Προεδρικό διάταγμα 428/95

ΠΔ 428/1995: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 428/1995: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 245/Α/1995), 24-11-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 43/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 15 του νόμου 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 69/1988 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 28/Α/1988).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 340/1990 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 135/Α/1990).

 

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ' αριθμόν ΥΠ/123/1994 (ΦΕΚ 550/Β/1994) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κ. Γείτονα.

 

7. Το άρθρο 29 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 700.000 δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 2.800.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τον ειδικό φορέα 31-120 και ΚΑΕ 0237 και για το καθένα από τα επόμενα έτη από τις γραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από τους οικείους φορείς.

 

9. Την 593/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων

Άρθρο 2: Σύσταση Διευθύνσεων Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-11-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.