Προεδρικό διάταγμα 454/91

ΠΔ 454/1991: Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 128/Α/1984)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 454/1991: Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 128/Α/1984), (ΦΕΚ 166/Α/1991), 30-10-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή το κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984), το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και το άρθρο 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988).

 

2. Το νόμο [Ν] 945/1979 περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΦΕΚ 170/Α/1979).

 

3. Την πράξη για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕL 302/1985) που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1572/1985 (ΦΕΚ 193/Α/1985).

 

4. Την υπ' αριθμό Υ1491/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 692/Β/1991).

 

5. Την 374/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, 48, 52 και 59 της Συνθήκης της Ρώμης [Π], η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:
 

{α) να έχει την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.}

 

Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 30-10-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.