Προεδρικό διάταγμα 322/97

ΠΔ 322/1997: Διαδικασία εντάξεως έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του τομέα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εφαρμογή και η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε ενδιάμεσο φορέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 322/1997: Διαδικασία εντάξεως έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του τομέα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εφαρμογή και η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε ενδιάμεσο φορέα, (ΦΕΚ 225/Α/1997), 07-11-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 4 εδάφιο α) και γ) του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 παράγραφος 2 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1960/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τη διαχείριση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α/1996) Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειες, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.

 

4. Το γεγονός, ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 158/Α/1985), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997)).

 

5. Τη με αριθμό 507/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στην υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-11-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.