Προεδρικό διάταγμα 30/4/87b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

γ) που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών που προϋφίστανται του έτους 1923 και έχουν χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένοι με την υπ' αριθμόν 2744/221/1987 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εφόσον είχαν:

 

κατά την 13-03-1981 ημέρα δημοσίευσης του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1981), ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.
κατά την 25-07-1979, ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979), ελάχιστο πρόσωπο 8 m, ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.
όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν κατά την 02-07-1968, ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968).

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφάνειάς τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται:

 

α) συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με τον νόμο 1337/1983 και

 

β) συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα που βρίσκονται στο πυκνοδομημένο τμήμα των οικισμών που προϋφίστανται του έτους 1923 και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 300 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240 m2.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων κοινής ωφελείας δημοτικού ή δημοσίου χαρακτήρα που ανεγείρονται σε χώρους ειδικού προορισμού καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) άρθρο 9 παράγραφος 7.

 

Υπεράνω του παραπάνω επιτρεπομένου μεγίστου ύψους επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 (νόμος 1577/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 51/1997 απόφαση (ΦΕΚ 108/Δ/1997).

 

8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

9. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης, το ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.