Προεδρικό διάταγμα 401/93

ΠΔ 401/1993: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 143/1989 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 401/1993: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 143/1989 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών, (ΦΕΚ 69/Α/1993), 01-10-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 περί μεταφοράς αγαθών με κόμιστρο δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων αναφερόμενων σε θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών (ΦΕΚ 237/Α/1955).

 

β. του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ 91/Α/1970).

 

γ. των άρθρων 2, 3 του νόμου [Ν] 315/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών (ΦΕΚ 63/Α/1955).

 

δ. του άρθρου 25 του νόμου 1418/1984 περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

ε. του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως προστέθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 15/Α/1992).

 

2. Την με αριθμό Υ2009/1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 365/Β/1993).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Τις με αριθμούς 664/1991 και 557/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 28-09-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.