Προεδρικό διάταγμα 397/94

ΠΔ 397/1994: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 1990/269/ΕΟΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 397/1994: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 1990/269/ΕΟΚ, (ΦΕΚ 221/Α/1994), 19-12-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 3 και 5 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988) Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις και το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

 

3.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 1568/1985.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989) προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 και 27 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

 

6.Την αριθμόν 5/16-06-1994 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

7. Την αριθμόν 80170/26-07-1994 (ΦΕΚ 585/Β/1994) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Γεώργιο Αδαμόπουλο.

 

8. Την ΥΠ/122/14-07-1994 Απόφαση (ΦΕΚ 550/Β/1994) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π.

 

10. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ΝΠΔΔ, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο.

 

11. Την αριθμόν 573/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας - Εμπορίου, του αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εργασίας, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμός

 

Κεφάλαιο Β: Υποχρεώσεις των εργοδοτών

 

Άρθρο 3: Γενική διάταξη

Άρθρο 4: Οργάνωση των θέσεων εργασίας

Άρθρο 5: Χρήση του παραρτήματος ΙΙ

Άρθρο 6: Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων

Άρθρο 7: Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Γ: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 8: Προσάρτηση των παραρτημάτων

Παράρτημα Ι: Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων για την αποτροπή βλάβης της ράχης ή / και της οσφυϊκής χώρας (άρθρο 3 παράγραφος 2, άρθρο 4 και άρθρο 6 παράγραφος 2)

Παράρτημα ΙΙ: Προσωπικοί παράγοντες κινδύνου (άρθρο 5 και άρθρο 6 παράγραφος 2)

Άρθρο 9: Έλεγχος εφαρμογής

Άρθρο 10: Κυρώσεις

Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-12-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.