Προεδρικό διάταγμα 395/93

ΠΔ 395/1993: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 395/1993: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, (ΦΕΚ 166/Α/1993), 28-09-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 2072/1992 Ρύθμιση Επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Την υπ' αριθμόν 1938/1992 (ΦΕΚ 727/Β/1992) απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Πρόνοιας Φάνης Πάλλη - Πετραλιά.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ως προκύπτει και από την υπ' αριθμόν 9567/06-08-1993 βεβαίωση της Διεύθυνσης οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 630/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμός Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης

Άρθρο 2: Δικαιούχοι

Άρθρο 3: Μη δικαιούμενοι άδειας

Άρθρο 4: Επιτροπή Κέντρων Αποκατάστασης - Αποθεραπείας

Άρθρο 5: Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κέντρων Αποκατάστασης - Αποθεραπείας

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Άδεια Ίδρυσης Κέντρων Αποκατάστασης - Αποθεραπείας

Άρθρο 8: Προϋπόθεση χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποκατάστασης - Αποθεραπείας

Άρθρο 9: Απαιτούμενες μελέτες

Άρθρο 10: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

Άρθρο 11: Συμπλήρωση στοιχείων φακέλου

Άρθρο 12: Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 13: Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 14: Επιθεώρηση εγκαταστάσεων

Άρθρο 15: Διακρίσεις Κέντρων Αποκατάστασης - Αποθεραπείας

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας

Άρθρο 18: Λειτουργία χωρίς άδεια

Άρθρο 19: Ποινές

Άρθρο 20: Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Αποκατάστασης - Αποθεραπείας

Άρθρο 21: Αριθμός κλινών

Άρθρο 22: Διοικητική Διεύθυνση του Κέντρου Αποκατάστασης - Αποθεραπείας

Άρθρο 23: Επιστημονική Διεύθυνση του Κέντρου Αποκατάστασης - Αποθεραπείας

Άρθρο 24: Υποχρεώσεις Επιστημονικού Διευθυντή

Άρθρο 25: Υποχρεώσεις ιατρών και λοιπού Προσωπικού

Άρθρο 26: Προσόντα Επιστημονικού Διευθυντή

Άρθρο 27: Κωλύματα Επιστημονικού Διευθυντή

Άρθρο 28: Έκπτωση Επιστημονικών Διευθυντών

Άρθρο 29: Άδεια λειτουργίας Εργαστηρίων

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Απαγορεύσεις

Άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 33: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 34

 

Στην Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-09-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.