

Άρθρο 8: Διεύθυνση Σπουδών

Άρθρο 9: Διεύθυνση Μέριμνας

Άρθρο 10: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 11: Διεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων

Άρθρο 12: Διεύθυνση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 13: Γραμματείες

Άρθρο 14: Αυτοτελή Γραφεία

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Θέσεις ειδικών κατηγοριών

 

Άρθρο 15: Θέση Προϊσταμένου Γραμματείας

 

Κεφάλαιο Β: Μόνιμο προσωπικό

 

Άρθρο 16: Κατηγορίες - Κλάδοι - Βαθμοί

Άρθρο 17: Θέσεις - Προσόντα

 

Κεφάλαιο Γ: Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου

 

Άρθρο 18: Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

 

Κεφάλαιο Δ: Προσωπικό βιβλιοθήκης

 

Άρθρο 19: Κλάδοι - Θέσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών - Αναπλήρωση - Κατανομή

 

Άρθρο 20: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 21: Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης

Άρθρο 22: Αναπλήρωση

Άρθρο 23: Κατανομή - Τοποθέτηση

 

Μέρος Τρίτο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 24: Κατάταξη Προσωπικού

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις

 

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-02-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.