Προεδρικό διάταγμα 393/91

ΠΔ 393/1991: Επιβολή προστίμου για παράβαση, των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 1418/1984


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 393/1991: Επιβολή προστίμου για παράβαση, των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 1418/1984, (ΦΕΚ 140/Α/1991), 26-09-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και ιδιαίτερα της παραγράφου 3 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και συναφείς ρυθμίσεις (ΦΕΚ 23/Α/1984)

 

2. Την υπ' αριθμό 401/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Το πρόστιμο που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 1418/1984 δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 100.000 δραχμών και ανώτερο των 3.000.000 δραχμών, εφόσον πρόκειται για παράβαση κανονισμών ή υποχρεωτικών προδιαγραφών ή προδιαγραφών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι ανώτερο των 500.000 δραχμών, αν πρόκειται για παράβαση προαιρετικών προδιαγραφών ή προδιαγραφών που ισχύουν ως ελάχιστα όρια.

 

2. Οι παραβάσεις αυτές διαπιστώνονται με τη σχετική έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 1418/1984 και που συντάσσεται από τεχνικούς υπαλλήλους της νομαρχιακής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην περιφέρεια της οποίας διαπράττεται η παράβαση, ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής του έργου.

 

3. Η διαπίστωση μπορεί να γίνει και από τεχνικούς υπαλλήλους των διανομαρχιακών υπηρεσιών και των Διευθύνσεων Κατασκευών Έργων Μείζονος Πρωτεύουσας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για παραβάσεις που διαπράττονται την περιφέρειά τους.

 

4. Τα παραπάνω αρμόδια όργανα συντάσσουν την έκθεση ύστερα από ελέγχους που διενεργούν στον τόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής των έργων και στα μέσα μεταφοράς των υλικών. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζεται από το κεντρικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων ο τρόπος άσκησης του ελέγχου τόσο στον τόπο παραγωγής, μεταφοράς και ενσωμάτωσης των υλικών όσο και στην κατασκευή των έργων.

 

5. Η έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία των υπαλλήλων που τη συντάσσουν, τα στοιχεία της επιχείρησης που διαπράττει την παράβαση, το έργο που εκτελείται ή εκτελέστηκε, τον φορέα κατασκευής, η περιγραφή της παράβασης, της έκτασης, της διάρκειας και των συνεπειών της, τα στοιχεία που θεμελιώνουν την υπαιτιότητα της επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την εκτίμηση της παράβασης και του προστίμου που θα επιβληθεί.

 

6. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Ο Προϊστάμενος θεωρεί την έκθεση και μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών την κοινοποιεί στην επιχείρηση, η οποία μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τυχόν αντιρρήσεις. Η έκθεση και οι τυχόν εμπρόθεσμες αντιρρήσεις υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια Διεύθυνση προγράμματος Οργάνωσης και Παραγωγικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Με την απόφαση για την επιβολή της διοικητικής ποινής του προστίμου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποφαίνεται και για τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Οι αποφάσεις αυτές επιβολής προστίμου εφόσον αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.

 

7. Αντίγραφο της έκθεσης μετά τη θεώρησή της αποστέλλεται επίσης και στο φορέα κατασκευής του έργου ή στον κύριο του έργου προκειμένου περί ιδιωτικών έργων.

 

8. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ορίζει οποιοδήποτε τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για διενέργεια ελέγχου διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων. Αν ο υπάλληλος ανήκει στη κεντρική υπηρεσία, η έκθεση θεωρείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο Υπάλληλος. Η κατάθεση των σχετικών αντιρρήσεων γίνεται στη Διεύθυνση αυτή.

 

9. Η διαδικασία επιβολής διοικητικής ποινής προστίμου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Για την τελευταία αυτή περίπτωση διαβιβάζεται η έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε της δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-09-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 121/2001 (ΦΕΚ 112/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.