Προεδρικό διάταγμα 334/97

ΠΔ 334/1997: Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 334/1997: Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 230/Α/1997), 20-11-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Τη γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 515/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής με αρμοδιότητα την εκτέλεση διαφόρων έργων στην Αττική, όπως αυτή ορίσθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 91/1991 (ΦΕΚ 42/Α/1991), [ΠΔ] 513/1991 (ΦΕΚ 190/Α/1991), 166/1996 (ΦΕΚ 125/Α/1996), 54/1997 (ΦΕΚ 49/Α/1997) με το οποίο αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 166/1996, παρατείνεται για οκτώ ακόμη χρόνια.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 07-11-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 151/2001 (ΦΕΚ 126/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.